Frequently Asked Questions

Na czym polega róznica pomiedzy indica a sativa?

Z naukowego (i prawnego) punktu widzenia nie ma ?adnej ró?nicy pomi?dzy odmianami Indica i Sativa — wszystkie ro?liny konopi nale?? do gatunku Cannabis Sativa L.

Jednak w praktyce odmiany Indica i Sativa ró?ni? si? pod wieloma wzgl?dami.

Na ogó? terminy te s? stosowane do opisywania szerokich kategorii, które okre?laj? miejsce danej odmiany na spektrum odmian konopi.

Spektrum to obejmuje wiele ró?nych wzorców wzrostu, cech i rodzajów dzia?ania, a ró?nice pomi?dzy odmianami Indica i Sativa w du?ej mierze wynikaj? z niezwyk?ych zdolno?ci konopi w zakresie adaptacji do ró?nych warunków otoczenia.

Poniewa? ro?liny z rodziny konopi mog? si? swobodnie krzy?owa? (w tym konopie przemys?owe oraz odmiana Cannabis Ruderalis J.), niektórzy botanicy uwa?aj?, ?e wszystkie odmiany tej ro?liny nale?? do jednego gatunku polimorficznego.

Róznica pomiedzy indica a sativa – pochodzenie

Cannabis Indica L.

Wi?kszo?? odmian Indica pochodzi z po?udniowej Azji oraz subkontynentu indyjskiego — Afganistanu, Pakistanu, pó?nocnych Indii, Tybetu, Nepalu itd.

Cannabis Sativa L.

Odmiany Sativa na ogó? pochodz? z regionów równikowych — Tajlandii, Kambod?y, Jamajki, Meksyku itd.

Róznica pomiedzy indica a sativa - wygl?d fizycznyRóznica pomiedzy indica a sativa – wygl?d fizyczny

Odmiany Indica s? przysadziste i kr?pe, ze zwartymi, grubymi i aromatycznymi p?kami.

Ro?liny konopi wytwarzaj? w?z?y rozmieszczone w regularnych odst?pach wzd?u? ?odygi. W tych w?z?ach tworz? si? li?cie, ga??zie i kwiaty (p?ki). P?ki odmiany Indica zwykle wyrastaj? g?stymi ki?ciami wokó? w?z?ów ?odygi i ga??zi w niewielkich odleg?o?ciach (tzw. „mi?dzyw??lach”) pomi?dzy poszczególnymi ki?ciami.

Uprawiane w takich samych warunkach odmiany Sativa osi?gaj? wi?ksz? wysoko?? ni? odmiany Indica.

P?ki odmiany Sativa s? zwykle wi?ksze ni? p?ki odmiany Indica i nie zbijaj? si? w ki?cie wokó? w?z?ów, ale wyrastaj? na ca?ej d?ugo?ci ga??zek. Po wysuszeniu najcz??ciej s? jednak l?ejsze ni? p?ki odmiany Indica, poniewa? maj? mniejsz? g?sto??.

Poza tym p?ki odmiany Sativa, zarówno ?wie?e, jak i po wysuszeniu, maj? zwykle mniej intensywny zapach.

Róznica pomiedzy indica a sativa - okres kwitnieniaRóznica pomiedzy indica a sativa – okres kwitnienia

Odmiany Indica to odmiany szybciej kwitn?ce — ich okres kwitnienia wynosi zwykle od 45 do 60 dni.

Jedn? z najwa?niejszych ró?nic pomi?dzy obiema odmianami jest d?u?szy okres kwitnienia odmiany Sativa. Okres kwitnienia wynosi na ogó? od 60 do 90 dni.

Jednak faza wegetacyjna przed kwitnieniem jest o wiele krótsza ni? w przypadku odmiany Indica, w zawi?zku z czym odmiana Sativa potrzebuje mniej wi?cej tyle samo czasu, co odmiana Indica (czasami nawet mniej pod wzgl?dem liczby godzin ?wiat?a).

 Róznica pomiedzy indica a sativa - rozmiarRóznica pomiedzy indica a sativa – rozmiar

Po rozpocz?ciu fazy kwitnienia odmiany Indica odznaczaj? si? do?? szybkim przyrostem wysoko?ci, ale w normalnych warunkach nie rosn? w sposób niekontrolowany.

Mo?na oczekiwa?, ?e do ko?ca okresu kwitnienia ro?lina Indica przyro?nie o 50–100% swojej dotychczasowej wysoko?ci.

W regionach tropikalnych dni s? wzgl?dnie krótkie — trwaj? oko?o 12 godzin przez ca?y rok — zatem odmiany Sativa s? przystosowane do wzrostu i kwitnienia w tym samym czasie i nie posiadaj? oddzielnych okresów wegetacji i kwitnienia, tak jak odmiany Indica.

W przypadku uprawy domowej w cyklu kwitnienia 12/12 godz.

Przyrost i kwitnienie odmiany Sativa nast?puj? w tym samym czasie — podobnie jak w pierwotnym ?rodowisku ro?liny.

Po rozpocz?ciu kwitnienia przyrost wysoko?ci odmian Sativa mo?e nast?powa? bardzo szybko i cz?sto trwa przez ca?y okres kwitnienia.

W okresie kwitnienia odmiany Sativa zwykle zwi?kszaj? wysoko?? osi?gni?t? w fazie wegetacyjnej o 200–300% (a nawet wi?cej).

 Róznica pomiedzy indica a sativa - dzia?anieRóznica pomiedzy indica a sativa – dzia?anie

Dzia?anie odmiany Indica na ogó? okre?la si? jako stan g??bokiej relaksacji i odpr??enia cia?a. Odmiana ta mo?e pot?gowa? doznania fizyczne, takie jak smak, dotyk i d?wi?k.

Ma dzia?anie relaksuj?ce — psychicznie i fizycznie — a w wi?kszych dawkach mo?e dzia?a? nasennie.

Pomimo mniejszej wagi i potencjalnie d?u?szego okresu kwitnienia odmiany Sativa s? cenione przez wielu hodowców za ich dzia?anie euforyczne.

Stan wywo?ywany przez t? odmian? mo?na okre?li? jako intelektualny, energetyczny, kreatywny, roz?mieszaj?cy lub nawet psychodeliczny. Dzia?anie tej odmiany jest mniej przemo?ne ni? w przypadku odmiany Indica i raczej nie sprzyja zasypianiu.