Cannabis en psychose: wat is nieuw?

In de laatste uitgave van het gewaardeerde tijdschrift British Medical Journal staat een interessant onderzoek genaamd “Langdurig gebruik van cannabis en het risico op het optreden en aanhouden van psychotische symptomen: onderzoek waarvoor gedurende 10 jaar een groep is gevolgd”. Er is veel gezegd en geschreven over de relatie cannabis-psychose. In dit artikel zullen wij de inhoud van dit laatste onderzoek analyseren, en ook de bijdrage die het levert aan dit controversiële onderwerp.


Cannabis en psychose - Sensi Seeds blog

In de laatste uitgave van het gewaardeerde tijdschrift British Medical Journal staat een interessant onderzoek genaamd “Langdurig gebruik van cannabis en het risico op het optreden en aanhouden van psychotische symptomen: onderzoek waarvoor gedurende 10 jaar een groep is gevolgd”. Er is veel gezegd en geschreven over de relatie cannabis-psychose. In dit artikel zullen wij de inhoud van dit laatste onderzoek analyseren, en ook de bijdrage die het levert aan dit controversiële onderwerp.

Een diepgaand onderzoek van 10 jaar

Wat dit onderzoek zo interessant maakt, is dat gedurende 10 jaar een testgroep is gevolgd, wat de geloofwaardigheid van de resultaten natuurlijk enorm ten goede komt. Er is dus niet een groep individuen op een specifiek moment in hun leven bestudeerd, maar er zijn gedurende verschillende levensjaren van een groep individuen allerlei variabelen geanalyseerd, waardoor we een veel completer en reëler beeld krijgen.

Het hoofddoel van dit onderzoek was om enerzijds te bepalen of het gebruik van cannabis tijdens de adolescentie het risico op psychotische episoden vergroot en om anderzijds het optreden en aanhouden van subklinische uitdrukkingen van psychoses onder de algemene bevolking te onderzoeken. Als we het hebben over subklinische uitdrukkingen dan bedoelen we daarmee een psychotische symptomatologie die onder het niveau ligt dat nodig is om een volledige klinische diagnose te stellen.

In totaal zijn 1923 Duitse individuen onderzocht in leeftijdsgroepen uiteenlopend van 14 tot 24 jaar, behorend tot de algemene bevolking. Aanvankelijk werden 2210 individuen opgenomen, maar doordat gegevens over het verbruik en de symptomen verloren zijn gegaan, is dit aantal met 287 afgenomen.

Cannabis en psychotische symptomen

Het gebruik van cannabis en de psychotische symptomen werden bij aanvang van dit onderzoek geanalyseerd en vervolgens 1,6 jaar, 3,5 jaar en 8,4 jaar na aanvang van het onderzoek, dat in totaal 10 jaar duurde. Het Composite International Diagnostic Interview (CIDI) werd toegepast. Dit soort interviews omvat symptomen, syndromen en diagnoses van verschillende geestelijke stoornissen volgens de definities en criteria van ICD-10 (internationale classificatie van ziekten, 10e revisie) en van DSM-IV (diagnostisch handboek voor psychische stoornissen, 4e editie), evenals informatie over de regelmaat, duur en intensiteit van de symptomen en de psychosociale ontwikkeling.

Onder de belangrijkste symptomen bevinden zich, bijvoorbeeld, achtervolgingswaanzin, gedachtestoornissen, auditieve hallucinaties en passieve voorvallen.

De psychologen die meewerkten aan dit onderzoek, vroegen de deelnemers een lijst met symptomen te lezen en vroegen hun of ze dit soort ervaringen hadden gehad, en zo ja, de mate waarin ze zich hadden voorgedaan. De antwoorden werden onderverdeeld in aanwezige of afwezige symptomen.

Verschillende gebruikspatronen

Om vast te stellen of de deelnemers waren blootgesteld aan de effecten van cannabis, werd de volgende vraag gesteld: “Hebt u in uw leven vijf of meer keer cannabis gebruikt?”

