Polityka Prywatności

W Sensi Seeds prywatno?? i bezpiecze?stwo danych jest dla nas najistotniejsze. Robimy wszystko, aby Twoje dane by?y zawsze bezpieczne u nas i tylko u nas.

Jeste?my przekonani, ?e Twoja prywatno?? powinna stanowi? dla nas priorytet i naszym obowi?zkiem pozostaje dbanie o ni?. Z tego wzgl?du, ?e nasza siedziba mie?ci si? w Holandii, jeste?my zwi?zani z RODO (Ogólne Rozporz?dzenie o Ochronie Danych). Jeste?my w sta?ym kontakcie z naszymi prawnikami, poniewa? pragniemy by? na bie??co ze wszystkimi sprawami, jak i chcemy wnikliwie monitorowa? wszystkie dane, które s? przez nas przetwarzane.

Gwarantujemy bezpiecze?stwo Twoich danych. Kontynuuj czytanie naszej polityki prywatno?ci, aby dowiedzie? si? wi?cej o tym, kiedy zbieramy Twoje informacje, co z tym robimy i jak je chronimy.

Przedstawiona poni?ej Polityka Prywatno?ci wyja?nia, w jaki sposób s? zbierane dane osobowe, wykorzystywane, przetwarzane oraz udost?pniane podczas odwiedzania lub dokonywania zakupów na (“naszej stronie”) https://sensiseeds.com/. Pragniemy tak?e poinformowa? o Twoich prawach dotycz?cych posiadanych przez nas informacji osobowych.

14/11/2018

1 Jakie Dane Osobowe zbieramy, w jaki sposób i dlaczego?

1.1 Strona internetowa

 • Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie do gromadzenia danych na Twój temat i na temat Twojego urz?dzenia z dost?pem do internetu (na przyk?ad komputer, smartfon, czy jakiekolwiek inne urz?dzenie) – szersze informacje znajdziesz w poni?szej cz??ci “Jak u?ywamy plików cookie oraz podobnych technologii”.
 • Przechowujemy tak?e Twój adres IP wraz z lokalizacj? geograficzn?, z której korzysta?e? w trakcie wizyty na naszej stronie, po??czenie internetowe wraz z rodzajem przegl?darki, ale tak?e informacje dotycz?ce sposobu korzystania z naszej strony internetowej (na przyk?ad, na które strony wchodzi?e? i na co klika?e?).
 • Po odwiedzeniu naszej strony te wszystkie dane s? gromadzone automatycznie.
 • Z jakiego powodu gromadzimy te dane? Zbieramy te dane, dla dok?adnego zrozumienia, w jaki sposób Ty, czy inni u?ytkownicy u?ywaj? naszej strony.

1.2 Biuletyn

 • Je?li wyrazisz zgod?, wówczas mo?emy wysy?a? Ci biuletyny, przedstawiaj?ce ofert? naszego sklepu, informacje na temat nowych produktów oraz inne aktualizacje. Poni?sze informacje s? gromadzone w kontek?cie biuletynu:
 • Imi? i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Dlaczego? W celu wysy?ania biuletynu wraz z promocjami musimy u?y? Twojego imienia i nazwiska do spersonalizowania wiadomo?ci e – mailowych. Zawsze mo?esz zrezygnowa? z otrzymywania tych e-maili korzystaj?c z linku rezygnacji z subskrypcji na dole lub kontaktuj?c si? z nami pod adresem privacy@sensiseeds.com.

1.3 Komentarze, opinie, podania o prac? itp.

 • Gromadzimy Dane Osobowe, które nam dostarczasz w trakcie przesy?ania komentarzy, opinii, pyta?, recenzji produktów, lub poda? o prac?, ale równie? wype?niaj?c ankiety lub quizy, czy bior?c udzia? w konkursach na naszej stronie internetowej.
 • Dlaczego? By odpowiedzie? na te wydarzenia, gdy zajdzie taka konieczno??. Nigdy nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

1.4 Obs?uga klienta

 • Gdy wy?lesz do nas wiadomo?? e-mail lub wy?lesz nam co? za po?rednictwem us?ugi pocztowej, zbieramy Twoje Dane Osobowe.
 • Dlaczego? Aby móc Tobie odpowiedzie? i zachowa? zapis naszej wzajemnej korespondencji.

