GEPCA: Specialisten presenteren hun voorstel voor regulering in Spanje

GEPCA In Spanje heeft een groep specialisten op het gebied van drugs, de studiegroep GEPCA, een model voorgesteld voor cannabisregulering. Dit model wordt gesteund door een groot deel van de Spaanse cannabisbeweging en zal naar alle waarschijnlijkheid geschiedenis schrijven. Lees alle details over het voorstel.


De GEPCA bestaat uit een groep specialisten en is in 2014 in het leven geroepen met het doel een voorstel te doen voor de regulering van cannabis in Spanje. Op 20 juni heeft deze groep een model gepresenteerd, waarmee de rechten van gebruikers en niet-gebruikers met elkaar worden verbonden, waarmee de meest kwetsbare sectoren worden beschermd en waarmee de risico´s die samenhangen met het gebruik worden beperkt. In dit artikel vertellen we welke personen deel uitmaken van deze groep en wat er in dit historische voorstel staat.

De Studiegroep Cannabisbeleid (GEPCA) is ontstaan naar aanleiding van een Informele Dialoog over Cannabisbeleid, een ontmoeting tussen specialisten en de burgermaatschappij die in 2014 was georganiseerd door de Nederlandse denktank Transnational Institute (TNI) en de Spaanse Federatie van Cannabisverenigingen (FAC). Een van de conclusies van deze ontmoeting was dat het goed zou zijn om een technisch, multidisciplinair en onafhankelijk document te hebben dat als basis zou dienen voor het cannabisreguleringsproces, een document dat het debat over dit onderwerp zou ontketenen.

Zeventien gezaghebbende specialisten, experts op het gebied van drugsbeleid, zijn de uitdaging aangegaan. Twaalf daarvan hebben twee en een half jaar gewerkt (zonder daarvoor ook maar een euro in rekening te brengen) aan een document dat zonder enige twijfel geschiedenis zal schrijven, een boek getiteld: “Cannabis, van het verdomhoekje naar normalisering”. In dit boek bestuderen specialisten van verschillende vakgebieden de geschiedenis van het cannabisbeleid in Spanje, de gevolgen voor de gezondheid, voor justitie en voor de criminaliteit, de sociale perceptie betreffende cannabis, de reguleringsmodellen in andere landen, enz. Op basis van deze ongekende inspanning, hebben de leden van de studiegroep GEPCA een allesomvattend reguleringsmodel gepresenteerd dat specifiek ontworpen is voor het hedendaagse Spanje. Hiermee wordt beoogd “de productie, de verkoop en het gebruik van cannabis te reguleren op basis van voorlichting en sociale controle, overheidstoezicht en fiscale regels”.

GEPCA: Specialisten presenteren hun voorstel voor regulering in Spanje - Sensi Seeds Blog
Afbeelding van de officiële presentatie van GEPCA in het cultuurcentrum Matadero te Madrid.

Het volledige voorstel kan worden gedownload (nu alleen nog in het Spaans) via de site https://gepca.es. Binnenkort zal een Engelse samenvatting beschikbaar zijn. Op de site staat ook een manifest dat ondertekend kan worden om het voorstel te steunen. Er zijn al veel vooraanstaande mensen en groeperingen die werkzaam zijn in de sociale sector en op het gebied van drugsbeleid, die het stuk hebben onderschreven.

De redenen voor het voorstel van GEPCA

GEPCA stelt dat er drie redenen zijn waarom het voorstel noodzakelijk is:

 • De duidelijke mislukking van het prohibitionistische beleid.
 • De kwalijke gevolgen van het prohibitionistische beleid: buitensluiten van gebruikers, verzwijgen van problemen, geweldsincidenten, financiële verstoring, corruptie, enz.
 • De neiging van open en democratische samenlevingen om een nieuwe balans te zoeken tussen gezondheid en veiligheid en tussen rechten en vrijheden. Hierbij is steeds meer ruimte voor de eigen verantwoordelijkheid.

De omstandigheden waarin het voorstel tot stand is gekomen

De leden van GEPCA stellen dat er bij het creëren van een reguleringsmodel niet moet worden uitgegaan van een historisch vacuüm, maar dat rekening moet worden gehouden met de culturele en politieke situatie van het land of de regio waar het model geïmplementeerd moet worden. Daarom moet bij het reguleren van cannabis in Spanje, rekening worden gehouden met de volgende punten:

 • De ruime ervaring van de Spaanse maatschappij met cannabis, waardoor veel objectieve kennis beschikbaar is over de risico´s en de functionaliteiten.
 • De verandering van de gemeenschap als geheel, waardoor sprake is van een normalisering van de algehele perceptie betreffende cannabis.
 • De jarenlange aanwezigheid van een krachtige verenigingsbeweging die op heldere wijze heeft bijgedragen aan het objectiverings- en normaliseringsproces.
 • Het feit dat er momenteel veel sociale, politieke en strategische veranderingen gaande zijn in verband met cannabis.
GEPCA: Specialisten presenteren hun voorstel voor regulering in Spanje - Sensi Seeds Blog
De auteur poseert direct na de presentatie in Madrid met zeven van de twaalf leden van GEPCA.

