Algemene Voorwaarden

Klanten wordt geadviseerd deze gebruiksvoorwaarden goed te lezen voordat ze de webshop of blog van Sensi Seeds gaan gebruiken.

Een bestelling doen

Sensi Seed Bank B.V. specialiseert zich in de handel van medicinaal hennep zaad.

Het invoeren, voorhanden hebben en leveren van hennepzaad is als gevolg van de Enkelvoudig V.N. Conventie betreffende verdovende middelen 1961 en geaffilieerde internationale verdragen vrijgesteld van regelgeving. In landen zoals Nederland is vrijheid van handelen met hennepzaad duidelijk in de nationale Opiumwetgeving opgenomen.

Waarschuwing!
Helaas verschilt de regelgeving en de uitvoering ten aanzien van hennepzaad vaak van land tot land. Om deze reden adviseren wij u dringend navraag te doen betreffende de voor u van toepassing zijnde regelgeving.

Soms kan vrijstelling worden verkregen voor industriële, medicinale en agrarische toepassingen van hennepzaad. In een aantal landen kan de handel in hennepzaad zonder vergunning plaatsvinden. Er wordt echter soms een vermelding verlangd in het geval dat voor genoemde doeleinden hennepzaad wordt geïmporteerd of geëxporteerd. Indien deze verplichte melding van toepassing is, stelt u dan ons en/of de autoriteiten ruimschoots van te voren op de hoogte.

Sommige landen verbieden het kweken van Cannabis voor industriële en medicinale toepassingen.

Wij geloven principieel dat de verlichting van pijn en lijden door gebruik van medicinale marihuana is bewezen en belangrijker is dan enige onduidelijke locale wetgeving. Sensi Seed Bank BV wordt gedwongen om binnen het conflict van wet en morele verplichting te werken. Wij willen door het aanbieden van zaden de wet van geen enkel land schenden of overtreden. Wij zijn van mening dat wij verplicht zijn, volgens de universele wetten, om lijdende mensen te helpen.

Wij verkopen onze zaden met het voorbehoud, dat ze door derden niet in strijd met de toepasbare locale wet zullen worden toegepast. Sensi Seed Bank B.V. wenst niemand aan te zetten tot handelen in strijd met de wet. Wij wijzen u er uitdrukkelijk op, dat een ieder die onze zaden koopt zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar (toekomstig) handelen. Sensi Seed Bank B.V. aanvaardt in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid.

Sensi Seed Bank B.V. aanvaardt geen product aansprakelijkheid.

Als klant van Sensi Seed Bank B.V. dient u zich aan de volgende voorwaarden te houden:

Het is verboden om Sensi Seed Bank zaad te distribueren in en naar landen waar het bezit en/of het verhandelen van Cannabis zaad illegaal is. Het is ook verboden om onze zaden te gebruiken voor grootschalige of beroepsmatige teelt.

Sensi Seed Bank B.V. heeft nooit toestemming gegeven aan derden om Sensi Seed Bank zaden te distribueren in of naar landen waar de handel in hennep/Cannabis zaad illegaal is. Er schijnen bedrijven te zijn die beweren onze zaden overal in de wereld te kunnen leveren. Wij verzoeken u geen Sensi Seed Bank zaden van deze bedrijven te betrekken.

Nota bene: klanten moeten 18 jaar of ouder zijn om bij Sensi Seeds cannabiszaden te bestellen!

Pas op voor amateuristische imitaties!

De Sensi Seed Bank B.V. verkoopt alleen F1 zaad hybriden. Er blijken echter bedrijven te zijn die onstabiele zaad soorten (hybriden van hybriden) of zelfs vogelzaad verkopen onder de merknamen van Sensi Seed Bank B.V. Sensi Seed Bank B.V. doet er alles aan om maatregelen tegen dit soort praktijken te nemen maar kan deze praktijken niet volledig voorkomen.

Sensi Seed Bank B.V. moedigt haar wederverkopers aan om de door Sensi Seed Bank B.V. aanbevolen adviesprijzen te hanteren. Authenticiteit van Sensi Seed Bank zaden die voor andere prijzen dan in deze catalogus en in onze Internet winkel worden aangeboden is daarom twijfelachtig.

