ADHD en de discussie over cannabis vs. Ritalin

Een stuk papier met een vraagteken, Ritalin en een oranje container van cannabis

Hyperactiviteit, impulsiviteit, stemmingsschommelingen, hypersensitiviteit, chagrijnigheid, gebrek aan concentratie en organisatie en moeite met in slaap vallen. Deze symptomen bepalen vaak het leven van iemand met ADHD. ADHD-medicatie heeft meestal veel bijwerkingen. Kan cannabis een alternatief zijn?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een van de meest voorkomende psychische aandoeningen bij kinderen, hoewel het bij sommigen blijft tot ze volwassen zijn. De diagnose en behandeling van ADHD is in de afgelopen tien jaar een controversiële kwestie geworden, omdat sommige deskundigen denken dat ADHD bij kinderen momenteel te vaak wordt vastgesteld en te veel wordt behandeld. Interessant genoeg vinden andere deskundigen dat de aandoening bij volwassenen te weinig wordt vastgesteld.

Er is slechts één conventionele behandeling voor ADHD bij zowel kinderen als volwassenen. De aandoening wordt meestal behandeld met stimulerende medicijnen als Ritalin, dat generiek wordt aangeduid als methylfenidaat. Er bestaan wel alternatieve behandelingen, maar deze worden minder vaak toegepast of ze worden toegepast als aanvulling op farmaceutische interventie. Voorbeelden van deze behandelingen zijn verandering in het dieet, kruiden, vitaminen, antioxidanten, biofeedback en gedragstherapie.

Hoewel de exacte oorzaak van ADHD niet goed begrepen wordt, wordt verondersteld dat het een genetische aandoening is. Sommige artsen vermoeden dat het een ontwikkelingsstoornis is. De groepen die de grootste kans hebben om ADHD te ontwikkelen, zijn mensen met epilepsie, mensen die te vroeg geboren zijn of een laag geboortegewicht hadden, en mensen die hersenschade hebben opgelopen in de baarmoeder of na ernstig hoofdletsel.

Een rechthoekig wit en grijs pakket van 100 tabletten van Ritalin

De bijwerkingen van Ritalin zijn de grootste hindernis die mensen met ADHD moeten overwinnen. De behandeling werkt bij veel mensen, maar sommigen stoppen gewoon met het gebruik van het medicijn door de hevige bijwerkingen. Om deze reden wordt momenteel onderzoek gedaan naar cannabis als mogelijk alternatief voor stimulerende medicijnen voor mensen met ADHD. De plant is veelbelovend, vooral aangezien de kans dat mensen met ADHD zichzelf met cannabis behandelen groter is dan bij andere bevolkingsgroepen.

Cannabis als behandeling voor ADHD – casestudy’s en hun resultaten

In dit artikel worden eerst een aantal casestudy’s naar cannabis en ADHD besproken die in het verleden zijn uitgevoerd.

Succesvolle cannabisbehandeling van therapieresistente ADHD bij volwassenen

Dertig volwassenen met ADHD deden mee aan een klinisch onderzoek. Ze vertoonden allemaal resistentie tegen de traditionele farmacologische behandeling en kregen toestemming om cannabis te gebruiken. In het kader van het onderzoek werden de anonieme medische gegevens van alle dertig patiënten geanalyseerd. De onderzoekers stelden vast dat verschillende symptomen verbeterden door cannabis, waaronder verbeterde concentratie en slaap en minder impulsiviteit.

De 28 mannen en 2 vrouwen waren tussen de 21 en 51 jaar. Bij 63% werd ADHD vastgesteld toen ze al volwassen waren, terwijl bij 37% de ADHD als kind begon.

De patiënten die tussen de 6 en 13 jaar oud waren toen ze hun diagnose kregen, waren voorheen behandeld met methylfenidaat, dat onder andere onder de naam Ritalin wordt verkocht. Andere farmacologische behandelingen waren onder meer atomoxetine, dexamfetamine (Attentin), lisdexamfetamine en vloeibare amfetamine. Er werd vastgesteld dat deze behandelingen waren gestopt, voornamelijk vanwege de bijwerkingen en vaak ook omdat ze niet genoeg effect hadden. Acht patiënten namen stimulerende middelen in combinatie met cannabis, terwijl 22 patiënten alleen cannabis gebruikten.