Om een gebruikspatroon vast te stellen, werd een schaal van 1 tot 5 punten gebruikt, waarbij 1 “minder dan één keer per maand” en 5 “bijna iedere dag” aanduidde.

Om het gebruik van cannabis tussen de eerste en de tweede periode vast te stellen, werd de volgende vraag gesteld: “Hoe vaak hebt u cannabis gebruikt vanaf het eerste interview?”

Uit de resultaten bleek dat bij individuen die nooit last hadden gehad van psychotische symptomen en die nooit cannabis hadden gebruikt, het risico op het vertonen van psychotische symptomen vanaf het begin van het gebruik tot 3,5 jaar vanaf het begin van het onderzoek toenam in de periode tussen 3,5 en 8,4 jaar na het begin van het onderzoek. Bovendien verhoogde langdurig gebruik van cannabis tijdens de eerste periode het risico op het vertonen van aanhoudende psychotische symptomen tijdens de tweede periode.

Anderzijds vertoonde 31% van de gebruikers tijdens de eerste periode psychotische symptomen ten opzichte van 20% van de niet-gebruikers. Tijdens de tweede periode bedroegen deze waarden 14% onder gebruikers en 8% onder niet-gebruikers.

Deze associatie tussen psychotische episodes en het gebruik van cannabis bleek los te staan van factoren als leeftijd, geslacht, socio-economische status, het gebruik van andere drugs, stedelijke of landelijke ontwikkeling en jeugdtrauma’s. Een extra aanpassing waarbij rekening werd gehouden met de aanwezigheid van andere psychiatrische aandoeningen was ook niet van invloed op de resultaten.

Conclusies

De auteurs concluderen dat het gebruik van cannabis een risicofactor is voor de ontwikkeling van psychotische symptomen en dat langdurig gebruik van cannabis het risico op het lijden aan een psychotische aandoening kan verhogen, door de invloed die een dergelijk gebruik heeft op het aanhouden van symptomen die normaal gesproken van voorbijgaande aard zijn bij jongeren en die deel uitmaken van de psychosociale ontwikkeling.

Net als alle andere onderzoeken vertoont dit onderzoek ook enige beperkingen waarvan ik denk dat het belangrijk is die te noemen. De eerste is het feit dat we te maken hebben met een bevolking van een specifieke nationaliteit. Terwijl voor de Duitse bevolking het belang van het gebruik van cannabis voor de daaropvolgende ontwikkeling van psychotische symptomen lijkt te zijn aangetoond, lijkt hetzelfde niet waar voor landen waar het gebruik van cannabis niet verboden is, zoals Marokko of Jamaica, waar uit epidemiologische onderzoeken geen grotere aanleg voor psychotische aandoeningen bleek, zoals dat wel het geval was in andere landen.

Ieder land heeft zijn eigen wetten, gewoontes en gebruikspatronen van verdovende middelen. De resultaten zijn daarom niet overdraagbaar naar andere landen, in ieder geval niet in strikte zin. Laten we als voorbeeld een situatie nemen die zich momenteel in Spanje afspeelt, waar de vermenigvuldiging van sociale cannabisverenigingen naar alle waarschijnlijkheid een verlaging van stressfactoren met zich meebrengt, waardoor de verschijning van dergelijke psychotische symptomen toe zou kunnen nemen.

Anderzijds, moeten we niet vergeten dat het grootste aantal zelf-beperkte psychotische symptomen zich in de adolescentie voordoet, die bovendien belangrijk en noodzakelijk zijn voor een goede psychologische ontwikkeling van het individu. Uit dit onderzoek blijkt dat langdurig gebruik van cannabis in deze levensfase deze symptomen in stand zou kunnen houden, waardoor een psychotische episode ontketend zou kunnen worden, wat zou kunnen leiden tot een duidelijk psychotisch ziektebeeld.

We zouden, kort samengevat, kunnen zeggen dat het onderzoek nieuw bewijs heeft geleverd om het gebruik van cannabis in de adolescentie af te raden en om een gematigd gebruik te verkiezen over een impulsief gebruik, vooral als er al sprake was van psychologische stoornissen.

Auteur: Javier Pedraza

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?