by Miranda on 01/05/2017 | Medicinaal

Het is bevestigd! De WHO doet officieel onderzoek naar het medisch nut van cannabis

WHO Er zijn nieuwe cannabis-ontwikkelingen in 2017, en berichten die de cannabisgemeenschap optimistisch stemmen. De WHO onderzoekt dit jaar het medisch nut van cannabis. Bij positieve resultaten kan de strikte internationale regulering worden versoepeld en is een nieuwe classificatie van cannabis mogelijk. Lees verder.


Het is bevestigd! De WHO doet officieel onderzoek naar het medisch nut van cannabis - Sensi Seeds Blog

De cannabisgemeenschap heeft sinds begin 2017 reden tot optimisme. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft bekendgemaakt dat zij nog dit jaar voor het eerst het medisch nut van cannabis en cannabisderivaten gaat onderzoeken. Voor de eerste keer in 82 jaar – sinds dit plantje internationaal verboden werd – wil de WHO het therapeutisch nut van cannabis opnieuw beoordelen. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek, dat formeel een “vooronderzoek” wordt genoemd, lijkt versoepeling van de strikte en sterk beperkende internationale regulering op het therapeutisch gebruik mogelijk, evenals een herclassificatie van cannabis, waar velen op hopen.

Cannabis lijkt in 2017 aan een opmars te zijn begonnen met talloze berichten die de cannabisgemeenschap optimistisch stemmen. Berichten waar wij in dit artikel nader op ingaan. Zowel de WHO als de Verenigde Naties heeft namelijk tegenover internationale media bevestigd, dat in 2017 de medicinale waarde van cannabis en cannabisderivaten opnieuw zal worden onderzocht. Een speciaal panel van deskundigen dat voor dit doel is aangesteld zal het onderzoek uitvoeren.

Eerste officiële onderzoek naar de medicinale voordelen van cannabis in 82 jaar

De WHO is een speciale organisatie van de VN bestaande uit vertegenwoordigers van alle lidstaten, met als doel om “de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen”. Deze organisatie speelt een leidende rol in wereldwijde kwesties rondom gezondheid. Ze leidt en organiseert internationaal overleg ter coördinatie van de gezondheidszorg en volksgezondheidskwesties.

Het is dus helemaal niet gek om te mogen verwachten dat de adviezen en aanbevelingen van een dergelijk voornaam instituut actueel zijn en zich baseren op wetenschappelijke feiten en inzichten, vooral bij zo’n internationaal omstreden onderwerp als drugsbeleid, en in het bijzonder het beleid rondom het populairste verdovende middel ter wereld: cannabis.

Desalniettemin berust het advies van de WHO over het nut en de gevaren van cannabis al tientallen jarenlang op een beslissing die de voorganger van de VN, de Volkenbond, 82 jaar geleden al nam. Veel te lang geleden dus, als je bedenkt hoe de maatschappelijke realiteit in bijna alle landen ter wereld die de aanbevelingen van de WHO opvolgen – in totaal 197 landen – in de loop der tijd is veranderd en welke wetenschappelijke ontwikkelingen op gezondheidsgebied zich inmiddels hebben voorgedaan.

Het is bevestigd! De WHO doet officieel onderzoek naar het medisch nut van cannabis - Sensi Seeds Blog

“Het panel bestaat uit WHO-experts op verschillende vakgebieden als farmacologie, toxicologie, biochemie alsmede de klinische praktijk, en het uit te voeren onderzoek zal zich enkel en alleen baseren op wetenschappelijke feiten”, zo verklaarde Efe Gilles Forte als WHO-coördinator voor richtlijnen aangaande het gebruik van essentiële medicijnen.

Hoewel deze organisatie al eerder enkele studies heeft uitgevoerd en rapporten heeft geschreven over therapeutische toepassingen van cannabis, gaat het hier om het eerste cannabisonderzoek door het speciale WHO-panel van experts voor drugsverslaving sinds de oprichting van de internationale organisatie in 1949. En sindsdien is er veel veranderd in de wereld, vooral wat betreft cannabis.

Ook hier geldt: beter laat dan nooit

De relevantie van dit bericht is, dat het VN-panel aanbevelingen kan doen of het internationale verbod op cannabis in stand moet blijven en of de internationale controle op cannabis moet worden opgevoerd of afgezwakt – een plant die als sinds 1961 op dezelfde drugslijsten staat als cocaïne en heroïne.

