by Seshata on 23/07/2014 | Medicinaal

Leidt cannabisgebruik tot een slecht geheugen?

De associatie van cannabisgebruik met een slecht geheugen is eeuwenoud en zo wijdverbreid dat hij is opgenomen in het stereotype van de cannabisgebruiker. Het verband is ook uit verschillende onderzoeken gebleken. Zou cannabis in bepaalde omstandigheden, zoals bij hersenschade, echter ook kunnen helpen om het geheugen te verbeteren?


Hoe cannabis het geheugen beïnvloedt

Een grafische afbeelding van de menselijke hersenen. De halfronden zijn gescheiden door kleuren. De prefrontale cortex wordt door een rode lijn aangegeven als het meest linkse halfrond.

Er zijn tientallen onderzoeken naar het verband tussen cannabisgebruik en geheugenverslechtering gedaan. Het is algemeen aanvaard dat acute bedwelming door cannabis het episodische kortetermijngeheugen en het kortetermijnwerkgeheugen verslechtert en men denkt dat dit meerdere weken na de consumptie aanhoudt. In een klein aantal onderzoeken werd echter geen of een klein significant effect vastgesteld. Aangezien men denkt dat de verslechtering van verschillende factoren afhangt, waaronder de verhouding tussen de cannabinoïden en de gebruiksduur en -frequentie, zou het kunnen dat deze inconsistente resultaten worden veroorzaakt doordat verschillende methodes zijn gebruikt.

Er zijn aanwijzingen dat door cannabis veroorzaakte verslechtering van het werkgeheugen vrouwen onevenredig hard treft, waarbij een zware gebruiker grotere schade ondervindt dan een lichte gebruiker. In toekomstige onderzoeken moet met dit feit rekening gehouden worden en men zou apart onderzoek naar mannen en vrouwen moeten doen om de meest nauwkeurige resultaten te krijgen. Het feit dat in verschillende onderzoeken geen statistisch significant verband tussen geheugen en cannabisgebruik is aangetoond, komt wellicht doordat vrouwen in deze onderzoeken ondervertegenwoordigd waren. Dit probleem treft veel onderzoeken naar het gebruik van psychoactieve stoffen, die over het algemeen meer door mannen worden gebruikt.

Het lijkt erop dat het episodische kortetermijngeheugen en het kortetermijnwerkgeheugen bij chronische, zware cannabisgebruikers zwaarder beïnvloed wordt dan bij gebruikers die af en toe cannabis gebruiken. Over het effect op het langetermijngeheugen is minder bekend. Uit sommige onderzoeken blijkt weinig verslechtering op de lange termijn, terwijl uit andere onderzoeken het omgekeerde blijkt. Leeftijd speelt wellicht een rol bij het vaststellen van de omvang van de verslechtering op de lange termijn, want uit sommige onderzoeken is gebleken dat tieners een grotere kans op langetermijneffecten hebben door de functionele veranderingen die mogelijk in de zich ontwikkelende hersenen worden veroorzaakt door cannabisgebruik op jonge leeftijd.

Hersenactivering door cannabis

Met magnetic resonance imaging (MRI) en vergelijkbare technieken is aangetoond dat wanneer iemand onder invloed van cannabis is, hij verschillende hersengebieden gebruikt om opdrachten uit te voeren die met leren, het onthouden van informatie en het geheugen te maken hebben.

Een anatomische illustratie van de menselijke hersenen gezien van onderen met de parahippocampale gyrus gemarkeerd in blauw.

In een onderzoek uit 2006 concludeerde men dat cannabisgebruikers vergeleken met niet-gebruikers minder hersenactiviteit vertonen in bepaalde hersengebieden die betrokken zijn bij associatief leren, met name de parahippocampale gebieden en de prefrontale cortex, hoewel de gebruikers bij een leertaak normaal presteerden. Uit analyse van de parahippocampale gebieden kwamen geen structurele verschillen tussen cannabisgebruikers en niet-gebruikers naar voren. De lagere hersenactiviteit en de daaruit volgende geheugenverslechtering wijzen wellicht dus niet op schade aan het zenuwweefsel, maar wordt misschien door een andere variabele veroorzaakt, zoals een verandering in de cerebrale doorbloeding.

In een ander onderzoek werd ook aangetoond dat de leer- en geheugenprestaties significant verslechterden bij een taak waarvan bekend is dat hij het hippocampale gebied activeert, terwijl uit het onderzoek ook niet-significante verschillen bleken bij een taak die bedoeld was om zowel het hippocampale gebied als de temporale en prefrontale cortices te activeren. Uit het onderzoek bleek ook dat cannabisgebruikers significant minder activiteit in de cortices hadden, maar significant meer activiteit in de rechter gyrus parahippocampalis. Men denkt dat de hyperactiviteit in de parahippocampale gebieden de door cannabisgebruik veroorzaakte hypoactiviteit in de prefrontale en temporale cortices compenseert. Bij cannabisgebruikers zal een geheugentaak waarvoor hoofdzakelijk het parahippocampale gebied wordt gebruikt, dus waarschijnlijk meer beïnvloed worden dan een taak waarvoor ook de cortices worden gebruikt.

Het is bekend dat leren en geheugenverwerving grotendeels door een ingewikkelde wisselwerking tussen de prefrontale en temporale cortices en de parahippocampale en hippocampale gebieden worden gestuurd. Hoewel men niet precies weet wat hun afzonderlijke rollen zijn, denkt men dat de cortices voornamelijk bij het declaratief geheugen betrokken zijn, dus bij bewust herinnerde feiten, kennis en gebeurtenissen, terwijl de hippocampale gebieden met het procedureel geheugen in verband worden gebracht, dus onbewuste, automatisch opgehaalde herinneringen zoals fietsen.

CB1-receptorantagonisten en het geheugen

Men denkt dat cannabidiol het geheugenverslechterende effect van THC verzacht doordat het zich aan de CB1-receptor bindt en deze inactief maakt. Een ligand die zich aan een receptor bindt, maar deze niet activeert, wordt een antagonist genoemd. Behalve THC heeft men van verschillende andere cannabinoïden vastgesteld dat het CB1-receptorantagonisten zijn.

Men heeft meer dan eens gezien dat de synthetische CB1-receptorantagonist SR141716, die ook wel rimonabant wordt genoemd, geheugenverslechtering door THC tegengaat. Net als van THC is ook van deze receptorantagonist aangetoond dat hij de remming van langetermijnpotentiëring in het hippocampale gebied tegengaat, die wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van de endogene CB1-receptoragonist anandamide en de synthetische agonist WIN 55,212-2. Bij langetermijnpotentiëring worden de verbindingen tussen de zenuwen versterkt die tijdens het leren zijn aangemaakt en het proces draagt enorm bij aan de algehele vorming van het geheugen. In ander onderzoek is bevestigd dat ook anandamide een vergelijkbaar geheugenverslechterend effect als THC heeft.

Cannabidiol en het geheugen

In verscheidene onderzoeken heeft men aangetoond dat THC een nadelige invloed op het geheugen heeft, terwijl cannabidiol dit effect juist verzacht door zich aan de CB1-receptoren te binden, waardoor ze niet door de aanwezigheid van THC-moleculen beïnvloed worden. In een onderzoek uit 2010 heeft men het cannabinoïdegehalte in monsters onderzocht die bij regelmatig gebruikende proefpersonen waren afgenomen. Daarnaast werden de uitkomsten van geheugen- en leertests die waren afgenomen bij mensen die variëteiten met een hoog CBD-gehalte gebruikten, vergeleken met de uitkomsten van tests die waren afgenomen bij mensen die variëteiten met een laag CBD-gehalte gebruikten. Het THC-gehalte in alle monsters bleek constant.

Een schematische voorstelling van het tweestadiamodel van CB1-receptoractiviteit waarin de receptoren in evenwicht zijn tussen twee stadia, actief en inactief (R* en R).

Gebruikers die een variëteit met een laag CBD-gehalte gebruikten, dus met minder dan 0,14% CBD, waren onder invloed aanzienlijk slechter in geheugentaken. De gebruikers die een variëteit met een hoog gehalte CBD consumeerden, dus met meer dan 0,75% CBD, vertoonden daarentegen geen verslechtering, wat aantoont dat het antagonistische effect van CBD op de CB1-receptor het geheugenverslechterende effect van THC verzacht.

In een ander onderzoek bij ratten toonde men aan dat een extract met een hoog CBD-gehalte geen invloed op het werk- en kortetermijngeheugen had, zelfs wanneer het extract een hoog gehalte THC bevatte. Wanneer echter extra THC werd toegediend, maakte een extract met veel CBD de daaropvolgende geheugenverslechtering niet ongedaan. Het lijkt er dus op dat de verslechtering van het werk- en kortetermijngeheugen van de verhouding CBD en THC afhangt.

CBD en perinatale hersenschade

Men heeft aangetoond dat CBD een neuroprotectieve invloed op pasgeboren ratten met hypoxische ischemie heeft. Deze aandoening is een veel voorkomende oorzaak van perinatale hersenschade, die leren en geheugenconsolidatie ernstig kunnen aantasten. CBD vermindert de hevigheid van de ontsteking en de oxidatieve stress na hersenschade, waardoor celdood wordt voorkomen en de weefselschade vergeleken met de controlegroep minder groot is. Hierdoor worden ontwikkelingsprocessen mogelijk gemaakt en kan iemand tijdens zijn volwassen leven een groter algeheel cognitief vermogen krijgen.

In een ander onderzoek werd aangetoond dat het geheugen bij jonge ratten met geheugenverslechtering als gevolg van ijzertoxiciteit verbeterde wanneer ze, eenmaal volwassen, met CBD werden behandeld. Hiermee is aangetoond dat CBD geheugenverslechtering niet alleen kan voorkomen, maar ook ongedaan kan maken. Als deze resultaten bij mensen kunnen worden herhaald, zou men hierdoor een broodnodige uitbreiding van de beperkte reeks behandelingsopties kunnen ontwikkelen die momenteel voor geheugenherstel beschikbaar zijn.

Geheugenverbetering bij een degeneratieve hersenziekte

Een digitale weergave van de hippocampale zenuw, felgekleurd, met vele vertakkingen en globules.

Het lijkt erop dat THC bij gezonde mensen een aanzienlijke invloed op het geheugen heeft, maar dat CBD deze verslechtering helpt verzachten. Het lijkt er echter ook op dat bij mensen met een degeneratieve ziekte zowel THC als CBD een neuroprotectief effect kunnen hebben, doorgaande geheugenverslechtering kunnen remmen en mogelijk zelfs kunnen helpen om het geheugen te verbeteren.

Het is bekend dat cannabinoïdetherapie de ontwikkeling van Alzheimer kan vertragen en misschien zelfs kan helpen bij het herstel van beschadigd hersenweefsel. Een cannabinoïdetherapie kan de aanhoudende ontsteking van hersenweefsel verminderen, die bij Alzheimer uiteindelijk de dood van zenuwcellen veroorzaakt en kan ook helpen om de glutamatergische transmissie te reguleren die essentieel is voor de langetermijnpotentiëring van herinneringen. Cannabinoïden staan er ook om bekend dat ze de kenmerkende plaques verminderen die als gevolg van Alzheimer in het zenuwweefsel worden gevormd.

Het lijkt erop dat THC en andere CB1-receptoragonisten in dit proces een cruciale rol spelen, want ook van de synthetische cannabinoïde WIN 55,212-2 heeft men aangetoond dat deze bij oudere ratten de ontsteking van het hersenweefsel vermindert en het werkgeheugen verbetert. In een ander, vergelijkbaar onderzoek werd aangetoond dat oudere ratten bij behandeling met WIN 55,212-2 ook neurogenese (groei van nieuwe zenuwcellen) in de hippocampus hadden en een aanmerkelijke verbetering van hun cognitieve vermogens vertoonden.

Naast THC en CBD bevat cannabis mogelijk andere stoffen die bij een degeneratieve hersenziekte kunnen helpen om het geheugen te verbeteren. Men heeft aangetoond dat de terpenoïden en flavonoïden uit verschillende plantensoorten het geheugen van een Alzheimerpatiënt verbeteren. Hoewel er geen specifiek onderzoek naar cannabisterpenoïden en Alzheimer is gedaan, is het waarschijnlijk dat sommige terpenoïden hun eigen specifieke effect hebben.

Het belang van THC voor vergeten

Hoewel vaak wordt gesproken over het vermogen van cannabis om het geheugen te verslechteren, zou deze eigenschap in de geneeskunde ook nuttig kunnen zijn. Een mogelijke toepassing van THC voor de geneeskunde waar weinig aandacht aan wordt geschonken, is het onderdrukken of wissen van negatieve of traumatische herinneringen, zoals bij mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Het verwerven en onthouden van negatieve herinneringen is essentieel voor de ontwikkeling van gedragsreacties, waarmee iemand leert om gevaar te vermijden. Wanneer iemand meerdere keren een negatieve ervaring heeft, wordt de reactie geconsolideerd en instinctief. Zonder een dergelijke re-inforcement neemt de reactie in de loop der tijd af tot hij helemaal verdwenen is. Bij iemand die een ernstig, herhaald trauma heeft, neemt de reactie echter niet af, zelfs wanneer de oorspronkelijke prikkel verdwenen is.

Een digitale illustratie waarop een doorzichtig blauw figuur vanaf de voorkant te zien is, met de hersenen binnenin het hoofd. De hippocampus is fel verlicht.

Terwijl onze kennis over de rol van het endocannabinoïde systeem, en met name van de CB1-receptor, bij het geheugen en leren toeneemt, wordt het duidelijk dat het systeem essentieel is voor het uitwissen van negatieve herinneringen. In een onderzoek uit 2002 toonde men aan dat muizen met een gebrek aan CB1-receptoren negatieve herinneringen minder goed konden vergeten wanneer ze aan een angstconditioneringsproef werden onderworpen, terwijl ze bij leren of het verwerven van herinneringen geen verslechtering vertoonden. Om herinneringen te wissen is het zeer belangrijk dat de CB1-receptor door een agonist, zoals anandamide, wordt geactiveerd. THC is waarschijnlijk dus nuttig voor de langetermijnbehandeling van PTSS en verwante stoornissen.

Hoewel het oude cliché dat cannabisgebruik tot een verslechterd geheugen leidt door de bank genomen waar lijkt te zijn, is het duidelijk dat het verband tussen het endocannabinoïde systeem, leren en het geheugen zeer ingewikkeld is en niet zo simplistisch geanalyseerd kan worden. De werking van THC verslechtert onder normale omstandigheden inderdaad het geheugen, maar deze effecten worden verzacht en mogelijk volledig tenietgedaan door de aanwezigheid van een bepaalde verhouding CBD. Bovendien kunnen THC, CBD en andere stoffen in cannabis bij een degeneratieve hersenziekte en bij hersenschade neuroprotectieve effecten hebben en mogelijk helpen bij geheugenherstel. CBD kan geheugenverlies door hersenschade zelfs bij toediening maanden na het begin van het trauma ongedaan maken. Er is duidelijk meer onderzoek nodig om precies vast te stellen wat de wisselwerking tussen de verschillende cannabinoïden is, zodat hoognodige nieuwe behandelingen kunnen worden ontwikkeld.

Reageren

Plaats een reactie

lepr

Kijk eens bij de eigenschappen van ALCOHOL en de duidelijke effecten bij Alcoholisten, dan kom je erachter dat de HARD-drug Alcohol meer menselijks kapot maakt dan een softdrug ooit zal doen. Ik heb een huisarts die niet weet dat hij Alzheimer heeft, en echt niet weet dat hij mensen vergeet door te sturen, en eindelijk gedwongen moest worden tot stoppen na klachten van patienten !

Maar weten de mensen/burgers dat ook ? NEE natuurlijk niet ! Moet jij eens proberen in een caffee of studentenfeest iets te zeggen dat ALCOHOL gevaarlijk en een echte verslavende HARD-drug is, nou dan is de gezellige vredelievende sfeer zo verdwenen en heb je een dikke lip of een bloedneus, of nog erger. Ivo gaat ook niet over gezondheid, maar over blijvende (on) veiligheid.

ALCOHOL en TABAK zijn gewoon HARD-drugs ! En dat blijven ze ook als je ze anders gaat noemen, genot- genees- middel, of zoals bijna overal ter wereld is gebeurd gewoon zonder wetenschappelijk onderzoek legaliseert op advies van de Horeca en dranken lobby, en zo onrust en overlast en zelfs zieken en doden veroorzaakt Maar schijnbaar weet niemand van de politici, politie, rechters, burgers etcetera dat opeens meer. Het is hoogst ongezond is, maar Ivo gaat niet over "gezondheid" maar wel over "Veiligheid ? " Dan hebben ze opeens geheugenverlies van de Alcohol drank ?

Onze hypocriete internationale regeringen en natuurlijk ook onze eigen Nederlandse regering heeft een zwaar verslavende gevaarlijke "HARD"-drug Alcohol en Tabak" opzettelijk gelegaliseerd, zodat onwetende mensen/burgers dit gevaarlijke goedje zomaar kunnen gebruiken als legaal genotmiddel in gezellige situaties en andere zelfs officiele toestanden, zomaar zonder er ook maar even over na te denken en zonder goed inzicht en enige wetenschappelijke kennis, zoals gewoon geworden is in onze huidige 'Ivo' Narco-Maatschappijen en wettelijk legale 'RECHT en Drank'-Staten !

Een "HARD"-drug blijft echter namelijk gewoon een gevaarlijke verslavende "HARD"-drug (substantie) ook als je het een andere naam geeft (genot- genees- middel) zoals hier gebeurd is, en steeds vergoeilijkt wordt met de holle frase "ik drink maar 'een' glas (wijn voor vrouwen), 'een' fles wijn voor mannen, 'een' fust Bier (voor studenten:) enzovoort) ! Helaas wordt dat in de praktijk altijd meer door de gezelligheid ! Binnenkort weer "KOM IN"

En dan heb ik het nog niet eens over het echte 'zware' werk door de echt ware Politici en regeringen (met geheime diensten, een fles drank maakt tongen los :)) die belangrijke beslissingen moeten nemen, en het legaal maar toch gevaarlijke goedje gebruiken zoals Whiskey, Wodka, Rum, Cognac, allemaal goedgekeurd. (hoe kan dat toch door onze "Koninklijke instanties")

En het 'mooiste' en 'schandaligste' is dat "Alcohol" producerende landen gewoon (zonder commentaar van verantwoordelijken) openlijk ook nog de grootste mond hebben, als het gaat om een veel ongevaarlijkere en onschadelijkere natuurlijke "SOFT"-drug. Dan gaan ze helemaal uit hun dak en zal en moet deze veel ongevaarlijkere en tevens veel veiligere "SOFT"-drug ter vuur en zwaard zelfs 'INTERNATIONAAL' (het kan haast niet anders dan door een corrupte politie-leiding onder leiding van een minister van (on) veiligheid?) bestreden moeten worden, alsof het een zeer besmettelijke en dodelijke ziekte is die met veel mankracht en natuurlijk veel belastinggeld wereldwijd uitgeroeid dient te worden, want anders..... ? WAAROM is dat nog steeds zo ?

Dat het wetenschappelijk intussen al meermaals bewezen is dat het een zeer nuttig en veel onschuldiger natuurlijk plantje is met een leuke en onschadelijkere roesgevende bijwerking, en alleen op roddel/laster en prietpraat gebaseerde Politieke beschuldigingen al jarenlang geheel en daarbij toch zeer effectief gecensureerd en zelfs "zeer onterecht en opzettelijk" verboden is gemaakt, wil en kan niemand van de hoog opgeleide gestudeerde mensen meer snappen. Maar eindelijk begint er hoop te dagen aan de horizon :)

Een heel nieuwe generatie jonge mensen ontdekken dat regeringen opzettelijk burgers iets "onwaars" wijs hebben gemaakt, zelfs met medewerking van de wet en wettelijke uitvoerders (politie en rechters).

Iedereen kan het opzoeken en ook iets "natuurlijks" veilig uitproberen, en dan blijkt dat men totaal is doorgeschoten, en leugens en bedrog (VVD) en beambten-wijsmakerij ook als toelaatbaar is gaan beschouwen.

Raar is wel "de 'betrouwbare' HARD-drug Alcoholisten zijn dus zeer onbetrouwbaar", terwijl de gedemoniseerde opzettelijk gecriminaliseerde burgers die een legale veel onschadelijkere en veel veiligere "SOFT"-drug willen gebruiken, dat veel moeilijker kunnen doen (Alleen verkrijgbaar in Coffeeshops voor natuurlijke hennep-genot-producten ?). Dan jaag je alle mensen dus naar de "HARD"-drugs ?

Gelukkig nemen onwetende maar toch intelligente studenten niet alleen zomaar leugens over, maar proberen dat gezamenlijk ook eens uit, zodat je uiteindelijk ook weet waar je over praat. En dan blijkt dat het gewoon bijna dezelfde werking heeft als de chemische maar ozo gevaarlijke HARD-drug medicijnen/geneesmiddelen maar veel veiliger is door de overdaad aan vele stofjes die elkaar positief beinvloeden.

Bedenk ook hierbij dat ondanks de verderfelijke en onware propaganda, die nog steeds gepropageerd wordt, is er aan een overdosis (?) Hennep, Cannabis in de hele eeuwenoude geschiedenis nog nooit iemand overleden.

En dat 'zeer veilige' effect kan de medische BIG Pharma industrie nog steeds niet namaken ! Daarom zie je beginners ook met een teveel aan Hennep, Cannabis beginnen en een veel te grote joint draaien. Het maakt toch niets uit, alleen het ontspannende effect kan dan veel langer aanhouden.

Maar ook roken is zeer ongezond, dus gebruik liever een 'medische verdamper' of medische hennep-olie, waarbij vermeld moet worden dat medische hennep-olie een tijdsvertraging van een half uur tot een uur kan hebben. En 3 druppeltjes is al genoeg !

Drank- Genot- en Genees- middelen zouden gewoon allemaal 'zeer' veilig moeten zijn voor burgers wereldwijd!

En natuurlijke planten moeten ook gewoon wereldwijd "VRIJ" zijn ! Dus politiek ga eindelijk eens ECHT aan het werk, voor dat ruime salaris en allerlei toelagen, waarvan de normale burger alleen maar van kan dromen, en daarom zijn legale toevlucht moet nemen tot voorgeschreven HARD-drug geneesmiddelen (drugs) / ALCOHOL !

Bronnen:
(Hoe Alcoholgebruik stilletjes is ingeburgerd als de normaalste zaak van de wereld.)

www.ethesis.net/drinken/drinken.htm

5. Werking en effecten
6. Negatieve gevolgen
6.1. Lichamelijk

Het echte verhaal en vergelijking van de schadelijkheid op de mens :)
Is Alcohol Worse Than Extasy? 2008 49:21
http://www.youtube.com/watch?v=_54vRNqM4K0

http://nl.wikipedia.org/wiki/Harddrug

http://www.cpb.nl/persbericht/329118/kosten-van-drankmisbruik-veel-hoger-dan-opbrengst-accijnzen

Maak dat plantje gewoon weer "VRIJ" zodat er weer normaal gewerkt kan worden ermee, en niemand bang hoeft te zijn voor beroepsverboden (artsen, en professoren) en het meer nuttig gebruikt wordt in veel medische sectoren en gezondheidszorg ! (bejaardenzorg en bejaardenhuizen)

25/07/2014

Martijn

Dank voor je bijdrage lepr!!

06/08/2014

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More