1.5 Konta

 • Je?li chcesz z?o?y? zamówienie na naszej stronie internetowej, wymagamy od Ciebie, aby? utworzy? u nas konto. Masz równie? mo?liwo?? utworzenia konta bez sk?adania zamówienia. Tworz?c konto, zbieramy nast?puj?ce dane, które nam wyra?nie przekazujesz:
 • Imi? i nazwisko
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Adres IP
 • Adres e – mail
 • Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci
 • Has?o
 • Dlaczego? By?my mogli wys?a? Twoje zamówienie, zagwarantowa? Tobie obs?ug? klienta i zaoszcz?dzi? czas, je?li masz zamiar w przysz?o?ci z?o?y? kolejne zamówienie. Masz mo?liwo?? w dowolnym momencie zamkn?? swoje konto, za po?rednictwem adresu privacy@sensiseeds.com.

Poni?ejj przedstawiamy w jakich celach Sensi Seeds przetwarza Twoje Dane Osobowe:

 • utworzenie umowy (na przyk?ad: realizacja zamówwienia),
 • zgodno?? z ustawowym obowi?zkiem (na przyk?ad: przechowywanie faktur do celów podatkowych),
 • promocja uzasadnionych interesów Sensi Seeds (na przyk?ad: zapobieganie oszustwom),
 • po uzyskaniu zgody klienta (na przyk?ad: jednoznacznie zapisz si? do naszego newslettera),
 • na podstawie innej przyczyny zawartej w 6 ust. 1 Ogólnego Rozporz?dzenia o Ochronie Danych (UE 2016/679).

Nie gromadzimy celowo ani ?wiadomie poufnych danych osobowych na Twój temat, czyli wszelkie informacje ujawniaj?ce Twoj? ras? wraz z pochodzeniem etnicznym , pogl?dy polityczne, przekonania religijne oraz filozoficzne, przynale?no?? do zwi?zków zawodowych, informacje genetyczne, dane biometryczne s?u??ce do Twojej identyfikacji oraz wszelkie inne informacje odno?nie Twojego stanu zdrowia, ?ycia seksualnego, czy Twojej orientacji seksualnej. Gdy dostarczasz nam poufne informacje na swój temat, my przetwarzamy je i mo?emy je usun??, w pe?ni rozumiej?c, ?e wyrazi?e? zgod? na ich usuni?cie.

 

 1. Jak wykorzystujemy Dane Osobowe

Wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe, by zagwarantowa? Tobie bogate oraz interaktywne do?wiadczenie na naszej stronie internetowej.

Dane na Twój temat wykorzystywane s? w celu sprzeda?y naszych produktów, zagwarantowania obs?ugi klienta, realizacji Twoich zamówie? i dostarczania faktur, potwierdze? i aktualizacji, udoskonalania oraz rozwijania naszych produktów i stron internetoych, tworzenia rekomendacji produktów i wysy?ania informacji dotycz?cych promocji, ukierunkowane reklamy i odpowiednie oferty.

Wykorzystujemy Dane Osobowe, by móc odpowiedzie? na Twoje komentarze, opinie oraz pytania, aby poinformowa? Ciebie o wszelkich zmianach zaistnia?ych na naszej stronie, aby wys?a? do Ciebie wiadomo?ci e – mailowe, powiadomienia wraz z aktualizacjami, je?li oczywi?cie wyrazi?e? zgod? na otrzymywanie ich od nas.

Gromadzone przez nas Dane Osobowe mog? nam wiele powiedzie? na temat interakcji u?ytkowników z nasz? witryn? i innymi komunikatami marketingowymi. Przeprowadzamy ró?ne analizy danych, aby pog??bi? nasz? wiedz? na temat u?ytkowników naszej strony internetowej, i czynimy te dane anonimowymi, gdy tylko jest to mo?liwe (na przyk?ad: anonimizacja IP w Google Analytics). Mo?emy poprawi? nasze strony internetowe i dzia?ania marketingowe, gdy lepiej zrozumiemy zachowania zwi?zane z u?ytkowaniem.

Je?li jest to prawnie wymagane, b?dziemy u?ywa? Danych Osobowych w celu przestrzegania naszych zobowi?za? prawnych i wszelkich obowi?zuj?cych przepisów i regulacji.

