Zasady przyjmowania zwrotów obowiązujące w firmie Sensi Seeds

Spó?ka Sensi Seeds BV zezwala na zwrot wi?kszo?ci towarów w ci?gu 14 dni od daty ich otrzymania. Wi?cej informacji dotycz?cych naszych zasad przyjmowania zwrotów mo?na znale?? na tej stronie.

Firma Sensi Seeds dok?ada wszelkich stara?, aby ka?dy klient by? zadowolony z zakupów. Jednak, jak wynika z naszych do?wiadcze?, pomimo zadowolenia z zakupów mo?e si? zdarzy?, ?e klient zechce zwróci? towar. Klient mo?e równie? zechcie? anulowa? zamówienie w ci?gu 14 dni bez podawania przyczyny lub mo?e skorzysta? z prawa odmowy przyj?cia towarów, których jako?? jest niezadowalaj?ca lub które nie nadaj? si? do stosowania zgodnie z ich przeznaczeniem b?d? s? niezgodne z opisem.

Produkty firmy Sensi Seeds

Wi?kszo?? produktów firmy Sensi Seeds mo?na zwróci? w ci?gu 14 dni od daty ich otrzymania. W zale?no?ci od lokalizacji i wybranego dostawcy us?ug pocztowych dostawa zwracanego produktu do naszej siedziby mo?e potrwa? od kilku dni do kilku tygodni. Zwrot kosztów towaru jest dokonywany w ci?gu 2 dni roboczych od daty otrzymania przesy?ki w naszym centrum realizacji zamówie?. Data wykazania zwrotu na rachunku bankowym zale?y od lokalizacji banku i obowi?zuj?cych w nim procedur.

Nale?y zauwa?y?, ?e zgodnie z informacjami podanymi na etykiecie zwrotnej klient zwraca towar na w?asny koszt.

Koszty i sposoby zwrotu

Firma Sensi Seeds nie zwraca ?adnych kosztów w przypadku zwrotu towarów, które s? wadliwe, uszkodzone lub nieprawid?owe.

Ustawowe prawo do anulowania zamówienia

Klientowi przys?uguje ustawowe prawo do anulowania zamówienia bez podawania przyczyny w ci?gu 14 dni od daty otrzymania produktów. Informacje na temat prawa do anulowania zamówienia mo?na znale?? poni?ej.

Prawo do rozwi?zania umowy

Klientowi przys?uguje prawo do rozwi?zania umowy z firm? Sensi Seeds bez podawania przyczyny w ci?gu 14 dni.

Umow? mo?na rozwi?za? w ci?gu 14 dni od 1. dnia, w którym klient lub wskazana przez niego strona trzecia, która nie jest przewo?nikiem, otrzyma fizycznie dostaw? towarów.

Aby skorzysta? z prawa do rozwi?zania umowy, klient musi poinformowa? firm? Sensi Seeds, aby?my mogli sprawdzi? szczegó?y p?atno?ci.

Adres e-mail: info@sensiseeds.com

Nr telefonu: +31 (0) 20 626 29 88

Nast?pnie mo?na rozwi?za? umow? za po?rednictwem formularza zwrotu.

Skutki rozwi?zania umowy

Po rozwi?zaniu umowy klient otrzyma od nas zwrot wszystkich kwot wp?aconych do momentu rozwi?zania umowy, w tym kosztów dostawy (z wyj?tkiem dodatkowych kosztów zwi?zanych z wyborem przez klienta innego sposobu dostawy ni? najta?sza oferowana przez nas opcja dostawy), w ka?dym przypadku nie pó?niej ni? w ci?gu 14 dni od otrzymania przez nas decyzji o rozwi?zaniu umowy.

Klient otrzyma zwrot za po?rednictwem tej samej metody p?atno?ci, jak? wybra? w celu przeprowadzenia oryginalnej transakcji. Klient nie b?dzie ponosi? ?adnych op?at zwi?zanych ze zwrotem kosztów.

Po otrzymaniu przez nas produktów wraz z formularzem zwrotu od klienta, który skontaktowa? si? wcze?niej z dzia?em obs?ugi klienta, prze?lemy mu potwierdzenie odbioru za po?rednictwem poczty elektronicznej.

Firma Sensi Seeds mo?e wstrzyma? zwrot kosztów do czasu otrzymania towarów.

Klient musi zwróci? towary jak najszybciej i nie pó?niej ni? w ci?gu 14 dni od daty przes?ania nam decyzji o rozwi?zaniu umowy na adres:

Slooten Shipping BV

P.O. Box 142

9665 ZJ Oude Pekela

Holandia

Zwrot towarów zostanie przyj?ty wy??cznie, gdy produkty zostan? do nas dostarczone przed up?ywem 14-dniowego okresu.

NIE pokrywamy kosztów przesy?ki zwrotnej.

Zastrzegamy sobie prawo do obci??enia klienta odpowiedzialno?ci? z tytu?u obni?enia warto?ci towarów na skutek ich wykorzystywania niezgodnie z ich przeznaczeniem, charakterystyk? i parametrami.