Inhoud van het reguleringsvoorstel

Het model dat is voorgesteld door GEPCA tracht de rechten en vrijheden van potentiële gebruikers samen te brengen met de bescherming van de collectieve veiligheid en vooral met de veiligheid van de meest kwetsbare groepen. Daarom worden er drie vormen van toegang tot cannabis voorgesteld, welke alleen gebruikt kunnen worden door volwassenen die volledig handelingsbevoegd zijn: een gereguleerde markt, gebruikersverenigingen en eigen teelt.

De gereguleerde markt omvat de toegang voor het grote publiek. Op basis van een vergunningensysteem waarin je niet zowel producent als verkoper kan zijn, wordt een strikt toezicht in het leven geroepen, met een reclameverbod buiten de verkooppunten om en een flink aantal waarborgen op het gebied van informatie, etikettering, enz.

De verenigingen vormen de tweede toegangsmogelijkheid. Deze optie is jaren geleden al verankerd in Spanje en het is al bewezen dat dit een doeltreffend systeem is met het oog op de beperking van risico´s die verband houden met het gebruik. In het voorstel wordt gesproken over twee soorten verenigingen. Kleinere verenigingen van tussen de 3 en 50 leden, met een lichte vorm van toezicht, en grotere verenigingen van tussen de 50 en 500 leden, die gezien de grootte aan striktere voorwaarden gebonden zijn.

Het voorstel beoogt dat geen vergunning of registratie vereist is voor de eigen teelt, tot een maximum van vijf personen per huishouden. Iedereen mag buiten maximaal zes vrouwelijke planten houden. Binnen mag twee vierkante meter worden gebruikt voor de teelt.

GEPCA gaat ervan uit dat de maximale hoeveelheid die iemand in voorraad of in bezit mag hebben, equivalent moet zijn aan een gebruik van tien gram per dag. Aan de hand hiervan is het maximale bezit op de openbare weg berekend op 100 gram. Thuis zou maximaal 300 gram mogen worden bewaard, met uitzondering van mensen die hun eigen cannabis telen. Deze mogen een voorraad aanleggen voor het hele jaar. Ook wordt een maximum voorgesteld van 25 gram per transactie en een maximaal THC-gehalte van 60%.

Voorts stelt GEPCA een reeks maatregelen voor betreffende het gebruik tijdens arbeidsactiviteiten en verkeershandelingen en betreffende belastingen, voorlichting, enz. Daarnaast wordt een lijst met wetten genoemd die veranderd moeten worden om de nieuwe regulering mogelijk te maken en wordt de noodzaak besproken om de gevolgen van de regulering telkens opnieuw te evalueren. Ten slotte zijn er stukken bijgevoegd over technische aspecten aangaande de teelt, synthetische cannabinoïden, extractie met gas, enz. Dit wil zeggen dat het document niet alleen een schema omvat, maar dat het model op elk mogelijk gebied is uitgewerkt. Hierdoor is dit het best uitgewerkte reguleringsvoorstel dat Spanje ooit heeft gekend.

GEPCA: Specialisten presenteren hun voorstel voor regulering in Spanje - Sensi Seeds Blog
Voorpagina van het boek van GEPCA

Een historisch voorstel

Dit voorstel vormt zonder twijfel een mijlpaal op het gebied van het cannabisbeleid in Spanje. Het gaat enerzijds om het meest serieuze en diepgaande voorstel tot nu toe, aangezien het gebaseerd is op verschillende onderzoeken naar de gevolgen van het verbod. Dergelijke onderzoeken waren in Spanje nog nooit eerder gedaan. Anderzijds staat het vast dat de professionele en wetenschappelijke reputatie van de leden van de studiegroep GEPCA zullen bijdragen aan een grote impact van het voorstel. Laten we niet het belang vergeten van personen zoals Eusebio Megías en Teresa Laespada, die met een loopbaan in de nabijheid van de officiële politiek, zijn ingegaan tegen de verbodsstrategieën. Zij hebben nu, gezien het bewijsmateriaal, zelfs erkend dat een duidelijke en strikte regulering het beste is voor iedereen. Ook is de steun van enkele van de grootste Spaanse ngo´s die werkzaam zijn op het gebied van drugs van groot belang.

De komende maanden zal GEPCA meer bekendheid geven aan het voorstel, dat onder andere zal worden gepresenteerd aan alle politieke partijen die in het parlement zitten. Sommige van deze partijen hebben al aangegeven bereid te zijn om over het voorstel te debatteren en zelfs om het direct te steunen. Het is duidelijk dat cannabis op de politieke agenda van Spanje is gezet en dat het een belangrijk thema zal blijven.

Enkele opvallende zinnen

“Het doel van de sociale controle op cannabis moet niet gericht zijn op het beletten van het gebruik daarvan, maar op het treffen van maatregelen om de mogelijke gevaren van dit middel te minimaliseren.”

“Een goede regulering betekent geen verhoogd risico. Er is niets gevaarlijker dan een ongecontroleerde markt, zoals de illegale markt.”