De conclusie van deze casestudy was dat “voor volwassenen met ADHD die last hebben van bijwerkingen of die geen baat hebben bij de standaard medicatie, cannabis een effectief alternatief kan zijn dat goed verdragen wordt”.

Veel mensen met ADHD behandelen zichzelf met cannabis

Uit onderzoek blijkt dat de kans dat mensen met ADHD zichzelf behandelen met cannabis en andere middelen groter is dan bij andere bevolkingsgroepen. In 2012 voerde de vakgroep psychologie van de University of Albany in New York een onderzoek uit om vast te stellen bij welke subgroepen ADHD-patiënten de kans groter is dat ze zichzelf behandelen met cannabis. Hiervoor werden de gegevens geanalyseerd van 2811 ADHD-patiënten, afkomstig uit een onderzoek onder Amerikaanse cannabisgebruikers.

Wat wordt hier bedoeld met een ‘subgroep’? Doorgaans zijn er drie verschillende ADHD-subgroepen, hoewel de onderzoekers alleen de eerste twee in dit onderzoek hebben meegenomen:

 1. ‘Onrustige Onno’, voornamelijk hyperactief en impulsief;
 2. ‘Dromerige Dora’, voornamelijk aandachtsstoornis;
 3. Gemengde type: zowel aandachtsstoornis als hyperactief.

De onderzoekers stelden vast dat er bij niet-dagelijkse gebruikers geen verschil was in de manier waarop de subtypen cannabis gebruikten om hun symptomen te behandelen. Ze concludeerden dat “deze resultaten gevolgen hebben voor het bepalen welke mensen met ADHD meer kans lopen om zichzelf te behandelen met cannabis”. Bovendien maakten de wetenschappers duidelijk dat deze resultaten verder onderzoek naar het verband tussen cannabinoïdereceptoren en regulerend toezicht ondersteunen.

Een kleine spuitfles sativex wordt gewezen op de open mond van een persoon

Sativex is mogelijk geschikt voor symptoommanagement van ADHD

In 2017 publiceerde het Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience uit het VK het allereerste gerandomiseerde, placebogecontroleerde onderzoek naar het effect van cannabinoïden bij volwassenen met ADHD. In totaal werden dertig deelnemers onderzocht, waarbij er vijftien in de placebogroep zaten en vijftien in de actieve groep. Het primaire resultaat was cognitieve prestatie en het secundaire resultaat ADHD-symptomen en emotionele symptomen. De actieve groep kreeg Sativex, een farmaceutische oromucosale spray met cannabinoïden, die 2,7 mg THC en 2,5 mg CBD bevat.

Hoewel de actieve groep beter scoorde voor het primaire resultaat, waren de resultaten statistisch niet significant genoeg om te kunnen zeggen dat cannabinoïden de cognitieve prestaties verbeterden. Wat de symptomen van ADHD en emotionele labiliteit betreft, werd Sativex echter in verband gebracht met een medisch significante verbetering van hyperactiviteit/impulsiviteit en onoplettendheid.

De onderzoekers concludeerden dat volwassenen met ADHD goede kandidaten voor een behandeling met cannabinoïden zouden kunnen zijn. Ze erkennen dat dit onderzoek geen definitieve resultaten geeft, maar het levert wel genoeg voorlopig bewijs voor zelfmedicatie van ADHD met cannabis.

