by Seshata on 29/01/2016 | Consumptie

Waarom ervaren sommigen dat ze na hun 1e cannabisgebruik in de high blijven hangen?

Blijven hangen Op internet vind je allerlei verhalen over mensen die voor het eerst cannabis hebben gebruikt en zeggen dat ze in de high bleven hangen, en dagen-, weken- of zelfs maandenlang een veranderde geestestoestand ervoeren zonder opnieuw cannabis te gebruiken. Wat gebeurt hier en wie kan dit overkomen?


Aanhoudende positieve en negatieve effecten

Sommige gebruikers melden dat de subjectieve positieve effecten van cannabis nog lang aanhouden nadat alles weer normaal zou moeten zijn. Het komt echter vaker voor dat personen voor wie het eerste gebruik van cannabis een negatieve ervaring was, aanhoudende verontrustende en negatieve nawerkingen melden.

Het is allereerst belangrijk om erop te wijzen dat slechts een kleine minderheid deze ervaring heeft bij het eerste gebruik van cannabis. We weten niet precies om hoeveel personen het gaat, omdat er voor veel zaken rond cannabis nog geen officiële cijfers bestaan. Als cannabis in de toekomst op meer plaatsen legaal wordt, zal er waarschijnlijk een duidelijker beeld ontstaan.

Personen die zich de volgende dag nog high voelen

Het lijkt vrij normaal te zijn dat gebruikers de eerste keer een relatief hoge dosis cannabis gebruiken en zich de volgende ochtend daarvan nog steeds high voelen. Doorgaans wordt beweerd dat een high van cannabis twee tot vier uur duurt, en mensen verwachten daarom dat een nacht slapen het lichaam ruim voldoende tijd geeft om de THC te verwerken, zodat je bewustzijn de volgende ochtend weer normaal is.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen personen die de dag na het gebruik een “kater” hebben en personen die zeggen dat ze zich de volgende dag nog steeds high voelen. De eerste groep gebruikt doorgaans woorden als “suf”, “afgebrand” en “half in slaap” om hun toestand te beschrijven.

Dit kan ermee samenhangen dat gebruik van cannabis de REM-slaap verkort (een belangrijke fase in het slaapproces waarin allerlei mentale processen worden vernieuwd en hersteld). Dit is waarschijnlijk een ander fenomeen dan wat er aan de hand is bij personen die zeggen dat ze zich nog steeds high voelen.

Personen die een aanhoudende high ervaren omschrijven dit als “in een dagdroom”, “extase”, “nagloeien” en “heerlijk” – een toestand die doorgaans als positief en prettig wordt ervaren.

Hoe is het mogelijk dat positieve effecten dagenlang voortduren?

Na je 1e cannabisgebruik in de high blijven hangen?

In de meeste gevallen gaat het om het gevoel van een high dat de volgende ochtend nog voortduurt, maar sommige mensen voelen zich dagenlang high. Een gebruiker zegt zich zes dagen lang in extase te hebben gevoeld na gebruik van cannabis en iemand anders heeft het over een heerlijke ervaring de dag na zijn “zeer psychedelische” eerste gebruik van cannabis.

Het is onduidelijk wat dit dagenlang aanhoudende gevoel van een high veroorzaakt bij sommige personen die voor het eerst cannabis gebruiken. Het is denkbaar dat de afbraak van THC tot metabolieten (die met de urine worden afgescheiden) in de lever bij sommige personen langzamer verloopt, waardoor de THC langer in het bloed blijft en dus langer in de gelegenheid is om CB₁-receptoren in de hersenen te bereiken en psychoactieve effecten te veroorzaken.

Een andere mogelijkheid is de manier van toediening. Het eten van cannabis leidt vaak tot vertraagde piekconcentraties THC in het bloed, omdat de cannabinoïden meestal in vet oplossen.

Vet geeft de cannabinoïden langzamer vrij via het maag-darmkanaal, vergeleken met de snelle toediening bij roken, verdampen of een spray onder de tong, waarbij de cannabinoïden via de slijmvliezen in de mond direct in het bloed komen. Bovendien hoopt THC zich in het vetweefsel op, waardoor personen met meer lichaamsvet een tragere afgifte van THC ervaren.

Maar hoe zit het met aanhoudende negatieve effecten?

Na je 1e cannabisgebruik in de high blijven hangen?

De meeste personen die aanhoudende negatieve effecten ervaren na het eerste gebruik van cannabis gebruiken woorden als “angst”, “paranoia”, “paniek”, “verwarring”, “desoriëntatie” en “depersonalisatie”. Bij de meeste mensen treden deze negatieve effecten op in de eerste dagen of weken na het gebruik van cannabis, waarna ze zich snel weer normaal voelen.

Er is echter ook een behoorlijk aantal personen bij wie de intense negatieve gevoelens weken of zelfs maanden aanhouden en een dusdanig ingrijpende verstoring van het normale leven veroorzaken dat psychiatrische behandeling noodzakelijk is.