Als eerste zal nog dit jaar een voorlopig rapport worden uitgebracht. Volgens Forte is zo’n vooronderzoek „een fase ter voorbereiding van een grondig wetenschappelijk onderzoek dat op korte termijn kan plaatsvinden“.

Wanneer dit vooronderzoek een positief resultaat oplevert, zal de WHO een meer diepgravend en gedetailleerd onderzoek uitvoeren voor een “kritische onderbouwing” van de medicinale voordelen van cannabis. Afhankelijk van de resultaten hiervan zal de organisatie een aanbeveling doen tot behoud of verruiming van het verbod op het gebruik van cannabis voor medicinale doeleinden. Of deze aanbeveling wordt overgenomen, wordt bepaald door een stemming onder de 53 landen die in de VN-commissie voor verdovende middelen zitten.

Het lijkt daarom duidelijk dat wanneer het onderzoek gunstig uitpakt, medicinale cannabis op internationaal niveau voor farmacologische toepassingen zal worden gereguleerd, alhoewel dat niet voor cannabis als genotsmiddel zal gelden. Meer dan acht decennia nadat cannabis door aanbevelingen van de WHO strafbaar werd gesteld – met onder meer levenslange gevangenisstraffen of in sommige landen zelfs de doodstraf tot gevolg – gaan deze praktijken wellicht binnenkort tot het verleden behoren.

Mogelijke herclassificatie van cannabis, echter alleen voor medicinale toepassingen

Men moet zich echter ook de vraag stellen hoe zo’n complete misrekening wat betreft cannabis überhaupt ooit tot stand is gekomen. In het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van 1961 werd cannabis, onder meer samen met heroïne, op de lijsten I en IV geplaatst. Dat zijn de lijsten waarop de gevaarlijkste verdovende middelen staan en waaraan geen of slechts een gering medisch nut wordt toegeschreven.

De classificatie van cannabis in deze groepen vond plaats zonder dat de WHO over studies naar de plant beschikte die een eventueel gebrek aan nuttige medische toepassingen aantoonden. En dat ging zelfs in tegen de eigen voorwaarden die voor het sluiten van internationale verdragen gelden. Het is interessant om te weten dat ook niemand de afgelopen 80 jaar in staat is geweest om een dergelijk studieverslag boven tafel te krijgen, hoewel destijds werd beweerd dat er daadwerkelijk zo’n rapport zou bestaan.

Desondanks werd cannabis op de zwaar beperkende lijst van verboden middelen geplaatst en bleef daar tientallen jarenlang op staan, ondanks voortschrijdende wetenschappelijke inzichten die het tegendeel bewezen. Aan deze situatie komt met dit onderzoek mogelijk een einde.

Het is bevestigd! De WHO doet officieel onderzoek naar het medisch nut van cannabis - Sensi Seeds Blog

De bewijzen voor het medisch nut van cannabis en cannabisderivaten (oliën, extracten, tincturen, enz.) zijn talrijk: cannabis is veel minder schadelijk dan alcohol en biedt reële medische en therapeutische voordelen bij de behandeling van allerlei ziekten en stoornissen – waaronder pijnbestrijding, spierspasmen, enkele vormen van epilepsie en palliatieve behandelingsmethoden.

Wegens deze therapeutische effecten hebben de afgelopen jaren zo’n 20 landen, zowel binnen als buiten Europa, alsmede de helft van de staten van de VS, de toegang tot medicinale cannabis gereguleerd middels een systeem van licenties of vergunningen. Het lijkt dus onomstreden dat de bewering dat cannabis geen medisch nut heeft, vandaag de dag veel minder geloofwaardig is dan in 1934, toen de originele beslissing werd getroffen.

Internationale druk vanwege bewijslast

De afgelopen jaren hebben verschillende groepen experts in het vakgebied de WHO gevraagd om dit onderzoek naar cannabis te starten, met als argument dat de classificatie van de plant in Lijst 1 – samen met streng gereguleerde verdovende middelen zonder medisch nut – het feit weerspreekt dat er al jarenlang wetenschappelijk bewijs en therapeutische praktijkervaring bestaat betreffende diens medische voordelen.

Men dient bovendien niet te vergeten, dat er op dit moment vier – waarvan drie in Spanje – goedgekeurde geneesmiddelen op de markt zijn die verschillende cannabinoïden bevatten: Marinol, Cesamet, Sativex en Epidiolex. De inherente tegenstelling hiervan mag overduidelijk zijn.

