by Seshata on 31/07/2014 | Cannabis Nieuws

Wie financiert het cannabisonderzoek in de VS?

Ondanks de groeiende interesse in de medicinale voordelen van cannabis, kan het moeilijk zijn fondsen voor nieuw onderzoek te vinden. Subsidie van de federale overheid lijkt zich voornamelijk op het onderzoek naar de negatieve aspecten van cannabis te richten, terwijl onderzoeken naar de mogelijke voordelen worden tegengehouden. Er zijn echter aanwijzingen dat dit aan het veranderen is.


Ondanks de groeiende interesse in de medicinale voordelen van cannabis, kan het moeilijk zijn fondsen voor nieuw onderzoek te vinden. Subsidie van de federale overheid lijkt zich voornamelijk op het onderzoek naar de negatieve aspecten van cannabis te richten, terwijl onderzoeken naar de mogelijke voordelen worden tegengehouden. Er zijn echter aanwijzingen dat dit aan het veranderen is.

De DEA, het NIDA en federaal geteelde cannabis

Een instantie die vaak wordt beschuldigd van het manipuleren van onderzoekssubsidies voor politieke doeleinden, is het National Institute on Drug Abuse (Nationaal instituut voor drugsmisbruik – NIDA). Dit instituut heeft zeggenschap over alle cannabis die in goedgekeurde klinische onderzoeken wordt gebruikt, en zoals slechts een paar maanden geleden uitgebreid in het nieuws was, is zijn voorraad onlangs van 20 naar 650 kilo per jaar uitgebreid. Het instituut heeft van het Congres echter de opdracht gekregen om de negatieve gevolgen van drugsmisbruik te onderzoeken, in plaats van de mogelijke voordelen van de drug voor de menselijke gezondheid. Het officiële standpunt van het NIDA is dat het instituut niet bevoegd is om positief onderzoek naar medicinale cannabis te coördineren, hoewel dit standpunt zwaar bekritiseerd is en het erop lijkt dat het waarschijnlijk niet veel langer stand zal houden.

De DEA en het NIDA zijn jarenlang tegen positief onderzoek naar medicinale cannabis geweest, maar ze lijken nu een mildere houding aan te nemen
De DEA en het NIDA zijn jarenlang tegen positief onderzoek naar medicinale cannabis geweest, maar ze lijken nu een mildere houding aan te nemen

Door de status van cannabis als drug van categorie I moet een onderzoeker die cannabis wil onderzoeken een vergunning bij de Drug Enforcement Agency (DEA – de narcoticabrigade) aanvragen en vervolgens om toegang vragen tot de voorraad federaal geteelde cannabis waarover het NIDA zeggenschap heeft. In de praktijk duiken bij deze procedure vele moeilijkheden op, zowel financiële als politieke, en het cannabisonderzoek wordt hierdoor ernstig belemmerd.

De meeste moeilijkheden worden door de DEA en het NIDA zelf veroorzaakt. In de jaren negentig weigerden beide instanties herhaalde verzoeken van dr. Donald Abrams, een professor van de universiteit van Californië, voor een vergunning en materiaal om de mogelijke rol van cannabis bij de beheersing van het aidssyndroom te onderzoeken. De FDA (Food & Drug Administration – voedsel- en geneesmiddelenautoriteit) en verscheidene andere regulerende instanties hadden zijn voorbereidende onderzoek goedgekeurd, maar toch werden zijn aanvragen tot 1998 tegengehouden. In dat jaar gaven beide instanties eindelijk hun goedkeuring.