Positief effect van gematigde hoeveelheid cannabis op ADHD-patiënten met een cocaïneverslaving

In een onderzoek uit 2006, uitgevoerd door The New York State Psychiatric Institute, ontdekten onderzoekers dat cannabis mogelijk goed is voor ADHD-patiënten die een comorbide cocaïneverslaving hebben. Het onderzoek werd uitgevoerd onder volwassenen tussen 25 en 51 jaar oud, waarvan de meerderheid (69%) cannabis gebruikte. De patiënten onderwierpen zichzelf aan een behandeling met methylfenidaat voor hun ADHD-symptomen en cocaïneverslaving. De onderzoekers keken naar het effect van cannabis op de voortzetting van de behandeling en de onthouding van cocaïne.

57% van de patiënten die met mate cannabis gebruikten maakte nog steeds deel uit van de patiëntengroep na veertien weken behandeling. Van de patiënten die geen cannabis gebruikten, maakte slechts 25% nog steeds deel uit van de groep in week 14, vergeleken met 39% van de regelmatige/hevige cannabisgebruikers.

Bovendien lukte het maar weinig patiënten om zich van cocaïne te onthouden, wat erop duidt dat deze groep patiënten in het algemeen moeilijk te behandelen is. De behandelretentie bij periodieke/gematigde cannabisgebruikers was echter significant beter dan bij mensen die geen cannabis gebruikten en bij zware/constante gebruikers.

Een man die zijn voorhoofd houdt. Om zijn hoofd zijn witte krabbels en spraakballonnen

Cannabisgebruik verergert de symptomen bij jongeren niet

In dit onderzoek, gepubliceerd in NeuroImage: Clinical in 2017, onderzochten wetenschappers de effecten van cannabisgebruik door jongeren op ADHD en de functionele architectuur van de hersenen. De auteurs van dit onderzoek zeggen dat een ADHD-diagnose in de kindertijd wordt geassocieerd met een verhoogde kans op drugsgebruik en -misbruik tijdens de pubertijd en volwassenheid.

Daarnaast geven de auteurs toe dat ze hadden verwacht dat cannabis een negatief effect zou hebben op jongeren met ADHD. Ze concludeerden echter dat cannabis de ADHD-symptomen niet verergerde. Ze zeggen niet dat cannabisgebruik de symptomen verbeterde, maar dat het de aandoening niet erger maakte. Ten slotte wijzen ze erop dat deze conclusie moet worden bevestigd door andere, grootschalige onderzoeken.

Syndroom van Gilles de la Tourette en ADHD – verbetering met cannabis

In 2010 onderzochten Duitse wetenschappers de effecten van THC op een 15-jarige jongen met ADHD en comorbide Gilles de la Tourette. De jongere nam stimulerende medicijnen om de ADHD te behandelen, maar kreeg vervolgens last van een verergering van zijn Gilles de la Tourette-tics, veroorzaakt door het stimulerende medicijn.

De tics werden aanzienlijk verminderd door de toediening van THC, dat geen bijwerkingen gaf. Hierdoor kon de jongen doorgaan met het gebruik van stimulerende medicijnen voor zijn ADHD-symptomen, zonder dat zijn Gilles de la Tourette-symptomen erger werden. De onderzoekers suggereerden een werkingsmechanisme waarbij neurotransmitters als dopamine en gamma-aminoboterzuur worden afgescheiden.

Cannabis vs. stimulerende medicijnen       

Wat voor de één een prettig en effectief ADHD-medicijn is, kan bij een ander ineffectief zijn of het verkeerde effect hebben, of het medicijn heeft zoveel bijwerkingen dat het gebruik gestopt moet worden. Ritalin is het meest voorgeschreven ADHD-medicijn en daarom gaan we het vergelijken met cannabis als behandeling voor ADHD.

Wat is Ritalin?

Ritalin is een stimulerend middel voor het centrale zenuwstelsel en een derivaat uit de medicijnklasse catecholamines. Deze hebben bijzonder farmaceutisch belang, want uit derivaten van bestaande medicijnen kunnen nieuwe en effectievere medicijnen worden gemaakt.

Methylfenidaat werd voor het eerst synthetisch gemaakt in 1944 en wordt voornamelijk gebruikt als medicinale behandeling voor ADD, ADHD en narcolepsie.