“Er heeft nog nooit een samenleving zonder drugs bestaan, en het is ook zeker niet redelijk te denken dat deze in de toekomst zal bestaan. Drugs leveren bepaalde voordelen op voor gebruikers en er zal altijd een vraag blijven bestaan naar deze middelen, ook als het gebruik in bepaalde omstandigheden nadelige gevolgen kan hebben voor de individuele gezondheid of een negatief effect kan hebben op het collectief.”

“Hoewel een wat oudere maatschappij naar zelfcontrole zou moeten streven, moeten de grenzen van deze zelfcontrole niet worden ontkend. Er dienen dan ook altijd regels en beschermingsmechanismen te blijven bestaan, maar deze moeten gebaseerd zijn op ethiek en op de rechten van de mens. Deze regels moeten rechtvaardig en redelijk zijn en een harmonieuze vooruitgang beogen, waarbij de samenhang tussen de dreiging en het belang van het risico enerzijds en het beschermde rechtsgoed anderzijds, niet uit het oog mag worden verloren.”

“Tegenover radicale verbodsbepalingen en sancties, zijn verschillende trapsgewijze maatregelen te noemen: voorlichting, het ontraden, sociale controle, fiscaal toezicht, administratieve controle en dwang vanuit overheidsorganen; zelfs strafrechtelijke sancties bij bepaalde gedragingen.”

GEPCA: Specialisten presenteren hun voorstel voor regulering in Spanje - Sensi Seeds Blog
Voorpagina van de verkorte versie, waarin het volledige voorstel staat. Dit kan gratis worden gedownload.

Download hier.

Leden van de Studiegroep Cannabisbeleid GEPCA

 • Xabier Arana Berastegi. Doctor in de rechten, master in criminologie en juridische sociologie. Specialistisch onderzoeker van sociale aspecten van drugs.
 • José Carlos Bouso. Psycholoog en doctor in de farmacologie. Directeur Wetenschappelijke Projecten van de Stichting ICEERS. Lid van het Spaanse Onderzoekscentrum voor Medicinale Cannabis.
 • Domingo Comas Arnau. Doctor in de politieke wetenschappen en sociologie. Voorzitter van Stichting Atenea. Oudgediende en professional op het gebied van hulpverlening en therapeutische aspecten van het drugsbeleid en op gebied van plannen en interventies.
 • Patricia Faraldo Cabana. Hoogleraar strafrecht en gediplomeerd in criminologie. Adjunct-professor van Queensland University of Technology van Brisbane, Australië. Lid van de Studiegroep voor Crimineel Beleid.
 • María Teresa Laespada Martínez. Doctor in de politieke wetenschappen en sociologie. Voormalig directrice van het Instituut voor Drugsverslaving Deusto en van de master drugsverslaving en andere verslavingen.
 • Carmen Martínez Perza. Hoogleraar. Voormalig bestuurder van het Programma voor Juridisch Advies voor Drugsverslaafden in Behandeling van de Raad van Andalusië, werkzaam voor de Andalusische Federatie ENLACE. Lid van UNAD, tweede vicevoorzitter van de Commissie voor Verslaving en Strafrecht.
 • Eusebio Megías Valenzuela. Psychiater. Sinds 1971 bezig met onderwerpen die verband houden met drugsproblemen. Voormalig algemeen directeur van het Nationale Drugsplan; adviseur van de Europese Commissie voor de identificatie en evaluatie van drugsproblemen in Latijns-Amerika; docent bij postdoctorale opleidingen en masters van meer dan tien universiteiten in Spanje en Latijns-Amerika.
 • Gabriel Miró Miquel. Advocaat. Specialist in strafrecht. Professor criminologie aan de U.B. Onderzoeker bij het Onderzoekscentrum betreffende het Strafrechtsysteem en Mensenrechten van de Universiteit van Barcelona.
 • Juan Muñoz Sánchez. Hoogleraar strafrecht en onderzoeker bij het Instituut voor Criminologie van de Universiteit van Malaga. Belangrijkste onderzoeker van verschillende projecten en contracten betreffende drugsbeleid.
 • Òscar Parés Franquero. Afgestudeerd in filosofie en antropologie. Master in drugsverslaving. Adviseur bij het reguleringsproces van de Sociale Cannabisclubs in Catalonië. Onderdirecteur van Stichting ICEERS.
 • Oriol Romaní. Emeritus hoogleraar sociale antropologie. Voormalig voorzitter van de GRUP IGIA, een interdisciplinaire pioniersgroep voor de bevordering van een ander drugsbeleid. Adviseur van de Europese Unie voor Latijns-Amerika. Auteur van toonaangevende publicaties over antropologie en drugs.
 • Josep Rovira. Maatschappelijk werker en mediator. Hoofd van de Afdeling Drugs van de Vereniging voor Welzijn en Ontwikkeling. Voormalig stimulator en coördinator van het preventieve programma Energy Control. Coördinator van verschillende preventieve projecten en hulpverleningsdiensten van de Vereniging voor Welzijn en Ontwikkeling. Keyword(s): GEPCA, regulering in Spanje.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More