Sensi Seed Bank B.V. aanvaardt geen product aansprakelijkheid.

Prijswijzigingen voorbehouden.

De handelsvoorwaarden van Sensi Seed Bank B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam, Nederland onder nr. 2419 1871.

Het Sensi Seeds-blog

De opvattingen die in de posts te berde worden gebracht, dienen te worden opgevat als de persoonlijke mening van de auteur.

Beleid ten aanzien van reacties

Sensi Seeds behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken reacties aan te passen, te verwijderen of te plaatsen. Spam, beledigende opmerkingen en reacties die commerciële producten of diensten promoten worden niet geplaatst. Reacties gerelateerd aan het kopen, verkopen of ruilen van drugs (inclusief cannabis) zijn niet toegestaan en worden verwijderd.

Sensi Seeds behoudt zich het recht voor om links en contactgegevens te verwijderen uit reacties voor deze te posten.

Deelnemers aan deze blog zijn volledig verantwoordelijk voor alles wat zij in hun reacties posten en alle geposte reacties bevinden zich in het publieke domein.

Door reacties te plaatsen op het Sensi Seeds blog, stem je ermee in dat Sensi Seeds jou, indien nodig, mag benaderen. Het is echter geen standaard procedure dat deelnemers een bericht krijgen als hun reactie is geplaatst, aangepast, verwijderd of beantwoord. Wij adviseren om dit regelmatig zelf te controleren.

De beantwoording van technische vragen, kweekgerelateerde vragen en vragen over bestellingen vallen buiten de reikwijdte van deze blog, met uitzondering van de bestaande FAQ-lijst. Raadpleeg eerst de FAQ-lijst om te kijken of je vraag daar al wordt behandeld. Lees bovendien de forums van Sensi Seeds voor technische en kweekgerelateerde informatie.

Stuur voor informatie over specifieke bestellingen waarover de FAQ’s geen uitsluitsel geven, een e-mail naar info@sensiseeds.com onder vermelding van je 12-cijferige ordernummer.

Beleid ten aanzien van links

Deze blog kan links naar andere website bevatten. Sensi Seeds controleert noch garandeert de juistheid, relevantie, actualiteit of volledigheid van de informatie op andere websites.

Links naar bepaalde items in hypertekst zijn niet bedoeld als ondersteuning van meningen, producten of diensten die worden geuit respectievelijk aangeboden op externe websites of door de organisaties die deze sites sponsoren.

 

PRIVACY REGELEMENT KLANTEN SENSI SEEDS B.V.

DEFINITIES

a. Sensi Seeds: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sensi Seeds B.V. statutair gevestigd te Rotterdam
Kantooradres : Oudezijds Achterburgwal 131, (1012 DE) Amsterdam
Postadres : postbus 10952, 1001 EZ Amsterdam
E-mailadres : info@sensiseeds.com
Website : www.sensiseeds.com
KvK-nummer : 24191871
b. Klant : de (rechts)persoon die een product of dienst van Sensi Seeds afneemt;
c. Reglement : het Privacyreglement;
d. Persoonsgegevens : de gegevens die staan genoemd in artikel 1.3;
e. Verordening : Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679);
f. Register : het register waarin Sensi Seeds de persoonsgegevens van klanten bijhoudt.