Er doen soms geruchten de ronde dat het bij deze aanhoudende negatieve effecten ook kan gaan om suïcidale gedachten en de aandrang om zich te verwonden. Er kan echter geen oorzakelijk verband worden gelegd tussen cannabisgebruik en zelfdoding, omdat het goed mogelijk is dat personen die dergelijke gevoelens rapporteren sowieso gevoelig zijn voor het ontwikkelen van een psychische aandoening. Sommige onderzoeken leggen een verband tussen cannabisgebruik en een verhoogd risico op zelfdoding, maar andere onderzoeken geven aan dat in sommige staten van de VS het aantal zelfmoorden is gedaald na de start van programma’s met medicinale cannabis.

De waarheid ligt vermoedelijk ergens in het midden. Cannabisgebruik kan bij personen die hiervoor gevoelig zijn, leiden tot een toename van suïcidale gedachten. Daar staat echter tegenover dat bij grote groepen personen met een hoog risico op zelfmoord vanwege chronische pijn of ziekte het risico wordt weggenomen door de voordelen van medicinale cannabis.

Waarom ervaren sommige mensen deze negatieve effecten?

Na je 1e cannabisgebruik in de high blijven hangen?

Dit is een complexe vraag, waarop de wetenschap al tientallen jaren een antwoord probeert te vinden. Doordat deze vraag nauw samenhangt met onderzoek naar cannabis en zijn effect op de geestelijke gezondheid in het algemeen, ondervindt dit onderzoek veel hinder van vooroordelen en politieke opvattingen. Het vinden van een duidelijk antwoord wordt hierdoor bemoeilijkt, en het is zelfs goed mogelijk dat we zo’n antwoord nog niet hebben omdat we nog lang niet alle feiten kennen.

In dit verband is het volgende citaat uit een boek uit 1980, High Culture: Marijuana in the Lives of Americans door William Novak interessant. De auteur zegt hierin dat slechte trips bij marihuana statistisch gezien nauwelijks voorkomen en vooral bij het eerste gebruik optreden, terwijl daarentegen het eerste gebruik door een grote meerderheid juist als neutraal of prettig wordt ervaren.

Hoewel het aantal personen met negatieve ervaringen bij het eerste gebruik nog steeds een minderheid vormt, impliceren de huidige grote aantallen meldingen een toename in het aantal gevallen. Iedereen die regelmatig cannabis rookt, kent minstens een of twee personen bij wie de eerste keer een negatieve ervaring was. Dit kan samenhangen met een toename van het THC-gehalte in relatie tot CBD alsmede andere cannabinoïden en terpenen in commerciële cannabissoorten in de afgelopen decennia, maar de oorzaak kan ook liggen bij restanten van chemicaliën die aanwezig zijn in slecht gekweekte cannabis.

Het toegenomen THC-gehalte is een mogelijke oorzaak

De markt voor cannabis in de westerse wereld is ingrijpend veranderd door verschuiving van in de buitenlucht gekweekte cannabis met een relatief laag THC-gehalte (en weinig of geen pesticiden) naar binnenkweek met veel commerciële voedingsstoffen en chemicaliën. Het is goed mogelijk dat hierdoor het relatieve gehalte aan THC en chemische reststoffen is toegenomen.

Er is geen informatie beschikbaar over een toename in het gehalte aan chemische reststoffen in de loop der jaren, maar wel over de stijging in THC-gehalte.

Het is vrijwel zeker dat het THC-gehalte vrijwel overal in de westerse wereld sterk is toegenomen. In de loop der jaren zijn er soorten ontwikkeld met steeds hogere THC-waarden en steeds meer mensen hebben toegang tot deze krachtige soorten. Je hoort tegenwoordig geruchten over soorten met een THC-gehalte van wel 35 of 40 procent (die mogelijk niet op waarheid berusten), terwijl zulke niveaus in 1980 ondenkbaar waren. In die tijd bedroeg het gemiddelde THC-gehalte twee tot drie procent.

Tegenwoordig bedraagt het gemiddelde THC-gehalte beslist geen 35 procent, maar is het zeker hoger dan drie procent. In 2008 was het gemiddelde gehalte volgens UNODC ongeveer tien procent, maar in Colorado zou het gemiddelde nu rond 18,7 procent liggen!

THC kan een kortdurende psychose veroorzaken

Er is zoveel bewijs voor een verband tussen THC en kortdurende psychotische effecten dat het dwaas zou zijn om dit te negeren. Er is weinig betrouwbaar bewijs dat THC langdurige psychische aandoeningen kan veroorzaken, maar er is zeker wél bewijs dat acute toediening van THC op korte termijn kan leiden tot een toestand die ogenschijnlijk zeer dicht bij een psychose ligt.

Het is waarschijnlijk dat personen die hier gevoelig voor zijn (door erfelijkheid, gezondheid of andere factoren), door gebruik van THC enige tijd in een psychose-achtige staat kunnen geraken. Bij de meeste van deze personen gaat die episode uiteindelijk weer voorbij, maar bij een kleine minderheid kan dit een latent aanwezige psychische aandoening tot uitdrukking laten komen.