De impasse tussen de FDA en het NIDA

De DEA is de belangrijkste drugsbestrijdingsafdeling van de VS en heeft er belang bij dat cannabis illegaal blijft
De DEA is de belangrijkste drugsbestrijdingsafdeling van de VS en heeft er belang bij dat cannabis illegaal blijft

De problemen van dr. Donald Abrams waren geen op zichzelf staand incident. Meerdere andere onderzoeksgroepen ervoeren hoe hun aanvraag werd vertraagd of op onrechtmatige gronden afgewezen. In 2011 keurde de FDA een klinisch onderzoek van de universiteit van Arizona goed, dat werd gefinancierd door de Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS – Multidisciplinaire vereniging voor psychedelisch onderzoek) en waarin onderzoek werd gedaan naar de mogelijkheid om de symptomen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) met cannabis te behandelen. Het onderzoek verkeerde vervolgens bijna drie jaar in het ongewisse, terwijl twee van de drie onderzoeksfases voltooid waren, omdat het NIDA weigerde de onderzoekers van de medicinale cannabis te voorzien die door de FDA was aangevraagd.

De zaak nam in maart 2014 een onverwachte wending toen het Department of Health and Human Services (HHS – ministerie van volksgezondheid en sociale zaken) de levering van federaal geteelde cannabis aan het PTSS-onderzoek goedkeurde. In een verklaring merkte MAPS op dat de organisatie “al meer dan 22 jaar bezig was om met drugsontwikkelingsonderzoek naar marihuana te beginnen” en dat dit de eerste keer was dat een beslissing in hun voordeel uitviel.

Federale cannabis bij de universiteit van Mississippi

Momenteel heeft het NIDA zeggenschap over alle cannabis voor medicinaal onderzoek en wordt de cannabis onder leiding van de universiteit van Massachusetts op een kwekerij van de universiteit geproduceerd. Verschillende partijen hebben geprobeerd om het aantal teeltfaciliteiten met een vergunning verder uit te breiden dan alleen deze ene kwekerij, onder andere met een petitie aangeboden door Lyle Craker, een landbouwkundige aan de universiteit. De DEA handelt deze aanvragen af en ondanks een aanbeveling die in 2007 door Mary Ellen Bittner, een van haar eigen rechters, werd gedaan, zijn al deze petities tot nu toe afgewezen.

In mei 2014 publiceerde de DEA een verklaring in het Federal Register (de Staatscourant) met de strekking dat het door de grotere vraag van onderzoekers de jaarlijkse cannabisproductie van 21 naar 650 kilo zou uitbreiden. Het feit dat dit zo snel na een besluit in het voordeel van de universiteit van Arizona komt, is een sterke aanwijzing dat de desbetreffende overheidsinstanties cannabis tot op zekere hoogte beginnen te accepteren en dat onnodige belemmeringen voor subsidies wellicht spoedig tot het verleden behoren.

Welke andere instanties spelen een rol bij cannabisfinanciering?

Alle cannabis die het NIDA voor onderzoek levert, wordt in een kwekerij van de universiteit van Michigan geteeld
Alle cannabis die het NIDA voor onderzoek levert, wordt in een kwekerij van de universiteit van Michigan geteeld

Het NIDA levert niet alleen de cannabis zelf, maar is ook verantwoordelijk voor de coördinatie en toewijzing van federale subsidies aan onderzoeken. Samen met Columbia University staat de instantie op nummer één wat betreft het aantal onderzoeken die uitsluitend door het NIDA zijn gefinancierd. Tussen 2003 en 2012 waren de twee organisaties elk verantwoordelijk voor 65 onderzoeksprojecten en ontvingen ze respectievelijk USD 32 miljoen (EUR 24 miljoen) en USD 16 miljoen (EUR 12 miljoen) aan federale subsidies. Hoewel het New York Psychiatric Institute (Psychiatrisch instituut New York) slechts 52 onderzoeken deed, ontving het de meeste federale subsidie, namelijk USD 45 miljoen (EUR 33 miljoen).

Het NIDA financierde niet alleen rechtstreeks deze 65 onderzoeken, maar leidde ook 1837 projecten en zag toe op de verdeling van USD 713 miljoen (EUR 524 miljoen) over deze projecten. Volgens het NIDA richtte het merendeel van de projecten zich op het vaststellen van de gevaren van cannabis, waaronder de mogelijke invloed ervan op de hersenfunctie, en op de ontwikkeling van strategieën om misbruik te voorkomen en te behandelen.

