Warunki korzystania

Przed skorzystaniem z us?ug sklepu online i bloga Sensi Seeds zaleca si? dok?adne przeczytanie warunków korzystania.

Sk?adanie zamówienia

Firma Sensi Seed Bank b.v. specjalizuje si? w sprzeda?y nasion konopi do zastosowa? medycznych.

Importowanie, przechowywanie i dostarczanie nasion konopi nie jest obj?te Jednolit? konwencj? ONZ o ?rodkach odurzaj?cych z 1961 r. ani powi?zanymi traktatami mi?dzynarodowymi. W krajach takich jak Holandia swoboda obrotu nasionami konopi jest jednoznacznie zagwarantowana w odpowiedniej Ustawie o opium lub Ustawie o ?rodkach odurzaj?cych.

Ostrze?enie! Niestety prawodawstwo dotycz?ce nasion konopi oraz implementacja tych przepisów cz?sto ró?ni? si? w zale?no?ci od kraju. Z tego wzgl?du klienci powinni jak najszybciej zapozna? si? z regulacjami obowi?zuj?cymi na danym terytorium.

W niektórych przypadkach istnieje mo?liwo?? uzyskania zezwolenia stosowanie nasion konopi do celów przemys?owych, medycznych i rolniczych. W okre?lonych krajach handel nasionami konopi nie wymaga zezwolenia. Czasami jednak w przypadku importu lub eksportu nasion konopi do wymienionych wcze?niej celów wymagane jest przekazanie odpowiedniego powiadomienia. W takiej sytuacji nale?y z wyprzedzeniem poinformowa? o tym fakcie firm? Sensi Seed Bank b.v., organy w?adzy lub oba podmioty. W niektórych krajach uprawianie konopi indyjskich do celów przemys?owych i medycznych jest zabronione. Firma Sensi Seed Bank b.v. uwa?a, ?e ulga, jak? medyczna marihuana niesie osobom zmagaj?cym si? z bólem i chorobami, jest wa?niejsza ni? niejasne przepisy lokalne. Firma Sensi Seed Bank b.v. jest zmuszona prowadzi? dzia?alno?? w konflikcie mi?dzy prawem a moralnym obowi?zkiem. Nie chcemy ?ama? ani narusza? przepisów prawa jakiegokolwiek kraju. Uwa?amy, ?e spoczywa na nas wynikaj?cy z prawa naturalnego obowi?zek pomocy cierpi?cym. Sprzedajemy nasze nasiona pod warunkiem, ?e nie b?d? wykorzystywane przez inne osoby w konflikcie z obowi?zuj?cym prawem miejscowym. Wyra?nie podkre?lamy, ?e wszystkie osoby nabywaj?ce nasiona w Sensi Seed Bank b.v. odpowiadaj? za swoje przysz?e czyny. Sensi Seed Bank b.v. nie przyjmuje odpowiedzialno?ci pod tym wzgl?dem. Sensi Seed Bank b.v. nie przyjmuje ?adnej odpowiedzialno?ci za produkt.

Klienci firmy Sensi Seed Bank b.v. powinni przestrzega? nast?puj?cych warunków:

Zabrania si? dystrybucji nasion Sensi Seeds® w krajach, w których posiadanie konopi indyjskich i/lub handel nimi s? nielegalne. Zabrania si? korzystania z naszych nasion na du?? skal? lub w uprawie profesjonalnej. Firma Sensi Seed Bank b.v. nigdy nie udziela zezwolenia na dystrybucj? nasion Sensi Seed Bank w krajach, w których handel konopiami siewnymi lub konopiami indyjskimi jest nielegalny. Istniej? jednak firmy deklaruj?ce, ?e mog? dostarczy? nasze nasiona w dowolne miejsce na ?wiecie. Prosimy powstrzyma? si? od nabywania nasion Sensi Seed Bank od tych firm. Uwaga: nasiona Sensi Seed Bank mog? zamawia? tylko osoby, które uko?czy?y 18 lat.

Ostrzegamy przed amatorskimi podróbkami!