Dit betekent niet dat THC de psychische aandoening veroorzaakt. Waarschijnlijk zouden die personen de ziekte ook zonder gebruik van cannabis hebben gekregen, maar het is mogelijk dat cannabisgebruik het ontstaan van de ziekte versnelt en eventueel verergert. Hoewel op dit moment niet kan worden gesteld dat THC psychische aandoeningen veroorzaakt, is onderzoek naar de kortstondige psychose die het kan oproepen van groot belang.

Welke bewijzen zijn er dat THC psychoses veroorzaakt?

Na je 1e cannabisgebruik in de high blijven hangen?

We geven een korte samenvatting. De meeste onderzoeken die een relatie leggen tussen cannabis en blijvende psychische aandoeningen schieten tekort. Vaak betreft het onderzoeken van een situatie op een bepaald moment, zonder rekening te houden met andere factoren, die de werkelijke oorzaak voor de psychische aandoening zouden kunnen zijn. Daar tegenover is er ruimschoots direct bewijs in de vorm van onderzoek waarin THC werd toegediend en dit direct een kortdurende psychose-achtige reactie veroorzaakte.

Een Iraans drugsrapport uit 1972 beschrijft een geval van een politieagent zonder voorgeschiedenis van psychose die na het drinken van bhang in een staat van zeer gewelddadige opwinding met paranoïde waanideeën geraakte en probeerde zijn geweer te pakken om op zijn ingebeelde achtervolgers te schieten.

Verder zijn er twee casestudies over acute psychose door cannabis uit 2005. In deze casestudies worden twee personen beschreven, beiden regelmatige gelegenheidsgebruikers, die na orale inname van THC ervaringen hadden van “depersonalisatie, paranoïde gevoelens en onthechting van de werkelijkheid”. Beide personen voelden zich de volgende dag weer normaal en de klachten keerden niet terug.

Een ander onderzoek uit 2005 stelt dat “zelfs de critici accepteren dat psychotische symptomen kunnen worden opgeroepen door cannabis en dat deze symptomen over het algemeen weer snel verdwijnen zonder terug te keren”. Dit onderzoek vond echter een zeer sterke relatie tussen een cannabispsychose en de latere ontwikkeling van paranoïde schizofrenie, en vormt bewijs voor het idee dat een cannabispsychose een latent aanwezige aandoening kan opwekken.

Een uitstekend overzicht van de bestaande literatuur over cannabis en acute psychose werd gepubliceerd in 2009. Hierin wordt gezegd dat deze “psychotische symptomen doorgaans van voorbijgaande aard (minuten of uren) zijn, maar dat er enkele gevallen bekend zijn waarbij deze symptomen wekenlang aanhielden… ernstige of blijvende psychotische reacties zijn zeldzaam en de kans dat ze optreden is groter bij personen die al leden aan een psychische aandoening”.

Moeten we ons zorgen maken over ons eigen gebruik?

Na je 1e cannabisgebruik in de high blijven hangen?

Blijvende negatieve effecten treden zelden op en voor de meeste mensen is het eerste gebruik van cannabis een prettige ervaring. Mocht het toch gebeuren dat je gevoelens ervaart zoals hierboven beschreven, dan is het belangrijk dat je probeert kalm te blijven en je ervaring rationeel probeert te begrijpen.

Gevoelens van angst, paranoia en depersonalisatie bij personen die voor het eerst cannabis gebruiken zijn meestal tijdelijk van aard en zijn het gevolg van het gebruik van een krachtige psychoactieve substantie. Veel mensen die deze gevoelens ervaren, vragen zich direct af of ze gek zijn geworden, maar als je steeds bedenkt dat het een natuurlijke reactie is op een krachtige substantie kun je erop vertrouwen dat je niet gek bent en ben je er gerust op dat je je snel weer normaal zult voelen. Het is onduidelijk of een dergelijke instelling de terugkeer van het normale gevoel bespoedigt, maar het vermindert in ieder geval het gevoel van angst en paniek dat tijdens het meemaken van een onbekende ervaring kan ontstaan.

Wanneer de gevoelens na een paar dagen nog niet over zijn, is het echter wél verstandig om psychische hulp te zoeken omdat er sprake kan zijn van een latent aanwezige aandoening. Als dit het geval mocht zijn, betekent dit niet noodzakelijk dat cannabis de ziekte heeft veroorzaakt. Het is ook mogelijk dat het tijdelijk veranderde bewustzijn de aandoening tot uitdrukking heeft laten komen.

Je kunt het risico op het ontwikkelen van psychotische symptomen mogelijk verkleinen door een soort met een hoog CBD-gehalte te kiezen, want we weten dat CBD de psychoactieve effecten van THC tegengaat. Naast deze belangrijkste overweging is het ook belangrijk om te zorgen voor een ontspannen omgeving, een gevulde maag en om voldoende vocht te drinken voordat je cannabis gebruikt.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More
Read More