Ritalin is in de meeste landen een geneesmiddel op recept onderhevig aan bepaalde voorschrijvingseisen.

Hoe werkt Ritalin?

Methylfenidaat werkt stimulerend en opwekkend. Het onderdrukt vermoeidheid, verhoogt fysieke prestaties op de korte termijn en remt de eetlust. Bovendien verhoogt methylfenidaat de beschikbaarheid van dopamine en, in mindere mate, noradrenaline door de heropname ervan te remmen. Wat deze eigenschap betreft is de stof vergelijkbaar met cocaïne.

Bijwerkingen van Ritalin

De meest gemelde bijwerkingen van Ritalin zijn:

 • Misselijkheid
 • Angststoornissen
 • Slaapproblemen
 • Verlies van eetlust
 • Verhoogde hartslag
 • Zweten
 • Nervositeit

Sommige patiënten krijgen maar een paar van deze bijwerkingen, terwijl anderen geen enkele bijwerking hebben. Aan de andere kant stoppen sommigen met het gebruik ervan door de ernst van de bijwerkingen.

Bijwerkingen van Ritalin waarover minder gepraat wordt en die dus minder onderzocht worden, zijn emotionele en gedragsbijwerkingen.

In dit literatuuronderzoek werden 44 onderzoeken bestudeerd op mogelijke emotionele of gedragsbijwerkingen van het gebruik van Ritalin. De auteur erkent dat in de meeste onderzoeken naar de effecten van Ritalin weinig tot geen aandacht wordt besteed aan de emotionele of gedragsbijwerkingen. Het wordt vaak vermeld in de onderzoeken, maar zelden verder onderzocht. De meest voorkomende emotionele bijwerkingen waren angst, prikkelbaarheid en algehele stemmingsverandering. De onderzoeken vermeldden niet of deze effecten aanhielden na het stoppen van het gebruik van Ritalin.

Een grote overdosis Ritalin kan zorgen voor overprikkeling van het centrale zenuwstelsel en een delirium. Sterker nog, acute Ritalintoxiciteit kan worden vergeleken met acute amfetaminetoxiciteit. Bij een overdosis Ritalin kunnen ook psychiatrische symptomen optreden, waaronder een psychose, verwarring en hallucinaties.

Ten slotte kunnen de oorspronkelijke symptomen aanzienlijk verergeren wanneer het effect van de ingenomen Ritalin uitgewerkt raakt, waaronder ongewenst gedrag. Dit wordt het reboundeffect genoemd.

Kritiek op Ritalin

Het wereldwijde onafhankelijke netwerk Cochrane Collaboration heeft ADHD-medicijnen als Ritalin onder de loep genomen en concludeerde onlangs dat:

 • de werking van Ritalin en andere vergelijkbare stimulerende middelen het door docenten gemelde algemene gedrag, de door docenten gemelde ADHD-sypmtomen en de door de ouders gemelde kwaliteit van leven van kinderen en jongeren met ADHD kan verbeteren, en
 • dat de kwaliteit van de onderzoeken naar het gebruik van deze ADHD-medicijnen onvoldoende is.

Het netwerk vat zijn conclusie als volgt samen: “Hoewel Ritalin al meer dan vijftig jaar wordt voorgeschreven, zijn er tot nog toe geen uitgebreide, systematische en dus wetenschappelijk betrouwbare onderzoeken gedaan naar de voordelen en risico’s van het medicijn, net als bij andere psychotrope medicijnen.”

Dan toch maar liever cannabis?

Er is bijna geen onderzoek gedaan naar cannabis en zijn effect op mensen met ADHD. Zoals hieronder echter uitgebreid wordt besproken, suggereert het huidige bewijs dat de plant mogelijk kan helpen bij sommige emotionele bijwerkingen van methylfenidaat, en dat het op zijn minst de ADHD-symptomen niet erger maakt. Dit blijkt ook wel uit het feit dat er een grotere kans bestaat dat mensen met ADHD zichzelf behandelen met cannabis.

