Frequently Asked Questions

Wnioski o sponsoring

Wsparcie inicjatyw dotycz?cych konopi stanowi jeden z fundamentów wizji Sensi Seeds na rzecz przywrócenia tym ro?linom ich prawowitego miejsca w spo?ecze?stwie. Rozpatruj?c wnioski o sponsoring, oceniamy ogólny potencja? wydarzenia, w tym jego zasi?g, stopie? zaanga?owania, mo?liwo?ci wspó?pracy oraz wp?yw na obs?ugiwane przez nas spo?eczno?ci.

Korzystaj?c z dokumentu, opisz pro?b? (w j?zyku angielskim). Skontaktujemy si? z Tob?, je?eli b?dziemy potrzebowa? dodatkowych informacji.

Ograniczenia

Jak nie trudno sobie wyobrazi?, otrzymujemy w Sensi Seeds mas? wniosków o sponsoring. Niestety nie jeste?my w stanie spe?ni? ka?dej pro?by lub udzieli? odpowiedzi na ka?dy wniosek. Do?o?ymy jednak wszelkich stara?, aby odpowiedzie? na Twój wniosek w ci?gu dwóch tygodni od jego z?o?enia.