 

 1. Gdzie przechowujemy i przetwarzamy Dane Osobowe

Znajdujemy si? w Holandii i mamy globalny zasi?g. Aby sprzedawa? nasze produkty online, korzystamy z us?ug zewn?trznych dostawców us?ug, którzy zbieraj? i przetwarzaj? okre?lone Dane Osobowe w naszym imieniu. Te firmy zewn?trzne maj? serwery zlokalizowane w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych i mog? korzysta? z serwerów zlokalizowanych w innych regionach – szersze informacje mo?na znale?? w poni?ej przedstawionej cz??ci “Komu udost?pniamy Dane Osobowe i dlaczego“.

Je?eli mieszkasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym (“EOG”), Twoje Dane Osobowe s? przekazywane poza EOG. Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia za ka?dym razem, gdy przesy?amy dane poza EOG. Osoby trzecie, który dostarczamy Dane Osobowe poza EOG w naszym imieniu, przestrzegaj? zasad UE-U.S. i Swiss-U.S. Ramy Tarczy Prywatno?ci. Aby uzyska? wi?cej informacji, zobacz www.privacyshield.gov.

 

 1. Komu i dlaczego udost?pniamy Dane Osobowe

Dane Osobowe udost?pniamy jedynie w przypadku, gdy mamy uzasadniony powód. Nigdy nie sprzedajemy i nie oddajemy Danych Osobowych.

Korzystamy z us?ug zewn?trznych dostawców us?ug, aby wesprz? nasz? sprzeda? produktów online. Zawarli?my umow? przetwarzania danych ze wszystkimi naszymi zewn?trznymi dostawcami. Nast?puj?ce podmioty zewn?trzne przetwarzaj? Dane Osobowe w naszym imieniu:

 • U?ywamy Analityki Google do us?ug analityki internetowej. Skonfigurowali?my Analityk? Google do anonimizacji adresów IP, aby ?adne dane osobowe nie by?y przechwytywane ani udost?pniane Google. Mo?esz przeczyta? wi?cej o tym, jak Google wykorzystuje Twoje Dane Osobowe tutaj:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Masz tak?e mo?liwo?? zrezygnowania z Analityki Google tutaj:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Jako dostawc? oprogramowania wybrali?my Exact. Na temat ich Polityki Prywatno?ci mo?esz przeczyta? tutaj:

https://www.exact.com/nl/privacy-statement/

 • Korzystamy z Zendesk, Inc. w celu zarz?dzania obs?ug? klienta i przechowywania e – maili przesy?anych do nas. Sprawd?: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/.
 • U?ywamy Klaviyo do zarz?dzania naszymi kampaniami e-mail marketingowymi, a czasami do przetwarzania zamówie? e-maili. Mo?esz przeczyta? wi?cej o tym, jak Klaviyo u?ywa Twoich Danych Osobowych, lub je?li chcesz uzyska? dost?p, usun?? lub poprawi? swoje Dane Osobowe tutaj: https://www.klaviyo.com/privacy.
 • U?ywamy Cannaclicks, które wykorzystuje pliki cookie do umieszczania reklam internetowych dla u?ytkowników. Pliki cookie wykrywaj?, które reklamy pojawi?y si? ju? w Twojej przegl?darce i czy zareagowa?ee? na nie. W ten sposób pliki cookie nie zbieraj? ?adnych informacji na Twój temat ani nie s? w stanie ich po??czy?.

Je?li nie chcesz otrzymywa? reklam opartych na u?ytkownikach, mo?esz wy??czy? umieszczanie reklam, kontaktuj?c si? z Cannaclicks na stronie info@cannaclicks.com.

Aby uzyska? szersze informacje na temat sposobu u?ywania cookie Cannaclicks, zapoznaj si? z polityk? prywatno?ci Cannaclick na stronie: https://cannaclicks.com/#privacy