Een hand die een kleine plastic container met het label medische cannabis hield

Zelfs als cannabis de cognitieve prestaties van mensen met ADHD niet verbetert, kan het wel de hyperactiviteit, onoplettendheid en impulsiviteit verminderen. Daarnaast kan het bij gebruik als aanvullend medicijn de angst of depressie verminderen die bij ADHD of gebruik van Ritalin komen kijken. Bovendien melden mensen met ADHD dat cannabis hen helpt om te ontspannen en ’s avonds in slaap te vallen.

ADHD staat zelden op zichzelf – verwante stoornissen

ADHD komt zelden op zichzelf voor, het treedt meestal op met comorbide aandoeningen. Uit nader onderzoek blijkt dat bij ADHD vaak bipolaire stoornissen (comorbiditeit van 6%), depressie, dwangmatig gedrag, sociale gedragsaandoeningen, angst, slaap- en obsessief-compulsieve stoornissen en drugsmisbruik voorkomen. Sommige van deze comorbiditeiten kunnen echter te maken hebben met de farmaceutische behandeling van ADHD, zoals we eerder hebben onderzocht. Angst- en slaapstoornissen en depressie worden mogelijk veroorzaakt door de behandeling, in plaats van echt comorbide aandoeningen te zijn.

Drugsgebruik wordt echter wel sterk in verband gebracht met een ADHD-diagnose in de kindertijd. Vergeleken met mensen zonder ADHD, is voor kinderen met ADHD:

 • de kans dat ze nicotine gebruiken tijdens hun leven twee keer zo hoog
 • de kans dat ze als jongere of volwassene nicotineverslaafd raken bijna drie keer zo hoog
 • de kans dat ze aan de diagnostische criteria voor alcoholmisbruik of -verslaving voldoen bijna twee keer zo hoog
 • de kans dat ze zichzelf met cannabis behandelen ongeveer 1,5 keer zo hoog
 • de kans dat ze cocaïne misbruiken of eraan verslaafd raken twee keer zo hoog
 • de kans dat ze in het algemeen een stoornis met middelengebruik ontwikkelen meer dan 2,5 keer zo hoog.

Dopamine: het gelukshormoon en illegale drugs

De neiging van mensen met ADHD tot drugsmisbruik kan worden verklaard door een laag gehalte dopamine (het gelukshormoon) in hun lichaam.

Veel recreatieve drugs, zoals alcohol, tabak, cocaïne en cannabis, zorgen voor een hoger gehalte dopamine bij de gebruiker en richten zich specifiek op dit signaleringssysteem. Cannabis heeft echter slechts een relatief milde invloed op dopamine, wat een verklaring zou kunnen zijn voor de lage verslavingskans van de stof.

Cannabisgebruik heeft wel invloed op het dopaminegehalte, maar wat minder dan gebruik van andere stoffen. Dit komt doordat cannabis samenwerkt met de dopaminebindende plekken op verschillende zenuwcellen in de hersenen. Geneesmiddelen op recept, zoals Ritalin, werken op dezelfde manier.

“Het lijkt erop dat cannabis ADD en ADHD behandelt door de beschikbaarheid van dopamine te vergroten. Dit heeft hetzelfde effect als, maar is een verschillend werkingsmechanisme dan, stimulerende middelen als Ritalin (methylfenidaat) en dexedrine amfetamine, die werken door zich aan de dopamine te binden en in te grijpen in de metabolische afbraak van dopamine.” – Dr. David Bearman, M.D.

Het belang van het endocannabinoïdesysteem

Het endocannabinoïdesysteem speelt een belangrijke rol bij hoe binnenkomende informatie naar de dopaminezenuwcellen wordt overgebracht. Er bestaat daarom een hypothese dat het endocannabinoïdesysteem een rol speelt bij ADHD, ofwel door diagnose, ofwel door behandeling. Deze onderlinge afhankelijkheid lijkt bij mensen met ADHD te zijn veranderd. Bij mensen met ADHD werkt het FAAH-enzym niet, dat verantwoordelijk is voor de afbraak van anandamide, een natuurlijke endocannabinoïde. Deze endocannabinoïde vermindert ook de activiteit van de dopaminetransporter, wat wijst op een verband tussen ADHD, anandamide en het endocannabinoïdesysteem.