Firma Sensi Seed Bank b.v. sprzedaje wy??cznie nasiona hybrydowe odmiany F1. Istniej? jednak sklepy sprzedaj?ce zanieczyszczone odmiany (niestabilne nasiona w grupie nasion hybrydowych), odmiany gorszej jako?ci, a nawet karm? ptasi? pod markowymi nazwami Sensi Seed Bank. Sensi Seed Bank b.v. podejmuje odpowiednie kroki, aby przeciwdzia?a? tym praktykom, lecz nie jest w stanie ca?kowicie im zapobiec. Firma Sensi Seed Bank b.v. zach?ca sprzedawców detalicznych nasion do stosowania cen detalicznych zalecanych przez Sensi Seed Bank b.v. Nasiona Sensi Seed Bank b.v. oferowane w cenach ró?ni?cych si? od cen zawartych w niniejszym katalogu i w naszym sklepie internetowym niekoniecznie s? zatem produktem oryginalnym. Sensi Seed Bank b.v. nie przyjmuje odpowiedzialno?ci za takie produkty. Ceny mog? ulec zmianie. Warunki handlowe firmy Sensi Seed Bank b.v. s? zarejestrowane w Amsterdam Izbie Handlowej w Holandii pod numerem 24161430

Oudezijds Achterburgwal 131, 1012 DE, Amsterdam
Sensi Seed BV, Oudezijds Achterburgwal 131, 1012 DE, Amsterdam, The Netherlands
P.O. Box 10952, 1001 EZ, Amsterdam
info@sensiseeds.com
www.sensiseeds.com
Ch. of Comm. no. : 24191871

Blog Sensi Seeds

Pogl?dy wyra?one we wpisach na blogu s? osobistymi opiniami autora.

Zasady dotycz?ce komentowania

Firma Sensi Seeds zastrzega sobie prawo do edytowania, usuwania i publikowania wpisów wed?ug w?asnego uznania. Spam, abusive comments, and comments endorsing commercial products or services will not be posted. Komentarze dotycz?ce kupna, sprzeda?y lub wymiany narkotyków (w tym konopi) s? niedozwolone i b?d? usuwane. Przed opublikowaniem komentarza Sensi Seeds zastrzega sobie prawo do usuni?cia z niego ??czy i danych kontaktowych. U?ytkownicy bloga ponosz? pe?n? odpowiedzialno?? za tre?? przesy?anych komentarzy. Wszystkie opublikowane komentarze nale?? do domeny publicznej. Publikacja komentarzy na blogu firmy Sensi Seeds oznacza wyra?enie zgody na otrzymywanie wiadomo?ci e-mail od firmy, je?eli firma uzna to za stosowne lub konieczne. Wysy?anie osobom komentuj?cym powiadomie? w przypadku opublikowania, edycji, usuni?cia ich komentarza lub otrzymania na niego odpowiedzi nie jest standardow? procedur?, dlatego zalecane jest cz?ste sprawdzanie swoich wpisów. Ten blog — z wyj?tkiem istniej?cej listy cz?sto zadawanych pyta? — nie s?u?y do udzielania odpowiedzi na pytania dotycz?ce zagadnie? technicznych, uprawy i zamówie?. Lista wcze?niejszych pyta? jest dost?pna w sekcji cz?sto zadawanych pyta?. Odpowiedzi na pytania dotycz?ce kwestii technicznych i uprawy ro?lin mo?na znale?? na forach internetowych Sensi Seeds. Aby uzyska? informacje na temat konkretnego zamówienia, których nie mo?na znale?? w sekcji cz?sto zadawanych pyta?, nale?y wys?a? wiadomo?? e-mail z numerem zamówienia na adres info@sensiseeds.com.

Zasady dotycz?ce ??czy

Blog mo?e zawiera? ??cza prowadz?ce do innych witryn zewn?trznych. Sensi Seeds nie kontroluje informacji w innych witrynach ani nie mo?e zagwarantowa? ich dok?adno?ci, trafno?ci, terminowo?ci lub kompletno?ci. ??cza hipertekstowe do konkretnych elementów nie powinny by? traktowane jako propagowanie wyra?anych pogl?dów lub reklama produktów, lub us?ug oferowanych w witrynach zewn?trznych ani organizacji sponsoruj?cych takie witryny.