 • U?ywamy PostNL jako naszych przewo?ników do wysy?ania zamówienia do Ciebie. Wszystkie zamówienia s? wysy?ane z naszego centrum dystrybucyjnego Oude Pekela, wi?c jedyne dane, które udost?pniamy, to takie, które s? wymagane do wydrukowania etykiety wysy?kowej dla Twojego zamówienia i umo?liwienia ?ledzenia dostarczenia Twojego zamówienia. Zapoznaj si? z Polityk? Prywatno?ci PostNL tutaj: https://www.postnl.nl/en/privacy-statement/
 • U?ywamy Hotjar, aby lepiej zrozumie? zachowanie naszych u?ytkowników na naszej stronie internetowej. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu naszych u?ytkowników i ich urz?dzeniach (adres IP (przechwycony i przechowywany tylko w formie anonimowej), rozmiar ekranu urz?dzenia, typ urz?dzenia (unikalne identyfikatory urz?dzenia), informacje o przegl?darce, kraj, j?zyk u?ywany do wy?wietle? naszej strony internetowej). Hotjar przechowuje te informacje profilu u?ytkownika z nazw? u?ytkownika. Ani Hotjar, ani my nigdy nie u?yjemy tych informacji do identyfikacji poszczególnych u?ytkowników lub do dopasowania ich do dalszych danych danego u?ytkownika. Aby uzyska? wi?cej informacji, zapoznaj si? z polityk? prywatno?ci Hotjar:

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Mo?esz zrezygnowa? z tworzenia profilu u?ytkownika, przechowywania przez Hotjar danych na temat korzystania z naszej strony i u?ywania przez Hotjar plików cookie ?ledzenia w innych witrynach tutaj:

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

 • U?ywamy DocData Payments jako naszego dostawcy p?atno?ci dla p?atno?ci kart? kredytow? (Visa i Mastercard). Aby uzyska? wi?cej informacji odwied? https://www.docdatapayments.com
 • U?ywamy ró?nych przycisków udost?pniania (przycisk “Lubi? to” Facebooka, przycisk “tweet” na Twitterze, przycisk “pinezki” Pinteresta i przycisk udost?pniania LinkedIn). Nawet je?li nie klikniesz tych wtyczek, mog? zbiera? informacje o Tobie, takie jak adres IP i przegl?dane strony. Mog? równie? ustawi? i / lub uzyska? dost?p do pliku cookie. Te wtyczki podlegaj? polityce prywatno?ci firmy je udost?pniaj?cej.
 • U?ywamy NovaSystems i Mhasmo jako naszych partnerów ICT. Znajd? tutaj O?wiadczenie o prywatno?ci Mhasmo: https://www.mhasmo.nl/over-mhasmo/privacy-verklaring/

 

 1. Jak d?ugo przechowujemy Dane Osobowe

Nie b?dziemy przechowywa? Twoich Danych Osobowych d?u?ej ni? to konieczne do celów okre?lonych w niniejszych zasadach lub d?u?ej ni? wymagaj? tego przepisy (podatkowe). W przypadku Ró?nych typów danych obowi?zuj? ró?ne okresy przechowywania, ale najd?u?szy czas przechowywania Danych Osobowych wynosi 10 lat.

 • Informacje o koncie: przechowujemy dane zwi?zane z kontem, o ile konto jest aktywne. Gdy konto zostanie zamkni?te, powi?zane dane zostan? usuni?te w rozs?dnym terminie. ??dania dotycz?ce kontroli lub korekty przechowywanych Danych Osobowych lub usuni?cia konta mo?na przesy?a? na adres: privacy@sensiseeds.com
 • Informacje o biuletynie: przechowujemy dane w naszej bazie danych biuletynu, o ile nie anulujesz swojej zgody. Zgoda mo?e zosta? ?atwo odwo?ana, korzystaj?c z opcji wypisania pod ka?dym e-mailem lub kontaktuj?c si? z nami pod adresem privacy@sensiseeds.com.

 

 1. Jak dbamy o bezpiecze?stwo Twoich Danych Osobowych

Korzystamy z wielu ?rodków, by zagwarantowa? bezpicze?stwo Twoich Danych Osobowych:

 • Wybrali?my kierownika ds. bezpiecze?stwa, który jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie i udoskonalanie ?rodków bezpiecze?stwa.
 • My i nasi zewn?trzni dostawcy us?ug korzystamy z bezpiecznych serwerów do przechowywania Danych Osobowych. Technologia Secure Sockets Layer (“SSL”) s?u?y do szyfrowania transferów danych do i z naszych serwerów oraz do szyfrowania p?atno?ci dokonywanych za po?rednictwem naszej witryny.
 • Przestrzegamy wszystkich wymaga? PCI-DSS i wdra?amy dodatkowe, ogólnie akceptowane standardy bran?owe.
 • Informacje dotycz?ce konta s? chronione za pomoc? metody mieszania. Ta metoda przekszta?ca informacje w wygenerowany skrót. W rezultacie poufne informacje s? zabezpieczone, a nawet niewidoczne dla nas.
 • Nasze bazy danych s? wyj?tkowo chronione przed nieupowa?nionymi osobami. Na przyk?ad dost?p do bazy danych jest mo?liwy i dozwolony tylko za pomoc? zatwierdzonych adresów IP (takich jak biura Sensi Seeds). Inne próby i adresy s? odrzucane przez ca?y czas.
 • Wymagamy od naszych pracowników i wszelkich stron trzecich, którzy wykonuj? jakiekolwiek prace w naszym imieniu, przestrzegania odpowiednich standardów zgodno?ci, w tym obowi?zków ochrony Danych Osobowych podczas korzystania i przesy?ania takich danych. Wszystkie strony trzecie wymienione w cz??ci “Komu udost?pniamy Dane Osobowe i dlaczego” s? sprawdzane, zgodne z RODO i s? dostarczane z umow? dotycz?c? przetwarzania.
 • Pracownicy maj? dost?p tylko do informacji osobowych, które s? ?ci?le potrzebne do wykonywania ich pracy. Tylko pracownicy Sensi Seeds, którzy s? zatrudnieni w dzia?ach Sprzeda?y i Marketingu, Obs?ugi Klienta, Logistyki i Zakupów, E-handlu, ICT i Zespo?u Zarz?dzaj?cego maj? dost?p do Danych Osobowych.

Je?li dojdzie do naruszenia danych, które zagra?a bezpiecze?stwu Twoich Danych Osobowych, b?dziemy wspó?pracowa? z naszymi zewn?trznymi dostawcami us?ug, aby zaj?? si? t? spraw?. W przypadku naruszenia danych poufnych, powiadomimy u?ytkowników niezw?ocznie w ci?gu 72 godzin od wykrycia naruszenia.

 

 1. Jak uzyska? dost?p do swoich Danych Osobowych i jak je kontrolowa?

Mo?esz w dowolnym momencie skontaktowa? si? z nami, aby poprosi? o dost?p do Danych Osobowych, usuni?cie ich i/lub edycj?. Skontaktuj si? z nami, podaj?c swoj? pro?b? pod adresem privacy@sensiseeds.com lub pod adresem podanym w poni?szej cz??ci “Jak si? z nami skontaktowa?”.

W ka?dej chwili mo?esz wycofa? swoj? zgod? na wszystko, na co j? wyrazi?e?. Mo?esz równie? sprzeciwi? si? lub ograniczy? nasze wykorzystanie Twoich Danych Osobowych.

Je?li posiadasz konto klienta na naszej stronie lub publikujesz na niej swoje komentarze, mo?esz poprosi? o przes?anie eksportowanego pliku swoich Danych Osobowych.

Mo?esz równie? poprosi? o usuni?cie wszelkich posiadanych przez nas Danych Osobowych, wy??czaj?c wszelkie dane, które zobowi?zujemy si? zachowa? w celach administracyjnych, prawnych lub bezpiecze?stwa.

Kiedy ??dasz dost?pu do swoich Danych Osobowych, jeste?my zobowi?zani do podj?cia wszelkich uzasadnionych dzia?a? w celu zweryfikowania Twojej to?samo?ci przed udzieleniem dost?pu. Robimy to, aby chroni? twoje dane i ograniczy? ryzyko potencjalnych kradzie?y to?samo?ci / kradzie?y lub nieautoryzowanego dost?pu.

Wreszcie, masz prawo skontaktowa? si? z organem ds. prywatno?ci lub ochrony danych w kraju, w którym mieszkasz, aby z?o?y? skarg?. List? wszystkich Europejskich Organów Ochrony Danych mo?na znale?? tutaj: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

 

 1. W jaki sposób u?ywamy plików cookie i podobnych technologii

Gromadzimy informacje o stronie przy u?yciu nast?puj?cych technologii:

 • “Pliki cookie” to pliki danych umieszczane na urz?dzeniu lub komputerze i cz?sto zawieraj? anonimowy unikatowy identyfikator.
 • “Pliki dzienników” ?ledz? akcje wyst?puj?ce na Stronie i zbieraj? dane, w tym adres IP, typ przegl?darki, dostawc? us?ug internetowych, strony odsy?aj?ce / wyj?ciowe oraz znaczniki daty / czasu.
 • “Sygna?y nawigacyjne”, “tagi” i “piksele” to pliki elektroniczne wykorzystywane do rejestrowania informacji o sposobie przegl?dania strony.