Onderzoekers hebben vastgesteld dat het correct functioneren van de endocannabinoïden anandamide en 2-AG, en van de bijbehorende cannabinoïdereceptoren zelf, uitermate belangrijk is tijdens drie verschillende ontwikkelingsfasen (namelijk de innesteling van het embryo, de prenatale hersenontwikkeling en de postnatale zuigreflex). Dit is ook van toepassing op de prenatale ontwikkeling.

Het endocannabinoïdesysteem is betrokken bij ontwikkeling en gedrag, en verstoringen ervan zijn mogelijk onderdeel van de ontwikkeling van ADHD. In een onderzoek uit 2011 concludeerden wetenschappers dat endocannabinoïdefouten een rol spelen bij de ontwikkeling van ADHD en dat behandelstrategieën die het endocannabinoïdesysteem beïnvloeden mogelijk effectief kunnen zijn bij ADHD.

Een man in een witte jas en stropdas met een bestand en kijken naar een andere man

Is het veilig om Ritalin en cannabis tegelijkertijd te gebruiken?

Hoewel uit onderzoek blijkt dat het redelijk gangbaar is dat mensen met ADHD, zelfs als ze Ritalin gebruiken, verlichting zoeken bij cannabis, wordt in geen van deze onderzoeken vermeld of het veilig is om beide middelen tegelijkertijd te gebruiken.

In een verkennend onderzoek kregen zestien volwassen proefpersonen zonder psychiatrische problemen orale doses THC en methylfenidaat toegediend. Er was ook een controlegroep, dus sommige proefpersonen kregen een placebo. De onderzoekers ontdekten dat methylfenidaat de reactietijd verminderde, maar dat THC dit effect verminderde door het aantal commissiefouten te verhogen. De onderzoekers meldden ook unieke effecten op de cardiovasculaire functie.

In een ander onderzoek, dat lang geleden in 1973 werd uitgevoerd, werd de wisselwerking tussen amfetaminen en cannabis bekeken. De proefpersonen hadden geen ADHD of andere psychiatrische aandoeningen, en het doel van het onderzoek was niet om de wisselwerking specifiek bij mensen met ADHD te onderzoeken. Methylfenidaat is echter een op amfetamine gebaseerde stof, dus het is de moeite waard om dit onderzoek te vermelden.

De onderzoekers ontdekten dat er geen substantiële wisselwerking tussen de twee stoffen was, behalve dat cannabis onder invloed van de amfetaminen de hartslag verhoogde. Wat de gemoedstoestand betrof had cannabis geen effect op de hoeveelheid activiteit na amfetaminegebruik, hoewel van cannabis toch wordt gedacht dat het de hoeveelheid activiteit vermindert.

Hoewel het onderzoek niet wijst op gevaarlijke of levensbedreigende wisselwerkingen tussen amfetaminen en cannabinoïden, is het tegelijkertijd ook heel beperkt. Bovendien zijn deze wisselwerkingen niet onderzocht bij mensen met ADHD. Mensen met ADHD moeten dus voorzichtig zijn wanneer ze cannabis tegelijk met Ritalin gebruiken en een arts om advies vragen.