Algemeen

1.1. Sensi Seeds is een onderdeel van Dronkers BV. Een organisatie die zich bezig houdt met de ontwikkeling, educatie en verkoop van Hennep en Cannabis (gerelateerde) producten.
1.2. Sensi Seeds verwerkt Persoonsgegevens van een klant voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting en/ of op grond van een gerechtvaardigd belang te weten een commercieel belang.
1.3. In dit Privacyreglement wordt beschreven welke Persoonsgegevens Sensi Seeds van haar klanten verwerkt, hoe dat gebeurt, voor welke doeleinden en welke rechten en plichten er gelden.
1.4. Persoonsgegevens die Sensi Seeds in elk geval verwerkt zijn: achterna(a)m(en), voorna(a)m(en), roepnaam, geslacht, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer(s), emailadres en bankgegevens.
1.5. Een klant die ongevraagd ook andere gegevens verstrekt die zijn te herleiden tot een individueel persoon, stemt ermee in dat ook deze Persoonsgegevens door Sensi Seeds worden verwerkt.
1.6. Sensi Seeds is gerechtigd ook andere Persoonsgegevens van een (voormalige) klant te registreren/controleren indien en voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht en/of noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Sensi Seeds en/of na verkregen toestemming van Klant en/of op basis van een andere in artikel 6 klant 1 van de Verordening opgenomen verwerkingsgrondslag.
1.7. Sensi Seeds slaat alle aan haar verstrekte gegevens op in een Register.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1 Sensi Seeds verzamelt Persoonsgegevens van een klant wanneer de desbetreffende klant deze Persoonsgegevens via een klantorder, e-mail, de klantenservice, zijn of haar account en/ of per brief aan Sensi Seeds heeft doorgegeven.
2.2 De Persoonsgegevens worden gebruikt voor het volgende:
– het aanbieden van een product of dienst
– het uitvoeren van de overeenkomst
– het sturen van reclame/ aanbiedingen
– het leveren van service/ het oplossen van problemen verband houdende met de overeenkomst.
2.3 De Persoonsgegevens worden verwerkt in digitale klantregistratiesystemen
2.4 De Persoonsgegevens zijn uitsluitend in te zien door de medewerkers van Sensi Seeds die werkzaam zijn op de afdeling Sales& Marketing, Customer Service, Logistics & Procurement, E-commerce en ICT. Verder kunnen leden van het Managementteam op verzoek inzake krijgen.

Doorgifte aan derden

3.1 Sensi Seeds heeft in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden voor de klant en het uitvoeren van commerciële activiteiten externe partijen ingeschakeld. De volgende externe partijen kunnen de Persoonsgegevens van de klant verwerken:
– ICT partner van Sensi Seeds (NovaSystems)
– Softwareleveranciers (Magento, Exact, Zendesk, Post Affiliate Pro)
– Service providers (Cream, Mhasmo)
3.2 Sensi Seeds heeft met de in lid 1 van dit artikel genoemde partijen een verwerkersovereenkomst gesloten conform de wettelijke vereisten.
3.3 Sensi Seeds zal zonder toestemming van de klant geen Persoonsgegevens verstrekken of verkopen aan andere dan in lid 1 van dit artikel genoemde partijen.
3.3 Indien en voor zover internationale doorgifte van Persoonsgegevens aan partijen in landen buiten Europese Economische Ruimte is vereist, vindt dit uitsluitend plaats indien bij die partij sprake is van een passend beschermingsniveau.

Wijziging/verwijdering/inzien van persoonsgegevens

4.1 Een klant heeft recht op inzage, rectificatie, beperkte verwerking of verwijdering van zijn of haar Persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Verordening.
4.2 Indien een klant van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien een klant vragen heeft over dit Privacyreglement kan de klant contact opnemen met Sensi Seeds, daar wordt u door de klantenservice doorverbonden met de verantwoordelijke medewerker.
4.3 Sensi Seeds benadrukt dat het (deels) verwijderen van Persoonsgegevens gevolgen kan hebben voor de uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn

5.1 Sensi Seeds bewaart Persoonsgegevens niet langer dan op grond van de (fiscale) wetgeving is vereist. Voor gegevens waarvoor geen wettelijke bewaartermijn geldt, geldt dat Sensi Seeds deze niet langer bewaart dan noodzakelijk.

Beveiliging

6.1 Sensi Seeds heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder:
– toegang tot de netwerkschijven waarop de Persoonsgegevens zijn verwerkt, is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen en is beveiligd middels wachtwoorden. De wachtwoorden worden periodiek gewijzigd;
– encryptie van gegevens op de netwerkschijven;
– beveiliging middels two- factor authenticatie;
– software beveiligingssystemen geïnstalleerd

Wijzigingen in het Privacyreglement

7.1 Sensi Seeds behoudt zich het recht voor dit Privacyreglement te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval van een wetswijziging. Op de website van Sensi Seeds is steeds de actuele versie van het privacyreglement te raadplegen.

Autoriteit Persoonsgegevens

8.1 Een klant heeft, indien hij of zij daartoe aanleiding ziet, het recht om een klacht over Sensi Seeds in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.

Versie 1, mei 2018