Cannabisonderzoeken zijn niet allemaal hetzelfde

Hoewel men veel onderzoek naar medicinale cannabis heeft gedaan, voldeden maar heel weinig onderzoeken aan of kwamen ze zelfs maar in de buurt van de gouden standaard voor klinisch onderzoek: het vergelijkend klinisch onderzoek. Voordat een aanvraag voor een investigational new drug (IND – nieuw medicijn in onderzoek) deze onderzoeksfase zelfs maar bereikt, moet de FDA de bestaande preklinische gegevens beoordelen en daarna haar goedkeuring aan klinische testen bij mensen geven. Daarna beginnen drie klinische testfases bij mensen. De eerste hiervan is meestal met een klein aantal proefpersonen en wordt uitsluitend met gezonde vrijwilligers uitgevoerd om de veiligheid te garanderen. Wanneer in de eerste testfase geen onaanvaardbare toxiciteit wordt aangetoond, kunnen in de tweede en derde fase grotere vergelijkende onderzoeken worden gedaan.

Het overgrote deel van het cannabisonderzoek is preklinisch, in de zin dat het bij dieren of in vitro in een laboratorium wordt uitgevoerd. Sommige preklinische onderzoeken kunnen ook met computermodellen gedaan worden, zoals het onderzoek naar signaleringssystemen met neurotransmitters in de hersenen. Slechts ongeveer twintig van de duizenden onderzoeken op internet zijn vergelijkende klinische onderzoeken. Het belangrijkste probleem is dat het meeste preklinische cannabisonderzoek nooit de stap naar klinisch onderzoek maakt, en dit is een probleem dat niet alleen maar kan worden verklaard door te stellen dat de onderzoeken geen nader onderzoek waard waren.

Artsen vinden de beperkingen op cannabis ongewenst

De medische wereld heeft meermalen bezwaar tegen het cannabisverbod gemaakt. Toen wetgevers in 1937 de Marihuana Tax Act (Marihuanabelastingwet) ontwikkelden en invoerden, was de American Medical Association (AMA – Amerikaanse medische vereniging), de grootste organisatie in de VS die artsen vertegenwoordigt, een van de meest uitgesproken tegenstanders.

Vergelijkend klinisch onderzoek is de gouden standaard in medisch onderzoek, maar er zijn slechts ongeveer twintig van zulke onderzoeken naar cannabis uitgevoerd
Vergelijkend klinisch onderzoek is de gouden standaard in medisch onderzoek, maar er zijn slechts ongeveer twintig van zulke onderzoeken naar cannabis uitgevoerd

In 2009 riep de AMA op tot herziening van de indeling van cannabis in categorie I, waardoor de drug wordt beschouwd als zonder medicinale waarde, zonder erkende toepassing in de geneeskunde en met een hoge kans op misbruik. Het American College of Physicians (ACP – Amerikaans artsencollege), de op een na grootste artsenorganisatie van de VS, heeft onlangs ook opgeroepen af te zien van strafrechtelijke vervolging van artsen die cannabis voorschrijven en van patiënten die het gebruiken.

Naast de AMA en het ACP hebben verschillende andere vooraanstaande wetenschappelijke organisaties, zoals de National Institutes of Health (NIH – Nationale gezondheidsinstituten) en het Institute of Medicine (IOM – Geneeskundig instituut), met klem aangeraden het bestaande beleid te heroverwegen en cannabis uit categorie I van de lijst met gereguleerde stoffen te halen.

Staan de FDA en de DEA eindelijk op het punt de indeling van cannabis te veranderen?

In reactie op een verzoek van de DEA is de FDA nu begonnen om de plaats van cannabis op de lijst met gereguleerde stoffen opnieuw te overwegen. Hoewel dit misschien een ongekende stap van de DEA lijkt, heeft de instantie minstens twee keer eerder een vergelijkbaar verzoek gedaan, namelijk in 2001 en in 2006. Beide keren gebeurde dit op aandringen van particulieren die een petitie indienden, en beide keren bestudeerde de FDA de beschikbare gegevens opnieuw en oordeelde dat cannabis een drugs van categorie I moest blijven.