Verslagen van patiënten en artsen over het gebruik van cannabis voor ADHD

Hieronder hebben we enkele anekdotische verslagen weergegeven over het gebruik van cannabis als behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met ADHD, zowel als alternatieve en als aanvullende medicatie:

“Ik herinner me dat ik voortdurend hoofdpijn had [door de voorgeschreven stimulerende medicijnen], zo erg dat ik er niet van kon slapen.” Bovendien had Antonio een hele slechte eetlust. Dankzij cannabis ging het wat beter. De bijwerkingen van de stimulerende medicijnen werden minder hevig en zijn ADHD-symptomen waren merkbaar minder. “Voor het eerst was ik in een staat waarin ik echt de baas was over mijn geest.” – Antonio Rodriguez (Cannabis en ADD/ADHD)

“Het helpt tegen de slaapproblemen die het gevolg zijn van het gebruik van methylfenidaat (Mediket) en een depressie. Dankzij cannabis kan ik zelfs zonder Mediket rustiger zijn. Mijn sociale omgeving en mijn familie in het bijzonder hebben daar profijt van. Door cannabis kan ik me ontspannen, ondanks Mediket en ADHD. Het vermindert de hyperactiviteit en gejaagdheid die Mediket en ADHD veroorzaken. Het kan het door ADHD veroorzaakte gebrek aan aandacht in bepaalde situaties beter compenseren dan Mediket. Door cannabis kan ik periodes zonder Mediket invoeren, zodat ik me af en toe niet voel alsof ik onder hoogspanning sta. Het maakt me rustig en minder gehaast.” – Maximilian Plenert (Hoe helpt cannabis bij ADHD?)

“Bijna alle patiënten die cannabis therapeutisch gebruiken, melden dat het hen helpt om hun aandacht bij een college te houden en om zich beter te concentreren in plaats van tegelijkertijd aan verschillende dingen te denken. Bovendien helpt het hen om bij te blijven met hun opdrachten en hun huiswerk te doen.” – David Bearman, M.D., arts en cannabinoïde-expert

“Cannabinoïden zijn een volledig haalbaar alternatief voor de behandeling van jongeren met ADD en ADHD. (…) Waarom zou iemand zijn kind een dure pil geven (…) met onaanvaardbare bijwerkingen, als je ook in de tuin een paar bladeren van een plant zou kunnen plukken en daar voor je kind een lekker kopje thee van zou kunnen zetten?” – Dr. Claudia Jensen, kinderarts en klinisch instructeur aan de University of Southern California.

“Hoewel sommigen vooroordelen hebben dat marihuana ADHD erger maakt, zijn bijna alle cannabinoïde-experts in Californië van mening dat cannabis en cannabinoïden het leven van mensen met ADHD aanzienlijk hebben verbeterd, en met minder bijwerkingen dan gangbare behandelingen van ADHD met stimulerende medicijnen.” – David Bearman, M.D.

Hoewel er wel casestudy’s naar het gebruik van medicinale cannabis voor de behandeling van ADHD bestaan, is er meer wetenschappelijk bewijs nodig voor de tot nu toe behaalde resultaten. Het rechtssysteem vormde een belemmering voor nader onderzoek naar het effect van cannabinoïden op mensen met ADHD. Er wordt echter verwacht dat de legalisering het cannabisonderzoek gaat aanzwengelen, vooral in de VS, waar hennep nu is gelegaliseerd.

Cannabis wordt nu steeds serieuzer genomen als een geschikt therapeutisch middel voor meerdere aandoeningen. Publieksvoorlichting is een belangrijke factor voor de cannabisindustrie geworden en we moeten blijven volhouden om cannabis echt te integreren in het medische onderzoek en de medische praktijk.

 • Disclaimer:
  Dit artikel kan niet ter vervanging worden gebruikt voor professioneel medisch advies, een diagnose of behandeling. Neem altijd contact op met uw arts of andere bevoegde deskundigen. Stel het vragen van medisch advies niet uit en negeer medisch advies niet naar aanleiding van wat u heeft gelezen op deze website.

