by Micha on 23/06/2017 | Opinie

Hoe gedraag ik me tijdens een verkeerscontrole?

verkeerscontrole In Duitsland raken veel mensen hun rijbewijs kwijt zonder ooit onder invloed te hebben gereden. Lees hier hoe u dit kunt voorkomen.


Duitsland hanteert bij lange na niet de strengste wetgeving als het gaat om het bezit van cannabis of de handel erin, en is tegenwoordig zelfs zeer vooruitstrevend wat betreft het gebruik van medicinale cannabis. Maar in het verkeer is er wereldwijd bijna geen strenger land dan de Bondsrepubliek te vinden.

Dat is niet altijd zo geweest, maar sinds de decriminalisering van kleine hoeveelheden cannabis in het midden van de jaren negentig, dient intrekking van het rijbewijs als een soort alternatieve straf voor kleine cannabisvergrijpen. Want Duitsland bestraft niet alleen de daadwerkelijke deelname aan het verkeer onder invloed van cannabis, maar bestraft ook nuchtere verkeersdeelnemers die al dagen- of wekenlang geen cannabis meer hebben gebruikt. Dat komt door de lage grenswaarde die wordt gehanteerd van 1 nanogram THC/ml. Die is zo laag gesteld dat vrijwel iedereen onder invloed is die ooit wel eens cannabis gebruikt. Ter vergelijking: Effecten van cannabis beginnen bij ongeveer 20 nanogram op te treden, en na een gemiddelde joint heeft men circa 50-70 nanogram THC in het bloed. In de Bondsrepubliek wordt de waarde, anders dan internationaal gebruikelijk is, gemeten in het bloedserum en dat leidt tot meer dan een verdubbeling van de waarde tegenover meting in het bloed als geheel, zoals wereldwijd gangbaar is. Een voorbeeld: De Zwitserse wetgeving definieert nauwkeurig wanneer men onder invloed is en wanneer niet, en kent dezelfde straffen als in Duitsland. Met 1,5 nanogram in het bloed voor chauffeurs in het openbaar vervoer en op taxi’s, is een grenswaarde vastgesteld die vergelijkbaar is met de 0,0-promille alcoholgrens voor taxichauffeurs. Zo op het eerste oog lijkt de Duitse grenswaarde van 1 ng/ml nauwelijks lager te zijn. Houd men er echter rekening mee dat de Zwitserse grenswaarde geldt voor het totale bloed en niet zoals in Duitsland in het bloedserum, dan levert dat wiskundig gezien een grenswaarde op van 3 nanogram per ml bloedserum. Zo gerekend is de grenswaarde voor beroepschauffeurs in Zwitserland in de praktijk drie keer zo hoog als voor bestuurders in Duitsland.

Het meten van de THC-COOH-waarde, waarmee naar verluidt de intensiteit van de consumptie en dus de consumptiefrequentie zou kunnen worden bepaald, is bovendien geen internationaal gebruikte methode en is wetenschappelijk gezien bijzonder omstreden: „Tot nu toe werd aangenomen dat wanneer specifieke afbraakproducten van THC als belangrijkste werkzame stof van cannabis konden worden aangetoond in haar, dat een onomstotelijk bewijs vormde voor de consumptie van cannabis. Onderzoekers rondom toxicoloog prof. dr. Volker Auwärter aan het Institut für Rechtsmedizin van het academisch ziekenhuis Freiburg, hebben experimenteel aangetoond dat deze conclusie niet zonder meer getrokken mag worden“ zo schrijft het vaktijdschrift „Scientific Reports“ in oktober 2015. De meeste staten en landen zoals Colorado, Nederland en Tsjechië, waar cannabis is gereguleerd of gedecriminaliseerd, meten deze omstreden THC-afbraakproducten helemaal niet. Daar bepaalt uitsluitend de actuele THC-waarde of er sprake is van rijden onder invloed of niet.

Zelfs wanneer het alleen maar gaat om het bezit van cannabis zonder deelname aan het verkeer, kan men post verwachten van de Duitse evenknie van het CBR. Daarbij is het niet van belang of men slechts is gepakt met een kleine hoeveelheid cannabis voor eigen gebruik of niet. Een medewerker op het laagste niveau binnen de overheidsinstantie voor rijvaardigheidsbewijzen beslist vervolgens aan de hand van een eerste gesprek, of er sprake is van problematisch cannabisgebruik of niet. Problematische consumptie begint in Duitsland officieel bij „meer dan 12 consumptiemomenten per jaar“. Afhankelijk van de beslissing van de ambtenaar kan naar aanleiding hiervan een permanent rijverbod worden opgelegd. Dat wordt alleen teruggedraaid als men met een doktersbriefje kan aantonen een half jaar lang geen drugs te hebben gebruikt, waarbij meestal ook een psychologisch onderzoek (MPU) moet worden ondergaan. Dit onderzoek wordt in Duitsland ook wel geringschattend de „idiotentest“ genoemd. Deze procedure kost vaak duizenden euro’s en gaat gepaard met een rijverbod van 12 maanden waarin men zich volledig dient te onthouden van drugsgebruik. En dat dus veelal zonder ooit onder invloed te hebben gereden en zonder dat problematische consumptie is aangetoond.

Inwoners van andere EU-landen zijn vaak niet op de hoogte van deze strenge regels, tot er bij hen tijdens een reis naar of door Duitsland een kleine resthoeveelheid THC in het bloed wordt aangetoond waar in hun eigen land niet op wordt gecontroleerd. De Duitse overheid kan weliswaar het rijbewijs van EU-burgers afkomstig uit andere landen niet intrekken, maar kan bij overschrijding van de grenswaarde wel een rijverbod van 24 uur of langer opleggen voor de Duitse wegen, en mensen strafrechtelijk vervolgen wegens rijden onder invloed. De boete voor het rijden onder invloed van drugs bedraagt 500 euro plus een rijverbod van vier weken.

Wat betreft het intrekken van een rijverbod voor de Duitse wegen, gelden voor EU-burgers dezelfde regels als voor Duitsers, en mag de overheid bewijs verlangen van onthouding van cannabisgebruik. Dat heeft het Europese Hof in 2015 zo bepaald door een klacht af te wijzen van een vrouw uit Oostenrijk wiens THC-COOH-waarde te hoog was. Deze vrouw werd op grond van het gemeten gehalte aan THC-afbraakproducten, die in haar thuisland totaal niet relevant zijn voor het vaststellen van de rijvaardigheid, een onbeperkt rijverbod opgelegd voor Duitsland.

Hoe gedraag ik me tijdens een verkeerscontrole? - Sensi Seeds Blog

Hoe gedraag ik me tijdens een controle?

Wie nuchter rijdt en zich tijdens een verkeerscontrole aan enkele ongeschreven regels houdt, kan veel problemen voorkomen.

– Rijd nuchter.

– Blijf kalm.

– Wees beleefd.

– Onderteken niets. Er bestaan geen documenten van de politie die juridisch in uw voordeel werken door ze te ondertekenen. Dat geldt in het bijzonder voor inbeslagname- en ontvangstbewijzen.

– Laat geen cannabisafval slingeren (jointpeuken, lege wietzakjes, enz.).

– Geef geen aanleiding voor controles (draag de autogordels, zorg dat de verlichting in orde is, plak geen stickers op de auto, enz.).

Neem onderweg altijd uw rij- en kentekenbewijs mee.

– Geef nooit informatie over recente consumptie, daarmee speelt u alleen de politie in de kaart. Zelfs een uitspraak als „Ik heb drie dagen geleden een jointje gerookt en ik rook sowieso alleen om het weekend“ betekent volgens de Duitse wetgeving dat u regelmatig cannabis consumeert en dat kan juridische gevolgen hebben.

– Beantwoord alle vragen die niet over uw identiteit gaan met: „Ik beroep me op mijn zwijgrecht.” Weersta de verleiding om een discussie aan te gaan of om een vriendelijk praatje te maken.

– Urine-, zweet- en speekseltesten zijn in Duitsland vrijwillig en vormen geen bewijs in de rechtbank vanwege hun onnauwkeurigheid. Doorgaans is het raadzaam om vriendelijk te weigeren aan een dergelijke test mee te doen. Bovendien reageren veel urine-, speeksel- en zweettests pas vanaf waarden van 5-30 nanogram. Dat lijkt gezien de wetgeving niet logisch, maar dit is in een onderzoek van de Universiteit van Bonn aangetoond. Wie dus tussen de één en vijf nanogram in het bloed heeft, zou wel degelijk een sneltest kunnen doorstaan en daarmee een bloedproef voorkomen, hoewel de maximale waarde van één nanogram in het bloed werd overschreden. De politie bepaalt echter zelf welke sneltest zij willen gebruiken. En er wordt niet openbaar gemaakt welke controlelimiet er bij het bestellen van de teststroken is gespecificeerd. Waarom in Duitsland geen sneltests worden gebruikt die dezelfde grenswaarden hanteren als voor bloedtests, blijft één van de vele raadselen rondom de omgang met cannabis in de verkeerswetgeving.