Daarnaast is het, op grond van de actuele juridische status van cannabis, extreem moeilijk om medisch onderzoek te doen naar het mogelijk nut of de gevaren van cannabis. Dit wordt namelijk sterk bemoeilijkt door de strikte en irrationele richtlijnen die gelden voor substanties die op Lijst 1 staan. In de meeste landen moeten onderzoekers van tevoren uitgebreid verantwoording afleggen over hun onderzoek, en zijn er slechts beperkt middelen beschikbaar om aan cannabis te komen, alleen maar omdat hun regeringen VN-verdragen moeten naleven.

Er zijn echter landen, zoals Nederland, die al decennialang bewijzen dat beleidswijzigingen op het gebied van cannabis mogelijk zijn zonder dat de wereld vergaat. Als er vanuit de WHO hier iets aan zou kunnen veranderen, betekent dat een enorme verbetering.

Om de experts van het panel op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken voor hun belangrijke onderzoek, heeft eind vorig jaar de onafhankelijke organisatie DrugScience in samenwerking met het IDPC (International Drug Policy Consortium) een rapport opgesteld voor de WHO.

Het is bevestigd! De WHO doet officieel onderzoek naar het medisch nut van cannabis - Sensi Seeds Blog

Onder de vier onafhankelijke experts die het rapport hebben opgesteld, bevindt zich de professor voor neuropsychofarmacologie aan het Imperial College in London, David Nutt, die naast zijn werk talloze studies en populairwetenschappelijke boeken heeft geschreven en enige tijd voorzitter is geweest van de openbare adviescommissie voor het drugsbeleid van de Britse regering. Met dat rapport wilden deze experts de WHO een document bieden waarop een helder, rechtvaardig en door feiten gesteund vooronderzoek kan worden gebaseerd ten behoeve van het onderzoek in 2018 van de VN-commissie voor verdovende middelen.

Het lijkt erop dat de pressie heeft gewerkt die op de WHO is uitgeoefend door DrugScience en door andere organisaties en internationale expertgroepen die zich uitspreken vóór het legale gebruik van medicinale cannabis door patiënten.

Voorzichtig optimisme

Hoewel dit bericht de cannabiswereld tot optimisme stemt, is het beter om nog enige terughoudendheid te betrachten. Het duurt nog meer een jaar voordat we de resultaten kennen van het WHO-vooronderzoek en welke gevolgen de daarin opgenomen aanbevelingen zullen hebben voor de juridische status van medicinale cannabis.

De Duitser Werner Sipp is voorzitter van het Internationale Comité van Toezicht op verdovende middelen (INCB), en herinnert ons in een verklaring eraan, dat dit onderzoek zich specifiek richt op het gebruik van cannabis en cannabisderivaten voor medische doeleinden, en wijst erop, dat de WHO al iets meer dan een jaar geleden onderzoek heeft gedaan naar de gezondheidsrisico’s van de consumptie van cannabis als genotsmiddel. Er wordt nu dus een nieuwe weg ingeslagen, die echter slechts voor de helft zal worden bewandeld.

Het is bevestigd! De WHO doet officieel onderzoek naar het medisch nut van cannabis - Sensi Seeds Blog

Zelfs in het hypothetische geval dat de aanbeveling van de WHO leidt tot een nieuwe classificatie – of het eventueel volledig vrijgeven – van cannabis en diens derivaten, zijn de kaders van deze door velen zo gehoopte legalisering zeer strak gedefinieerd. Bovendien vereist deze wijziging aanpassing van VN-verdragen. En landen waar strenge wettelijke verboden gelden, zoals Rusland en China, kunnen de noodzakelijke aanpassingen met hun vetorecht blokkeren. Op dit moment blijft het dus nog toekomstmuziek.

De erkenning van breed gedragen wetenschappelijke en therapeutische feiten biedt in elk geval een verstandige basis voor het ontwikkelen van een goed gezondheidsbeleid. Wij hopen dat de WHO en de VN deze kans aangrijpen om een wezenlijke verbetering van de gezondheid voor honderden miljoenen mensen over de hele wereld te realiseren. Een aanbeveling tot herclassificatie van cannabis zou erkenning betekenen voor de miljoenen mensen die nu al cannabis gebruiken, en verlaagt zowel de maatschappelijke risico’s als de gezondheidsrisico’s die het directe gevolg zijn van het huidige internationale cannabisbeleid.

Reageren

Heb je een standpunt? Deel hem dan hieronder.

Leave a Comment

Please enter a name
Oops, looks like you forgot something?
Read More
Read More
Read More
Read More
Read More