Het is niet altijd duidelijk welke rol de verschillende instanties precies spelen en het wordt wellicht zelfs ingewikkelder gemaakt dan het is, zodat de bevolking onvoldoende informatie heeft om de instanties gemakkelijk ter verantwoording te roepen.

De DEA is de belangrijkste instantie die zich met de regulering en handhaving van de wet op verboden substanties (Controlled Substances Act) bezighoudt, terwijl zowel de FDA als het NIDA de DEA van analyses over gereguleerde stoffen en aanbevelingen over de regulering ervan voorzien. De HHS, de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en invoering van de openbare gezondheidszorg, vraagt de FDA meestal om een gereguleerde stof te beoordelen. Op basis van de uitkomst van deze beoordeling doet men vervolgens een aanbeveling voor een categorie aan de DEA. De DEA overweegt de aanbeveling en doet nader onderzoek voordat de instantie uiteindelijk zelf een besluit over de indeling neemt.

Staatssubsidie in Colorado

Bepaalde wetgevende staatsinstanties raakten gedesillusioneerd door het gebrek aan federale daadkracht met betrekking tot subsidies voor cannabis en hebben hun eigen subsidies opgezet in een poging het onderzoek te versnellen en meer cannabisbehandelingen goedgekeurd te krijgen. In Colorado hebben beleidsmakers van de staat onlangs Senaatswet 155 aangenomen, waarmee een jaarlijks budget van USD 10 miljoen (EUR 7,3 miljoen) voor de financiering van klinisch en observatieonderzoek naar medicinale cannabis wordt ingesteld. Er wordt ook een adviesraad met medische en professionele deskundigen opgericht, die voorstellen beoordeelt en aan de hand daarvan de subsidie verdeelt.

De casinomagnaat Sheldon Adelson heeft zowel positief onderzoek naar cannabis gefinancierd als groepen die zich tegen medicinale wetgeving willen verzetten
De casinomagnaat Sheldon Adelson heeft zowel positief onderzoek naar cannabis gefinancierd als groepen die zich tegen medicinale wetgeving willen verzetten

Het fonds wordt met het belastinggeld van legale cannabisbedrijven op peil gehouden. De beleidsmakers in Colorado hopen dat de staat door haar inspanningen voor de financiering van objectief, empirisch onderzoek naar medicinale cannabis landelijk voorop gaat lopen in het cannabisonderzoek. Aangezien de verkoopcijfers sinds de legalisatie van recreatieve cannabis enorm positief zijn geweest, gaat deze strategie in de toekomst ongetwijfeld populair worden, want het aantal voorstanders van cannabis neemt gestaag toe.

Staatssubsidie in Californië

Afgezien van Colorado wordt alleen in Californië al langer een deel van de jaarlijkse staatsbegroting opzijgezet om cannabisonderzoek te financieren. In de afgelopen tien jaar hebben verschillende universiteiten in de staat subsidie gekregen om klinische onderzoeken naar medicinale cannabis te doen.

In 2011 werd in Californië Senaatswet 847 aangenomen, wat leidde tot de oprichting van het Center for Medicinal Cannabis Research (CMCR – Centrum voor medicinale-cannabisonderzoek) van de universiteit van Californië. Het centrum moet voorstellen voor onderzoek naar medicinale cannabis coördineren en indien nodig subsidie toewijzen. Overeenkomstig de bepalingen in Senaatswet 847 houdt het centrum toezicht op een driejarig onderzoeksprogramma naar de mogelijke gevaren en voordelen van medicinale cannabis.

De onderzoeksgebieden omvatten met name neuropathie en andere soorten chronische pijn, aan hiv en kanker gerelateerd verlies van gewicht en eetlust, aan kanker gerelateerde misselijkheid en spierkrampen als gevolg van multiple sclerose.