U?ywamy plików cookie i podobnych technologii na naszych stronach internetowych, aby pomóc nam:

 • odró?ni? Ci? od innych u?ytkowników naszych stron internetowych i pomóc nam poprawi? jako?? naszych stron internetowych
 • zachowaj swoje preferencje i ustawienia, pozwól zalogowa? si? na konto klienta i pomó? nam w reklamach opartych na zainteresowaniach
 • zwalcza? oszustwa
 • analizowa?, jak dzia?a nasza strona internetowa

Gdy umie?cimy linki do innych stron, strony te b?d? mia?y w?asne zasady dotycz?ce prywatno?ci i plików cookie, które b?d? regulowa? wykorzystanie Twoich Danych Osobowych na tych stronach. Zalecamy sprawdzenie swoich zasad, poniewa? nie ponosimy odpowiedzialno?ci za ich praktyki.

Przegl?darki internetowe s? zwykle skonfigurowane tak, aby akceptowa? pliki cookie, ale je?li chcesz zmieni? swoje preferencje dotycz?ce plików cookie, mo?esz to zrobi? za pomoc? ustawie? przegl?darki. Je?li zdecydujesz si? wy??czy? okre?lone pliki cookie, mo?e to wp?yn?? na funkcjonalno?? naszej witryny.

Pliki cookie, których u?ywamy, nie mog? widzie? Twojego komputera, smartfona lub urz?dzenia z dost?pem do Internetu i uzyskiwa? informacji o Tobie lub Twojej rodzinie ani czyta? materia?ów przechowywanych na dysku twardym. Je?li korzystasz z publicznego komputera, aby uzyska? dost?p do naszych stron internetowych, nasze pliki cookie nie mog? by? u?ywane przez nikogo innego, kto ma dost?p do tego komputera, aby dowiedzie? si? czego? o Tobie, a tak?e, z faktu, ?e kto? korzystaj?cy z tego komputera móg? odwiedzi? t? stron?.

 

8.1 Jak kontrolowa? pliki cookie?

Mo?esz zarz?dza? plikami cookie oraz kontrolowa? je na ró?ne sposoby. Musisz pami?ta?, ?e usuni?cie lub zablokowanie plików cookie mo?e wp?yn?? negatywnie na komfort u?ytkownika, a cz??ci naszej strony mog? nie by? w pe?ni dost?pne.

Wi?kszo?? przegl?darek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale mo?esz wybra?, czy chcesz akceptowa? pliki cookie za pomoc? elementów steruj?cych przegl?darki, cz?sto znajduj?cych si? w menu “Narz?dzia” lub “Preferencje” w przegl?darce. Wi?cej informacji na temat modyfikowania ustawie? przegl?darki lub sposobu blokowania, zarz?dzania lub filtrowania plików cookie mo?na znale?? w pliku pomocy przegl?darki lub w witrynach takich jak: www.allaboutcookies.org lub http://www.youronlinechoices.eu

Wiele z wymienionych wy?ej reklam innych firm i innych us?ug monitorowania oferuje mo?liwo?? rezygnacji z ich systemów ?ledzenia. Mo?esz przeczyta? wi?cej na temat gromadzonych informacji i sposobów rezygnacji za po?rednictwem linków do polityki prywatno?ci wymienionych powy?ej.

 

 1. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatno?ci

Od czasu do czasu mo?emy modyfikowa? te zasady. Kiedy to zrobimy, powiadomimy Ci? o tym, publikuj?c najnowsz? wersj? i zmieniaj?c dat? na górze tej strony.

Je?li dokonamy istotnej zmiany w polityce, dostarczymy dodatkowe powiadomienie wysy?aj?c do Ciebie e-mail i / lub wy?wietlaj?c wyra?ne powiadomienie na naszych stronach internetowych.

Kontynuuj?c korzystanie z naszych witryn po wej?ciu w ?ycie tych zasad, wyra?asz zgod? na zmienione zasady.

 

 1. Jak si? z nami skontaktowa?

Je?li masz pytania lub pro?by dotycz?ce tej Polityki Prywatno?ci, skontaktuj si? z naszym Inspektorem Ochrony Danych: