by Micha on 20/03/2017 | Medicinaal

10 recente cannabisonderzoeken om je over te verbazen

verbazen De politieke discussie over cannabis komt altijd weer neer op de laatste stand van het onderzoek. Op dit moment, nu de cannabistegenstanders gezien de positieve ervaringen in vele staten in de Verenigde Staten en in Uruguay en Canada hun argumenten langzaam zien vervliegen, wordt er altijd maar weer verwezen naar de zogenaamd gebrekkige staat van het cannabisonderzoek. Tot nu toe dan…


Schuldig daaraan zijn diegenen die dergelijk onderzoek jarenlang niet hebben toegestaan en er met deze tactiek onder andere voor gezorgd hebben dat de grootste fabrikant van plantaardige medicamenten in Duitsland hun onderzoek naar medicinale cannabis naar Oostenrijk verplaatst heeft. Dezelfde krachten die zich nu nog steeds tegen de regulering van cannabis verzetten, hebben jarenlang werkelijk grote en veelbetekenende onderzoeken naar medicinale en recreatieve cannabis verhinderd. Het meest recente voorbeeld hiervan is het in 2016 afgewezen Coffeeshop-Modellversuch in Berlijn en de weigering van het Duitse ministerie van Gezondheid om gebruik te maken van de gegevens van vele honderden cannabispatiënten, iets dat zij al vele jaren geleden aangeboden hebben. Maar wee degene die vermoedt dat een systeem achter dit alles zit. Enkele van de hier vermelde onderzoeken kun je ook vinden op drugcom.de, de informatiesite van de bondsregering.

De meeste van de hier vermelde recente onderzoeken naar cannabis komen dan ook niet uit Duitsland maar uit de VS, Canada of Israël. In Duitsland mogen onderzoekers zich bezighouden met minionderzoekjes naar tamelijk specifieke vraagstellingen. Eind 2015 publiceerde de universiteit van Düsseldorf het volgende onderzoek:

“Bekifft Fahrrad fahren” (stoned fietsen)

Dit was begin 2016 in heel Duitsland voorpaginanieuws. Onderzoeksleider dr. Benno Hartung en wetenschappers van de universiteit van Düsseldorf hadden 14 personen voor en na de consumptie van een, twee en vervolgens drie joints een fietsparkoers opgestuurd om zo de rijvaardigheid onder invloed van cannabis te testen. Alle 14 testpersonen waren regelmatige gebruikers van cannabis die aangaven tussen een gram per week en een gram per dag te consumeren. De deelnemers rookten in de loop van de tests in totaal 38 Bedrocan-joints en moesten na het roken van elke joint het parkoers opnieuw afleggen. Uit de evaluatie door de wetenschappers bleek dat er geen verschil was tussen de manieren van fietsen. Het parcours werd ook na een, twee of drie joints even goed afgelegd als voor het gebruik. Omdat het onderzoek op grond van het geringe aantal deelnemers niet representatief zou zijn, waarschuwt onderzoeksleider Hartung ervoor om niet al te veel waarde aan de resultaten te hechten. De verkeersdeskundige uitte tevens kritiek op het feit dat het in Duitsland veel te moeilijk is om steun voor onderzoek te krijgen naar de werking van illegale substanties bij gebruik in het wegverkeer.

Legale cannabis is goed voor de jeugdbescherming

In de Amerikaanse staat Colorado is volgens een bericht van het ministerie van Gezondheid aldaar het aantal high-schoolscholieren dat de laatste 30 dagen cannabis gebruikt heeftdalende. Terwijl in 2011 nog 22 procent van de scholieren in de voorafgaande maand een cannabiservaring had gehad, was dat percentage in 2015, dus twee jaar na de invoering van regulering, gedaald tot 21,2. In de rest van de Verenigde Staten is deze zogenaamde 30-dagenprevalentie onder jongeren daarentegen licht gestegen en bedraagt nu 22 procent. “Het onderzoek laat zien dat het cannabisgebruik sinds de legalisering niet gestegen is, aangezien vier van de vijf jongeren niet eens incidenteel gebruiken”, aldus het ministerie van Gezondheid in een commentaar op de meest recente cijfers.

Gymnasiasten blowen meer dan hun leeftijdsgenoten

Bij incidenteel gebruik van cannabis lijkt het schooltype wel een rol te spelen. Het Hamburgse bureau voor verslavingspreventie heeft in 2016 onder scholieren en leraren een onderzoek uitgevoerd naar de omgang met verdovende middelen op scholen die in de buurt van de Nederlandse grens liggen. “Het Nederrijngebied is voor ons onderzoek met name interessant omdat in het aangrenzende buurland het drugsbeleid ten aanzien van hasjiesj en marihuana in vergelijking liberaal is”,verklaarde Projectleider Baumgärtner. De jongeren in de grensregio met Nederland blowen niet meer of minder dan andere jongeren. Uit het onderzoek blijkt dat een gebruiksstimulerend effect niet vastgesteld kon worden.  “Cannabis is alomtegenwoordig en heeft niets van doen met waar men woont.” Wel bleek uit het onderzoek een samenhang tussen drugsgebruik en schooltype. “We weten dat door gymnasiasten vaak meer drugs gebruikt worden dan door scholieren van andere schooltypes”, aldus Baumgärtner. Dat past niet in het algemene beeld volgens welk in lagere sociale klassen eerder naar drugs gegrepen wordt.

Het brein wordt niet kleiner door cannabisgebruik.

Hierover heb ik reeds een uitgebreide blog geschreven. Uit een onderzoek kwam naar voren dat er bij mannen die regelmatig cannabis gebruiken op jonge leeftijd veranderingen in de ontwikkeling van het brein kunnen optreden, die van invloed zijn op de dikte van de hersenschors. De auteurs van het meest recente onderzoek, dat begin augustus 2015 gepubliceerd  werd, hebben vastgesteld dat er “geen verband bestaat tussen cannabisgebruik bij jongeren en psychoses, kanker of andere gezondheidsproblemen.” Of en in hoeverre de ontwikkeling van de hersenschors te maken heeft met de ontwikkeling van schizofrenie is ook onder wetenschappers omstreden. Ook op drugcom.de heeft dit idee post gevat:

“Volgens recent onderzoek schijnt cannabis de hersenen niet fundamenteel te beschadigen. Bij een vergelijking tussen twee eeneiige tweelingen, van wie er een blowt en de ander niet, kon tenminste geen verschil tussen de hersenen vastgesteld worden. Uit een ander onderzoek komt echter naar voren dat blowen onder bepaalde omstandigheden invloed heeft op de ontwikkeling van de hersenen. Het betreft hier echter alleen jongeren die een genetische aanleg voor schizofrenie hebben. Of deze jongeren de kans om een psychose te krijgen werkelijk verhogen door te blowen, is nog onduidelijk. Vast staat echter dat enige invloed op de ontwikkeling van de hersenen niet uit te sluiten valt”.

Jongeren verdragen sterke cannabis beter dan volwassenen

In Groot-Brittannië wilde men eens onderzoeken of en in hoeverre cannabis bij adolescenten tussen 15 en 17 jaar enerzijds en volwassenen anderzijds verschillend werkt. De verrassende uitkomst was dat de volwassenen sneller stoned werden dan de jeugdige testpersonen. Adolescenten daarentegen hebben een grotere neiging tot probleemgebruik. Ook dit onderzoek bevestigt dat de meeste problemen ten gevolge van cannabisgebruik optreden wanneer jongeren te vroeg en te veel gebruiken.

Cannabis is een goed vervangingsmiddel en kan helpen bij de behandeling van psychische aandoeningen

Onderzoekers van de universiteit van British Columbia in Canada legden het potentieel vast van cannabis als uitstapdrug. “De onderzoeksresultaten laten zien dat cannabis kan worden gebruikt als uitstapdrug voor substanties met veel schadelijkere gevolgen en dat het de consumptie van opioïde pijnbestrijders kan verminderen. De leider van het onderzoek en zijn collega’s kwamen tot de slotsom dat substitutiepatiënten cannabis gebruiken om schadelijke effecten te verminderen en vanwege de psychische stabiliteit.