Subsidiebronnen lijken niet altijd te weten wat ze aan het doen zijn

Onlangs werd gemeld dat Sheldon Adelson, een casinomagnaat uit Florida die zeer bekend is vanwege zijn buitengewoon gulle giften aan republikeinse partijleden en verwante organisaties, USD 2,5 miljoen (EUR 1,8 miljoen) aan de Drug Free Florida Committee (Commissie voor drugsvrij Florida) heeft gegeven, een organisatie die onlangs werd opgericht om de legalisering van medicinale cannabis in Florida te bestrijden.

De Dr. Miriam and Sheldon G. Adelson Medical Research Foundation (dr. Miriam en Sheldon G. Adelsonstichting voor medisch onderzoek), die met zijn geld wordt gefinancierd, publiceerde in 2013 echter ook een onderzoek waaruit blijkt dat cannabis het lijden ten gevolge van multiple sclerose kan verminderen. In het onderzoek toonden onderzoekers van de universiteit van Tel Aviv en het Weizmann Institute of Science (Weizmann Instituut der Wetenschappen) uit Israël aan dat CBD en THC ontstekingen bij muizen met aan MS verwante ziekten verminderen en voorkomen.

Het Amendment 2 (tweede amendement) van Florida streeft ernaar bezit, teelt en verkoop van medicinale cannabis voor de behandeling van een reeks goedgekeurde aandoeningen te legaliseren, wanneer de cannabis door een arts met een vergunning wordt voorgeschreven. Komende november wordt hierover gestemd en voorlopige verslagen wijzen erop dat 90% van de inwoners van Florida achter het amendement staan. Het feit dat Adelson tegen legaal gebruik van cannabis in de geneeskunde is, terwijl hij tegelijkertijd positief onderzoek naar cannabis financiert, is enorm hypocriet en hij maakt zich hiermee waarschijnlijk niet bijzonder populair bij de bevolking van Florida. Van de negen republikeinse kandidaten aan wie hij tijdens de verkiezingen in 2012 ongeveer USD 42 miljoen (EUR 31 miljoen) doneerde, verloren acht immers de verkiezingen.

Subsidiefondsen speciaal voor cannabis opzetten

De Medical Research Foundation van Adelson is slechts een van de ongeveer 88.000 publieke en private fondsen en stichtingen die tegenwoordig in de VS actief zijn en die elk jaar meer dan USD 40 miljard (EUR 29 miljard) aan verschillende doelen toewijzen, waaronder liefdadigheidsinstellingen, onderzoek en onderwijs.

In de afgelopen tien jaar is de cannabisindustrie uitzonderlijk winstgevend gebleken in de gebieden waar de verkoop en het gebruik van cannabis gelegaliseerd zijn en bepaalde sleutelfiguren uit de industrie zijn gigantisch rijk geworden. Het is nu dus mogelijk om een op cannabis gericht liefdadigheidsfonds of vergelijkbare organisatie op te zetten, die met geld uit de industrie wordt bekostigd, en de waarde ervan zou iedereen uit de industrie duidelijk moeten zijn.

Aangezien er meerdere machtige, goed gefinancierde organisaties zijn die alleen maar bestaan om cannabis en andere stoffen die zeker medicinale waarde hebben onterecht te belasteren, is de gedachte dat we meer moeten doen om dit verschijnsel tegen te gaan en een tegenstem te laten horen, duidelijk gegrond. Het is echter van groot belang dat zo’n financieringsbron onpartijdig en apolitiek is en niet ten koste van anderen de belangen van bepaalde mensen uit de industrie dient.

De cannabisindustrie heeft dus een fonds nodig dat zowel gefinancierd als beheerd wordt door onpartijdige derden en dat transparant moet werken om beschuldigingen van vooringenomenheid of corruptie te vermijden. Een investering in zo’n project levert geen rechtstreekse financiële winst op, maar is eerder een belangrijke stap op weg naar de volledige erkenning van cannabiswetenschap door middel van empirisch onderzoek, zodat de industrie kan groeien en winstgevender kan worden.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More