Effecten van cannabis op het geheugen: onthouden en vergeten

Een animatie van een hersenen en een vrouw die een joint rookt

Cannabisgebruik wordt al eeuwenlang geassocieerd met een slecht geheugen. Deze gedachte is zo overheersend dat het deel is van het stereotype van de cannabisgebruiker. Onderzoek heeft het verband aangetoond. Maar kan cannabis in bepaalde situaties ook helpen om het geheugen te verbeteren? Hoe stimuleert cannabis herinneringen uit het episodisch geheugen?

Voor alle betrokken disciplines (neurowetenschap, biologie en psychologie) blijft het geheugen een van de meest mysterieuze aspecten van het menselijke brein. Het coderen van herinneringen en ervaringen in een vorm die kan worden opgeroepen, zowel bewust als onbewust, is essentieel voor het functioneren van de mens in de natuurlijke omgeving.

Wetenschappelijk gezien kan het geheugen worden omschreven als gebieden in de hersenen en de wijze waarop neuronen informatie overbrengen en opslaan in bepaalde gebieden in de hersenen. Psychologisch gezien wordt het geheugen gerelateerd aan een groot aantal psychische aandoeningen zoals PTSS. Tegelijkertijd is het ook een mechanisme dat kan worden ingezet voor psychologische genezing.

De invloed van cannabis op het geheugen wordt meestal met negatieve effecten geassocieerd, zoals met een verminderde werking van het kortetermijngeheugen. Maar bepaalde aspecten van de invloed van cannabis op het geheugen, die ook positief kunnen zijn, worden vaak door de moderne wetenschap genegeerd.

Een Afrikaans-Amerikaanse vrouw die een gewricht rookt

Cannabinoïden, het geheugen en de moderne wetenschap

Er zijn tientallen onderzoeken gedaan naar het verband tussen cannabisgebruik en een teruglopend geheugen. Het is algemeen aanvaard dat acute bedwelming door cannabis het episodische kortetermijngeheugen en het kortetermijnwerkgeheugen verslechtert. Men denkt dat dit enkele weken na het gebruik aanhoudt (bij langdurige gebruikers).

In een klein aantal onderzoeken werd echter geen of een klein significant effect vastgesteld op de lange termijn. Men denkt dat de verslechtering van verschillende factoren afhangt, waaronder de verhouding tussen de cannabinoïden en de gebruiksduur en -frequentie. Het zou kunnen dat deze inconsistente resultaten worden veroorzaakt doordat er verschillende methodes zijn gebruikt.

Er zijn aanwijzingen dat vrouwen onevenredig hard worden getroffen door een verslechtering van het visuospatieel werkgeheugen door cannabisgebruik. Hierbij ondervindt een zware gebruiker grotere schade dan een lichte gebruiker. In toekomstige onderzoeken moet men rekening houden met dit feit. Bovendien zou men apart onderzoek naar mannen en vrouwen moeten doen om de meest nauwkeurige resultaten te krijgen.

Het feit dat er in verschillende onderzoeken geen statistisch significant verband tussen het geheugen en cannabisgebruik is aangetoond, komt wellicht doordat vrouwen in deze onderzoeken ondervertegenwoordigd waren. Dit probleem speelt bij veel onderzoeken naar het gebruik van psychoactieve stoffen, die over het algemeen meer door mannen worden gebruikt.

Onderzoek heeft aangetoond dat bij langdurig, zwaar cannabisgebruik een verminderde werking van coderen, opslag, manipulatie en oproepen optreedt. Deze verslechteringen zijn vergelijkbaar met wat er gebeurt bij acute bedwelming. Ze hebben te maken met de duur en frequentie van cannabisgebruik, de dosis en de leeftijd waarop men voor het eerst cannabis gebruikte.

Leeftijd kan een rol spelen bij het vaststellen van de omvang van de verslechtering op de lange termijn. Uit sommige onderzoeken is gebleken dat tieners die afhankelijk zijn van cannabis selectieve achterstanden in het kortetermijngeheugen kunnen hebben. Dit kan wel tot zeker zes weken na het laatste gebruik van cannabis duren. Deze achterstanden kunnen auditief, verbaal en visueel/ruimtelijk zijn. Dit schijnt te komen door de functionele veranderingen in de ontwikkelende hersenen. Deze kunnen veroorzaakt zijn door cannabisgebruik op jonge leeftijd.

Hersenactiviteit door cannabis

Met magnetic resonance imaging (MRI) en vergelijkbare technieken is aangetoond dat wanneer iemand onder invloed van cannabis is, hij verschillende hersengebieden gebruikt om opdrachten uit te voeren die met leren, het onthouden van informatie en het geheugen te maken hebben.

In een onderzoek uit 2006 concludeerde men dat, vergeleken met niet-gebruikers, cannabisgebruikers minder hersenactiviteit vertonen in bepaalde hersengebieden die betrokken zijn bij associatief leren. Dit was met name het geval in de parahippocampale gebieden en de rechter dorsolaterale prefrontale cortex. Toch presteerden de gebruikers bij een leertaak wel normaal.

Uit analyse van de parahippocampale gebieden kwamen geen structurele verschillen naar voren tussen cannabisgebruikers en niet-gebruikers. De lagere hersenactiviteit en de daaruit volgende geheugenterugloop wijzen dus waarschijnlijk niet op schade aan het zenuwweefsel. Maar het wordt misschien door een andere variabele veroorzaakt, zoals een verandering in de cerebrale doorbloeding.

Een model van Hippocampal-Neuron

Door een ander onderzoek werd ook aangetoond dat de leer- en geheugenprestaties aanzienlijk verslechterden bij een taak waarvan bekend is dat hij het hippocampale gebied activeert. Cannabisgebruikers scoorden slechter op het gebied van leren en het korte- en langetermijngeheugen. Tijdens het leren hadden cannabisgebruikers hogere beeldactiviteit in de rechter parahippocampale gyrus die afhankelijk is van zuurstofwaarden in het bloed. Deze uitkomsten tonen functionele achterstanden en compensatieprocessen bij cannabisgebruikers aan.

Er wordt vaak gedacht dat de cortex in plaats van de hippocampus de grootste opslagplek voor informatie is, maar de hippocampus is nodig om bepaalde soorten geheugen in de cortex te plaatsen. Hoewel hun rollen nog niet helemaal worden begrepen, denkt men dat de cortex voornamelijk betrokken is bij de opslag van informatie. Hippocampale gebieden worden daarentegen gerelateerd aan het procedurele geheugen en priming.

CB1-receptorantagonisten en het geheugen

Onderzoekers stelden dat cannabidiol de geheugenverslechterende invloed van THC verzwakt door zich te binden aan de CB1-receptor en hem vervolgens te deactiveren. Een ligand dat zich aan een receptor bindt, maar deze niet activeert, wordt een antagonist genoemd. Naast THC zijn er verschillende andere cannabinoïden die CB1-receptorantagonisten zijn.

Men heeft meer dan eens gezien dat de synthetische CB1-receptorantagonist SR141716 (die ook wel rimonabant wordt genoemd) geheugenverslechtering door THC tegengaat. SR141716 neutraliseert de remming van langdurige potentiëring van de hippocampus.

Langdurige potentiëring is een cruciaal neuroproces dat enorm bijdraagt aan het hele proces van geheugenvorming. Langdurige potentiëring op het gebied van leren en geheugen vindt voornamelijk plaats in de hippocampus. Het wordt geremd door verhoogde waarden van de endogene CB1-receptoragonist anandamide. Ander onderzoek bevestigde dat anandamide op zichzelf een vergelijkbaar negatief effect heeft op het geheugen.

Cannabidiol en het geheugen

Verschillende onderzoeken tonen aan dat THC een nadelige invloed op het geheugen heeft, terwijl cannabidiol dit effect juist verzacht. Het bindt zich aan de CB1-receptoren, waardoor deze niet door de aanwezigheid van THC-moleculen worden beïnvloed. CBD vermindert hiermee het effect op het herinneren uit het kortetermijngeheugen.

Een onderzoek uit 2010 onderzocht en vergeleek de uitkomsten van geheugen- en leertests die waren afgenomen bij mensen die soorten met een hoog CBD-gehalte gebruikten met die van mensen die soorten met een laag CBD-gehalte gebruikten. Het cannabinoïdegehalte van de monsters van de deelnemers (allemaal regelmatige gebruikers) werd geanalyseerd. De THC-waarden van alle monsters bleken constant te zijn.

Gebruikers die een soort met een laag CBD-gehalte gebruikten, dus met minder dan 0,14% CBD, waren onder invloed aanzienlijk slechter in geheugentaken. De gebruikers die een soort met een hoog CBD-gehalte gebruikten, dus met meer dan 0,75% CBD, vertoonden daarentegen geen verslechtering. Dit bewijst dat het antagonistische effect van CBD op de CB1-receptor het geheugenverslechterende effect van THC verzacht.

Een ander onderzoek bij ratten toonde aan dat een extract met een hoog CBD-gehalte geen invloed op het werk- en kortetermijngeheugen had, zelfs wanneer het extract een hoog gehalte THC bevatte. Maar bij toediening van extra THC veranderden de extracten met een hoog CBD-gehalte de geheugenverslechtering niet. Het lijkt er dus op dat de verslechtering van het ruimtelijke werk- en kortetermijngeheugen afhankelijk is van de verhouding tussen CBD en THC.

CBD en perinatale hersenschade

Men heeft aangetoond dat CBD een neuroprotectieve invloed op pasgeboren ratten met hypoxische ischemie heeft. Deze aandoening is een veel voorkomende oorzaak van perinatale hersenschade, die het leervermogen en geheugenconsolidatie ernstig kan aantasten. CBD vermindert de hevigheid van de ontsteking en de oxidatieve stress na hersenschade. Hierdoor wordt celdood voorkomen en de weefselschade verkleind vergeleken met de controlegroep. Dit zorgt ervoor dat ontwikkelingsprocessen kunnen doorgaan en dat iemand tijdens zijn volwassen leven een groter algeheel cognitief vermogen kan krijgen.

Een ander onderzoek toonde aan dat het geheugen bij jonge ratten met geheugenverslechtering als gevolg van ijzertoxiciteit verbeterde wanneer ze met CBD werden behandeld als ze volwassen waren. Dit toont de mogelijkheid aan dat CBD geheugenverslechtering niet alleen kan voorkomen, maar ook ongedaan kan maken. Als deze resultaten bij mensen kunnen worden herhaald, zou men hierdoor een hoognodige uitbreiding van de beperkte reeks behandelingsopties kunnen ontwikkelen die momenteel voor geheugenherstel beschikbaar is.

Geheugenverbetering bij een degeneratieve hersenziekte

Het lijkt erop dat THC bij gezonde mensen een aanzienlijke invloed op het geheugen heeft, maar dat CBD deze verslechtering helpt verzachten. Het lijkt er echter ook op dat bij mensen met een degeneratieve ziekte zowel THC als CBD een neuroprotectief effect kunnen hebben, voortdurende geheugenverslechtering kunnen remmen en mogelijk zelfs het geheugen kunnen verbeteren.

Een kopvormige boom met wind die de bladeren uitblazen

Behandelingen met cannabinoïden kunnen de progressie van Alzheimer vertragen en mogelijk zelfs het herstel van aangetast hersenweefsel ondersteunen. Deze eigenschappen zijn grondig onderzocht. Een cannabinoïdetherapie kan de aanhoudende ontsteking van hersenweefsel verminderen, die bij Alzheimer uiteindelijk de dood van zenuwcellen veroorzaakt. Bovendien kan het helpen om de glutamatergische transmissie te reguleren. Dit proces is essentieel voor de langetermijnpotentiëring van herinneringen. Cannabinoïden staan er ook om bekend dat ze de kenmerkende verhardingen (plaques) verminderen die als gevolg van Alzheimer in het zenuwweefsel worden gevormd.

Het lijkt erop dat THC en andere CB1-receptoragonisten een cruciale rol spelen in dit proces. Want ook van de synthetische cannabinoïde WIN 55,212-2 is aangetoond dat deze bij oudere ratten de ontsteking van het hersenweefsel vermindert en het werkgeheugen verbetert. Een ander, vergelijkbaar onderzoek toonde aan dat oudere ratten bij behandeling met WIN 55,212-2 ook neurogenese (groei van nieuwe zenuwcellen) in de hippocampus hadden en een aanmerkelijke verbetering van hun cognitieve vermogens vertoonden.

Naast THC en CBD bevat cannabis mogelijk andere stoffen die bij een degeneratieve hersenziekte kunnen helpen om het geheugen te verbeteren. Er is aangetoond dat de terpenoïden en flavonoïden uit verschillende plantensoorten het geheugen van een alzheimerpatiënt verbeteren. Hoewel er geen specifiek onderzoek naar cannabisterpenoïden en alzheimer is gedaan, is het wel mogelijk dat ze invloed uitoefenen, en in ieder geval een entourage-effect hebben.

Het belang van THC voor vergeten

Hoewel vaak wordt gezegd dat cannabis het geheugen verslechtert, zou deze eigenschap in de geneeskunde ook nuttig kunnen zijn. Een mogelijke toepassing van THC als geneesmiddel (waar weinig aandacht aan wordt geschonken) is het onderdrukken of wissen van negatieve of traumatische herinneringen, zoals bij mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Het verwerven en onthouden van negatieve herinneringen is essentieel voor de ontwikkeling van gedragsreacties, waarmee iemand leert om gevaar te vermijden. Als een negatieve ervaring vaker voorkomt, wordt de reactie vastgelegd en wordt het een instinct. Zonder zo’n versterking neemt de reactie in de loop der tijd af tot hij helemaal verdwenen is. Maar bij iemand die een ernstig, herhaald trauma heeft,neemt de reactie niet af, zelfs wanneer de oorspronkelijke prikkel verdwenen is.

Nu onze kennis over de rol van het endocannabinoïdesysteem (en met name van de CB1-receptor) bij het geheugen en leervermogen toeneemt, wordt het duidelijk dat het systeem essentieel is voor het uitwissen van negatieve herinneringen. Een onderzoek uit 2002 toonde aan dat muizen met een gebrek aanCB1-receptoren negatieve herinneringen minder goed konden vergeten wanneer ze aan auditieve angstconditioneringsproeven werden onderworpen. Toch vertoonden ze bij leren of het verwerven van herinneringen geen verslechtering. Om herinneringen te wissen is het zeer belangrijk dat de CB1-receptor door een agonist, zoals anandamide, wordt geactiveerd. THC is waarschijnlijk dus nuttig voor de langetermijnbehandeling van PTSS en verwante stoornissen.

Verbetering van het ophalen van episodische herinneringen

Sebastian Marincolo beschrijft in zijn essay op marijuana-insights.com dat veel cannabisgebruikers een verbetering melden van wat door cognitieve wetenschappers “episodisch geheugen” of “autobiografisch geheugen” wordt genoemd. Uit deze meldingen weten we dat gebruikers tijdens een high vaak lang vergeten gebeurtenissen uit hun leven kunnen terughalen of dat een herinnering aan eerdere gebeurtenissen veel levendiger is dan normaal. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het opkomen van onderdrukte herinneringen tijdens een cannabishigh of gewoon het ophalen van herinneringen uit de kindertijd.

Carl Sagan refereert uitdrukkelijk aan de invloed van cannabis op het episodische geheugen in zijn inmiddels beroemde artikel ‘Mr X’. Hij schrijft in zijn artikel expliciet:

“Als ik high ben, kan ik terug naar het verleden, herinner ik me dingen uit mijn kindertijd, vrienden, familie, speelgoed, straten, geuren, geluiden en smaken uit een tijd die allang voorbij is. Ik kan echte gebeurtenissen uit mijn kindertijd reconstrueren die ik destijds maar half begreep.”

In een ander persoonlijk verhaal uit de blog van Lester Grinspoon (marijuana-uses.com) schrijft de 19-jarige computerprogrammeur Mackenzie Cross in zijn persoonlijke verhaal ‘What I Like about Marijuana’:

“Herinneringen lijken zich aan me op te dringen, heel snel, maar heel vriendelijk. Ik begon me dingen uit mijn kindertijd te herinneren die me heel blij en gelukkig maakten. Dingen die ik was vergeten of waaraan ik gewoon geen aandacht besteedde. Ik herinnerde me dat ik mijn handen omhoog stak om mijn moeder te laten weten dat ik opgetild wilde worden en de enorme vreugde die ik voelde toen ze zich bukte en me optilde. Ik realiseerde me dat ze echt van me hield toen ik me herinnerde hoe ik naar haar welterustenkusjes hunkerde, die er altijd voor me waren.

Het is helemaal niet vreemd dat cannabisgebruikers in vlagen zulken episodische herinneringen terughalen. Ze zijn vaak gerelateerd aan sterke emoties, zoals Carl Sagan en Mackenzie Cross in hun persoonlijke verhalen vertellen. Dit wijst erop dat er een sterke relatie is tussen emotie en het episodische geheugen. Dit is een interessant onderzoeksgebied over het onderwerp van de invloed van cannabis op het geheugen.

Episodisch geheugen, introspectie, emotie en empathie

Deze twee ervaringen zijn goede voorbeelden van hoe cannabis niet alleen het ophalen van episodische herinneringen verbetert, maar ook de emotionele context van die herinneringen. In psychologische onderzoeken wordt zelfs gesteld dat emoties vaak zorgen voor een betere herinnering van de context, maar niet per se een verbeterde herinnering van dingen. Dit kan verklaren waarom cannabis het episodisch geheugen wel verbetert, maar het kortetermijngeheugen kan vertroebelen. De CB1-receptoren zijn in hoge concentraties aanwezig in hersenstructuren die essentieel zijn voor emotionele verwerking, zoals in de basolaterale amygdala en het prelimbische deel van de mediale prefrontale cortex (mPFC).

Een animatie van een hersenen en de secties

Sebastian Marincolo legt uit dat een verbeterd episodisch geheugen tijdens een high op zijn minst een gedeeltelijke verklaring zou kunnen zijn voor het feit dat veel cannabisgebruikers zowel introspectieve als empathische inzichten in anderen rapporteren. Dit heeft ook de nieuwsgierigheid van een aantal onderzoekers gewekt. In dit onderzoek concludeerden de schrijvers dat cannabisgebruikers gevoeliger waren voor boze gezichten dan voor blije gezichten. Dit duidt op een sterkere neiging richting negatieve emoties.

Psychologisch gezien wordt empathie als een positieve eigenschap bestempeld die sociaal gedrag en morele beredenering stimuleert. Bovendien worden het episodische geheugen en empathie gezien als cognitieve competenties die intrinsiek zijn gerelateerd, hoeweler maar weinig bevestigend onderzoek is gedaan naar de mate waarin ze verbonden zijn.

De werking van het episodisch geheugen is essentieel voor introspectie, reflectie en empathisch gedrag. Met dit in het achterhoofd is het nogal wat dat cannabis zulke sterke herinneringen uit het episodisch geheugen kan laten opkomen. Dit effect van cannabis op het menselijk geheugen kan bovendien als positief worden gezien.

Er bestaat vrijwel geen onderzoek naar de invloed van cannabis op het episodisch geheugen. Dit vinden wij jammer. Naast het feit dat het een bijzonder interessant onderzoeksgebied is, kan het ook belangrijke uitkomsten opleveren waardoor cannabis kan worden toegepast binnen de psychologie of psychiatrie.

Het oude cliché dat cannabisgebruik tot een verslechterd geheugen leidt, lijkt over het algemeen te kloppen. Toch is het wel duidelijk dat het verband tussen het endocannabinoïdesysteem, leren en het geheugen zeer ingewikkeld is en niet zo simplistisch geanalyseerd kan worden.

De werking van THC verslechtert onder normale omstandigheden inderdaad het geheugen, maar deze effecten worden verzacht en mogelijk volledig tenietgedaan door de aanwezigheid van een bepaalde hoeveelheid CBD. Bovendien kunnen THC, CBD en andere stoffen in cannabis bij een degeneratieve hersenziekte en bij hersenschade neuroprotectieve effecten hebben en mogelijk helpen bij geheugenherstel.

Een groot deel van het modern wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp vermoedt dat een aftakelend geheugen een negatief kenmerk van cannabisgebruik is. Toch kan in het geval van bijvoorbeeld PTSS een slechter geheugen een medische toepassing zijn.

Een ander interessant punt om in de gaten te houden is het feit dat anandamide (de lichaamseigen cannabinoïde) ook verantwoordelijk is voor het laten vergeten en voor de verbetering van de gemoedstoestand. Dit was een van de belangrijkste eigenschappen waarom het de naam anandamide kreeg, ‘ananda’ betekent vreugde in het Sanskriet. Michael Pollan praat in zijn boek Botany of Desire: A Plant’s Eye View of The World over het feit dat vergeten een absoluut vereiste is voor het geluksgevoel bij mensen. Hij zegt: ”Wil je je echt elk gezicht herinneren dat je vanmorgen in de metro hebt gezien?”

Het gebrek aan onderzoek naar de invloed van cannabis op het episodische vermogen en de positieve gevolgen van die werking geeft aan dat we maar weinig begrijpen van dit complexe onderwerp. Wat we wel weten is dat cannabis een persoon kan laten vergeten en een persoon kan laten herinneren. Deze twee eigenschappen zijn onlosmakelijk met emotie verbonden. Beide effecten kunnen mogelijk een rol spelen bij de medische toepassing van cannabis.

 • Disclaimer:
  Dit artikel kan niet ter vervanging worden gebruikt voor professioneel medisch advies, een diagnose of behandeling. Neem altijd contact op met uw arts of andere bevoegde deskundigen. Stel het vragen van medisch advies niet uit en negeer medisch advies niet naar aanleiding van wat u heeft gelezen op deze website.

Comments

2 reacties op “Effecten van cannabis op het geheugen: onthouden en vergeten”

 1. Kijk eens bij de eigenschappen van ALCOHOL en de duidelijke effecten bij Alcoholisten, dan kom je erachter dat de HARD-drug Alcohol meer menselijks kapot maakt dan een softdrug ooit zal doen. Ik heb een huisarts die niet weet dat hij Alzheimer heeft, en echt niet weet dat hij mensen vergeet door te sturen, en eindelijk gedwongen moest worden tot stoppen na klachten van patienten !

  Maar weten de mensen/burgers dat ook ? NEE natuurlijk niet ! Moet jij eens proberen in een caffee of studentenfeest iets te zeggen dat ALCOHOL gevaarlijk en een echte verslavende HARD-drug is, nou dan is de gezellige vredelievende sfeer zo verdwenen en heb je een dikke lip of een bloedneus, of nog erger. Ivo gaat ook niet over gezondheid, maar over blijvende (on) veiligheid.

  ALCOHOL en TABAK zijn gewoon HARD-drugs ! En dat blijven ze ook als je ze anders gaat noemen, genot- genees- middel, of zoals bijna overal ter wereld is gebeurd gewoon zonder wetenschappelijk onderzoek legaliseert op advies van de Horeca en dranken lobby, en zo onrust en overlast en zelfs zieken en doden veroorzaakt Maar schijnbaar weet niemand van de politici, politie, rechters, burgers etcetera dat opeens meer. Het is hoogst ongezond is, maar Ivo gaat niet over “gezondheid” maar wel over “Veiligheid ? ” Dan hebben ze opeens geheugenverlies van de Alcohol drank ?

  Onze hypocriete internationale regeringen en natuurlijk ook onze eigen Nederlandse regering heeft een zwaar verslavende gevaarlijke “HARD”-drug Alcohol en Tabak” opzettelijk gelegaliseerd, zodat onwetende mensen/burgers dit gevaarlijke goedje zomaar kunnen gebruiken als legaal genotmiddel in gezellige situaties en andere zelfs officiele toestanden, zomaar zonder er ook maar even over na te denken en zonder goed inzicht en enige wetenschappelijke kennis, zoals gewoon geworden is in onze huidige ‘Ivo’ Narco-Maatschappijen en wettelijk legale ‘RECHT en Drank’-Staten !

  Een “HARD”-drug blijft echter namelijk gewoon een gevaarlijke verslavende “HARD”-drug (substantie) ook als je het een andere naam geeft (genot- genees- middel) zoals hier gebeurd is, en steeds vergoeilijkt wordt met de holle frase “ik drink maar ‘een’ glas (wijn voor vrouwen), ‘een’ fles wijn voor mannen, ‘een’ fust Bier (voor studenten:) enzovoort) ! Helaas wordt dat in de praktijk altijd meer door de gezelligheid ! Binnenkort weer “KOM IN”

  En dan heb ik het nog niet eens over het echte ‘zware’ werk door de echt ware Politici en regeringen (met geheime diensten, een fles drank maakt tongen los :)) die belangrijke beslissingen moeten nemen, en het legaal maar toch gevaarlijke goedje gebruiken zoals Whiskey, Wodka, Rum, Cognac, allemaal goedgekeurd. (hoe kan dat toch door onze “Koninklijke instanties”)

  En het ‘mooiste’ en ‘schandaligste’ is dat “Alcohol” producerende landen gewoon (zonder commentaar van verantwoordelijken) openlijk ook nog de grootste mond hebben, als het gaat om een veel ongevaarlijkere en onschadelijkere natuurlijke “SOFT”-drug. Dan gaan ze helemaal uit hun dak en zal en moet deze veel ongevaarlijkere en tevens veel veiligere “SOFT”-drug ter vuur en zwaard zelfs ‘INTERNATIONAAL’ (het kan haast niet anders dan door een corrupte politie-leiding onder leiding van een minister van (on) veiligheid?) bestreden moeten worden, alsof het een zeer besmettelijke en dodelijke ziekte is die met veel mankracht en natuurlijk veel belastinggeld wereldwijd uitgeroeid dient te worden, want anders….. ? WAAROM is dat nog steeds zo ?

  Dat het wetenschappelijk intussen al meermaals bewezen is dat het een zeer nuttig en veel onschuldiger natuurlijk plantje is met een leuke en onschadelijkere roesgevende bijwerking, en alleen op roddel/laster en prietpraat gebaseerde Politieke beschuldigingen al jarenlang geheel en daarbij toch zeer effectief gecensureerd en zelfs “zeer onterecht en opzettelijk” verboden is gemaakt, wil en kan niemand van de hoog opgeleide gestudeerde mensen meer snappen. Maar eindelijk begint er hoop te dagen aan de horizon 🙂

  Een heel nieuwe generatie jonge mensen ontdekken dat regeringen opzettelijk burgers iets “onwaars” wijs hebben gemaakt, zelfs met medewerking van de wet en wettelijke uitvoerders (politie en rechters).

  Iedereen kan het opzoeken en ook iets “natuurlijks” veilig uitproberen, en dan blijkt dat men totaal is doorgeschoten, en leugens en bedrog (VVD) en beambten-wijsmakerij ook als toelaatbaar is gaan beschouwen.

  Raar is wel “de ‘betrouwbare’ HARD-drug Alcoholisten zijn dus zeer onbetrouwbaar”, terwijl de gedemoniseerde opzettelijk gecriminaliseerde burgers die een legale veel onschadelijkere en veel veiligere “SOFT”-drug willen gebruiken, dat veel moeilijker kunnen doen (Alleen verkrijgbaar in Coffeeshops voor natuurlijke hennep-genot-producten ?). Dan jaag je alle mensen dus naar de “HARD”-drugs ?

  Gelukkig nemen onwetende maar toch intelligente studenten niet alleen zomaar leugens over, maar proberen dat gezamenlijk ook eens uit, zodat je uiteindelijk ook weet waar je over praat. En dan blijkt dat het gewoon bijna dezelfde werking heeft als de chemische maar ozo gevaarlijke HARD-drug medicijnen/geneesmiddelen maar veel veiliger is door de overdaad aan vele stofjes die elkaar positief beinvloeden.

  Bedenk ook hierbij dat ondanks de verderfelijke en onware propaganda, die nog steeds gepropageerd wordt, is er aan een overdosis (?) Hennep, Cannabis in de hele eeuwenoude geschiedenis nog nooit iemand overleden.

  En dat ‘zeer veilige’ effect kan de medische BIG Pharma industrie nog steeds niet namaken ! Daarom zie je beginners ook met een teveel aan Hennep, Cannabis beginnen en een veel te grote joint draaien. Het maakt toch niets uit, alleen het ontspannende effect kan dan veel langer aanhouden.

  Maar ook roken is zeer ongezond, dus gebruik liever een ‘medische verdamper’ of medische hennep-olie, waarbij vermeld moet worden dat medische hennep-olie een tijdsvertraging van een half uur tot een uur kan hebben. En 3 druppeltjes is al genoeg !

  Drank- Genot- en Genees- middelen zouden gewoon allemaal ‘zeer’ veilig moeten zijn voor burgers wereldwijd!

  En natuurlijke planten moeten ook gewoon wereldwijd “VRIJ” zijn ! Dus politiek ga eindelijk eens ECHT aan het werk, voor dat ruime salaris en allerlei toelagen, waarvan de normale burger alleen maar van kan dromen, en daarom zijn legale toevlucht moet nemen tot voorgeschreven HARD-drug geneesmiddelen (drugs) / ALCOHOL !

  Bronnen:
  (Hoe Alcoholgebruik stilletjes is ingeburgerd als de normaalste zaak van de wereld.)

  http://www.ethesis.net/drinken/drinken.htm

  5. Werking en effecten
  6. Negatieve gevolgen
  6.1. Lichamelijk

  Het echte verhaal en vergelijking van de schadelijkheid op de mens 🙂
  Is Alcohol Worse Than Extasy? 2008 49:21
  http://www.youtube.com/watch?v=_54vRNqM4K0

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Harddrug

  http://www.cpb.nl/persbericht/329118/kosten-van-drankmisbruik-veel-hoger-dan-opbrengst-accijnzen

  Maak dat plantje gewoon weer “VRIJ” zodat er weer normaal gewerkt kan worden ermee, en niemand bang hoeft te zijn voor beroepsverboden (artsen, en professoren) en het meer nuttig gebruikt wordt in veel medische sectoren en gezondheidszorg ! (bejaardenzorg en bejaardenhuizen)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur en reviewer

 • Profile-image

  Sensi Seeds

  De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
  Meer over deze auteur
 • Sanjai_Sinha

  Sanjai Sinha

  Dr. Sanjai Sinha is lid van de academische faculteit van Weill Cornell Medicine in New York. Hij besteedt zijn tijd aan het zien van patiënten, het onderwijzen van co-assistenten en medische studenten en het doen van onderzoek naar gezondheidszorg. Hij houdt van patiënteducatie en evidence-based geneeskunde. Zijn sterke interesse voor medisch onderzoek komt voort uit deze passies.
  Meer over deze reviewer
Scroll naar top