Cannabis maakt slank

Onderzoekers in de Verenigde Staten hebben verband geconstateerd tussen de Body Mass Index (BMI) en regelmatig cannabisgebruik. Ondanks zogenaamde vreetbuien hebben cannabisgebruikers zelden gewichtsproblemen. De onderzoekers vermoeden dat dit effect te maken heeft met de bloedsuiker verlagende eigenschappen van cannabis. Die spelen ook in het meest recente onderzoek naar

cannabis bij insuline-resistente diabetes

een rol. Door activering van de cannabinoïdereceptor 2 konden muizen de hun verstrekte insuline beter benutten. De CB2-receptor is verantwoordelijk voor de opname en werking van lichaamseigen én van buitenaf toegediende cannabinoïden als Δ9-tetrahydrocannabinol. De onderzoekers beschouwen de CB2-receptor als een veelbelovend doel voor de therapeutische ontwikkeling van middelen tegen insulineresistentie en adipositas-afhankelijke diabetes. Bij een ouder onderzoek uit het jaar 2013 stelden onderzoekers bij cannabisgebruikers betere bloedsuikerwaarden  vast dan bij niet-gebruikers. Deelnemers aan het onderzoek die regelmatig marihuana rookten, hadden een rond 16 procent lagere waarde dan deelnemers die nog nooit marihuana gebruikt hadden. Bovendien liepen ze minder gevaar insulineresistent te worden en hadden ze meer “goed” HDL-cholesterol in hun bloed.

Alcohol maakt agressief, cannabis verdraagzaam

Uit een nieuw onderzoek dat de werking van alcohol- en cannabisgebruik met elkaar vergelijkt, is nu wetenschappelijk vastgesteld wat de meesten van ons al lang wisten: Cannabis verlaagt het agressiepotentiaal.

Van 31 personen met een gemiddelde leeftijd van 22 dronken er 20 maximaal 50 glazen alcohol per week. 20 personen consumeerden regelmatig cannabis, terwijl 21 abstinente personen de controlegroep vormden. In het kader van uiteenlopende tests neigden de personen uit de alcoholgroep sterker tot agressieve reacties terwijl het agressieve potentiaal bij de cannabisliefhebbers afnam naarmate het gebruik toenam.

Cannabisgebruikers melden zich minder vaak ziek

Het onderzoek “de invloed van cannabis op het ziekenaantal” maakte met behulp van een representatieve enquête duidelijk dat met de legalisering van medicinale-cannabisbloemen het aantal ziekmeldingen afgenomen is.

Dit effect is het sterkst in landen met soepele regelingen ten aanzien van medicinale cannabis en bij mannen van middelbare leeftijd met een volledige baan, die tevens de grootste groep cannabispatiënten vormt.

Slotwoord

Dit is slechts een kleine keuze uit de stand van het actuele onderzoek naar cannabis. Ook bij het onderzoek naar  kanker, alzheimer enepilepsie vallen er veel veelbelovende onderzoeksresultaten te melden. NORML-directeur Paul zei al in 2010 dat cannabis een van de meest onderzochte substanties was en verwees in dit verband al zeven jaar geleden naar meer dan twintigduizend onderzoeken en wetenschappelijke werken over cannabis en cannabinoïden.

Deze uitspraak wordt gestaafd door een onlangs verschenen boek, dat de wereldwijde onderzoeksresultaten ten aanzien van medicinale cannabis voor het eerst en overzichtelijk samenvat. “De voordelen voor de gezondheid van cannabis en cannabinoïden” werd door de Amerikaanse “National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine“ uitgegeven. Het boek is gebonden te koop of gratis verkrijgbaar als PDF-download. In het kader van de nieuwe wetgeving ten aanzien van medicinale cannabis hoort het 440 pagina’s tellende werk niet alleen in Duitsland in iedere dokterspraktijk thuis.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More
Read More
Read More