– Bij een positieve urinecontrole moet een bloedproef worden afgelegd. Deze bloedproef mag alleen met toestemming van een rechter worden afgenomen. De politie moet deze toestemming voor elk individueel geval opnieuw aanvragen.

– Wie weigert aan een urinecontrole mee te werken, wordt bijna altijd aangemeld voor een bloedproef nadat hier telefonisch toestemming voor is gevraagd aan een rechter.

– Bij een positieve sneltestuitslag (urine, bloed, speeksel) mag er 24 uur lang niet meer worden gereden. Daarentegen kunnen de resultaten van een bloedproef enkele weken op zich laten wachten. Wanneer u de sneltest weigert en u vertoont geen lichamelijke of geestelijke beperkingen, dan heeft de politie geen mogelijkheden om te verhinderen dat u doorrijdt na de controle.

– Uitvalverschijnselen moeten aan de hand van een officiële checklist worden vastgesteld. Bent u nuchter, dring er dan op aan dat de standaardtests worden afgenomen (vinger naar de neus brengen, op één been staan, enz.) en laat noteren dat er van uitvalverschijnselen geen enkele sprake is. De zogeheten pupiltest, waarbij men met een zaklamp in de ogen schijnt, wordt vaak als excuus gebruikt om nadere maatregelen te mogen nemen. Wanneer controleurs beweren dat de pupilreactie duidt op drugsgebruik, kunt u de beambten er vriendelijk op wijzen dat dit niet klopt en dat u ook graag getest wilt worden op de andere mogelijke uitvalverschijnselen die in de checklist (Duits: Torkelbogen) staan vermeld, zoals het evenwicht, de spraak, hand-oogcoördinatie en het reactievermogen. Bovendien is het raadzaam om de arts die de bloedproef afneemt te vragen om de pupiltest te herhalen die de politie aanleiding gaf om maatregelen te nemen.

– Wanneer bij passagiers in de auto cannabis wordt aangetroffen, zegt dat niets over de toestand van de bestuurder en mogen er zonder aanvullende aanwijzingen (zie hierboven) geen maatregelen tegen de bestuurder worden genomen.

– Ik heb zelf tijdens een verkeerscontrole in 2015 mijn cannabisvoorraad voor de ogen van de politie opgegeten. Natuurlijk overschreed ik daarmee de grenswaarde, maar van rijden onder invloed of cannabisbezit was geen sprake meer. De toppen waren namelijk weg en de hoge THC-waarde ontstond pas na de staandehouding. Deze methode lijkt me echter alleen geschikt voor mensen met stalen zenuwen en een hoge tolerantie voor THC.

Ook EU-burgers zijn het slachtoffer

Wanneer een bloedproef aantoont dat de grenswaarde van 1 nanogram is overschreden, dan worden zowel aan Duitsers als aan EU-burgers dezelfde rijverboden en geldstraffen opgelegd. De politie informeert de Duitse overheidsinstantie die rijvaardigheidsbewijzen verstrekt over de resultaten van de bloedproef, en deze beslist binnen enkele weken of maanden welke aanvullende maatregelen er worden genomen vanwege de consumptie van cannabis. Zo worden veel mensen, die rijden onder invloed ten laste wordt gelegd zonder dat ze ooit hebben geblowd, vaak jarenlang nog eens dubbel gestraft.

Talloze deskundigen eisen intussen aanpassing van de praktijk aan internationaal gangbare werkwijzen, plus een verhoging van de grenswaarde naar 3 nanogram. Niet alleen toxicoloog Auwärter uit Freiburg, maar ook de Grenswaardecommissie als gemeenschappelijke werkgroep van de Gesellschaft für Toxikologische und Forensische Chemie (GTFCh), de Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin en de Deutschen Gesellschaft für Verkehrsmedizin, eiste afgelopen herfst in een artikel in het Fachzeitschrift Blutalkohol een verhoging van de actuele THC-grenswaarde van één naar drie nanogram. Deze Grenswaardecommisie adviseert de bondsregering al jarenlang over kwesties rondom de verkeersveiligheid wanneer het gaat om rijden onder invloed van zowel legale als verboden psychoactieve substanties. Alleen wanneer het om cannabis gaat, lijkt de eis van deze anders zo hoog geachte groep van experts aan dovemansoren gericht. Om een eind te maken aan deze ongelijke behandeling en om meer zekerheid te bieden, is de Duitse Cannabisbond onlangs een campagne gestart onder het motto „Helder hoofd – heldere regels“.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More