Comments

11 reacties op “ADHD en de discussie over cannabis vs. Ritalin”

 1. 100% mee eens,
  Cannabis geeft me rust nu,
  Vroeger werd ik zot van mezelf,
  Nu probeer ik te stoppen met cannabis omwille van de speekseltest in België,
  Maar telkens als ik stop word ik gek van mezelf.
  Mijn vriendin en naasten kunnen het ook niet begrijpen dat het
  Zo een invloed heeft op mij

 2. Bij onze 16-jarige zoon is ADHD vastgesteld ( volgens ons ADD ) .
  Wat er allemaal foutloopt , en dit samen met de puberteit alsook welke impact dit op ons gezin heeft , is te veel om aan te beginnen opnoemen .
  Maar momenteel baart ons vooral het gebruik van cannabis ( in vriendenkring waar we geen vat op hebben ) en ook gewone sigaretten .
  Zijn er mensen met soortgelijke ervaringen die zich erdoor hebben kunnen spartelen , dan weten we heel graag hoe .

  P.S. de dokter heeft 3 weken geleden een medicijn voorgeschreven maar wij merken eerder achteruitgang ipv verbetering .

  1. Hoi Kristof,

   Bij mij is ADD vastgesteld en heb 4 maanden lang medicijnen gebruikt, ik had zelf erg veel klachten van de medicijnen. Veel hartkloppingen en merkte dat ik emotieloos werd. De medicijnen die worden voorgeschreven zijn Amfetamines en dus gewoon een speed soort.. Hard-Drugs!! en dat wordt gewoon voorgeschreven aan kinderen. ik vind het zeer schrikbarend. mijn neefje heeft het voorgeschreven gekregen toen hij 6 was en heeft nu (22 jaar) last van hartritmestoornissen.
   mijn advies is probeer het zonder medicijnen.. je kan heel veel bereiken door voeding te veranderen, geen kunstmatige geur kleur en smaakstoffen. geen E nummers en weinig suiker. .

   misschien medicinale cannabis gaan gebruiken?! CBD olie werkt erg goed.

   Ik snap dat je je zorgen maakt om je kind met betrekking tot het roken en blowen , maar hij is nu ook op een leeftijd dat hij zijn eigen keuzes gaat maken, en dat zullen niet altijd de juiste zijn 😉 jij kan hem daarin alleen steunen en adviseren. houdt de communicatie open en geef hem de ruimte om eerlijk te zijn zonder al te veel consequenties. 😉

   en kijk op internet wat er allemaal mogelijk is om zoveel mogelijk ADD/ADHD symptomen weg te nemen met natuurlijke middelen. Informeer jezelf goed voordat de dokter met “HET MEDICIJN” komt.. 🙂

   heel veel succes!

   Liefs Cindy

 3. Eerste regel die ik lees bij wat is add/adhd is al onzin.
  Er is nog steeds verschil tussen ADD en ADHD. Mensen met ADHD uiten zich heel druk maar mensen met ADD zijn heel druk in hun hoofd.
  (Persoonlijk gediagnosticeerd met ADD)

  1. Inderdaad een mentale short circuit iedere ochtend weer even bijstellen. Positief blijven..en move on …love yach all. Think out of the box,but behave and do some practise arround mindfulness.. And above all love youreself, its not the mind thats counts.but all from the heart….add is beautiful if you have accepted…that it always be a part of youreself.

 4. Ik ben het helemaal met jullie eens, ik gebruik al jaren cannabis voor mijn adhd, ik heb voorheen speed en concerta gebruikt maar dat heeft niet het effect van cannabis!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Auteur en reviewer

 • Profile-image

  Sensi Seeds

  De redactie van Sensi Seeds bestaat uit botanici, medische en juridische experts, plus gerenommeerde activisten zoals Dr. Lester Grinspoon, Micha Knodt, Robert Connell Clarke, Maurice Veldman, Sebastian Marincolo, James Burton en Seshata.
  Meer over deze auteur
 • Sanjai_Sinha

  Sanjai Sinha

  Dr. Sanjai Sinha is lid van de academische faculteit van Weill Cornell Medicine in New York. Hij besteedt zijn tijd aan het zien van patiënten, het onderwijzen van co-assistenten en medische studenten en het doen van onderzoek naar gezondheidszorg. Hij houdt van patiënteducatie en evidence-based geneeskunde. Zijn sterke interesse voor medisch onderzoek komt voort uit deze passies.
  Meer over deze reviewer
Scroll naar top